Expert Universitari en Infancia i Adolescencia en Risc. Comprensio i Intervencions Especifiques

5a Edició - Codi 22523310

Array ( [CODIGO] => 22523310 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 875 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 26/09/2022 [FECHA_FIN] => 14/11/2022 [LUGAR] => Aula Virtual de la Universitat de València [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/09/2022 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => intervencion-infancia-adolescencia [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Infancia i Adolescencia en Risc. Comprensio i Intervencions Especifiques [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats o Graduats en Treball Social i Educació Social; Llicenciats o Graduats en Psicologia i Pedagogia, Psicopedagogia, o qualsevol altres estudis relacionats amb les ciències socials i humanes, que vulguen ampliar la seua formació i/o experiència professional en l'àmbit de la intervenció social. Professionals titulats universitaris amb experiència en el sector, el col·lectiu del qual siga la infància i adolescència en situació de risc d'exclusió o exclosa. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => 1.- Donar resposta des de la Universitat Pública de València a les exigències formatives de l'Administració Pública als recentment egressats educadors socials per a poder exercir. 2.- Oferir una formació de qualitat ajustada als xiquets, xiquetes i adolescents en risc i les seues famílies com a eix central d'estudi. 3.- Abordar diferents problemàtiques dels nihños, xiquetes i adolescents en risc en llaures a conceptualitzar-les, comprendre-les, afrontar-les. 4.- Procurar eines concretes d'intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents en risc, especialment des de l'àmbit de protecció. 5.- Afavorir espais per a l'intercanvi, la discussió, l'anàlisi i la reflexió crític-constructiva. 6.- Aprofundir en les circumstàncies de risc per a establir mecanismes de prevenció - inclusió, intervenció i avaluació, envers aquests xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies. 7.- Progressar en la lectura dels processos educatius i en la interpretació del món psicosocial, en nom de l'adquisició de coneixements transversals que permeten a l'alumnat articular nous desenvolupaments d'èxit per a la intervenció amb famílies i xiquets, xiquetes i adolescents en risc. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de *ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més, comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de *videostreaming, arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona. L'Aula Virtual de *ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Recursos d'atenció familiar i infantojuvenil: Serveis de Suport i Orientació Escolar, Centres de Dia, Recursos de protecció de menors (acolliment, tutela i adopció), Serveis Socials Generals i especialitzats, programes d'atenció a menors estrangers migrants. - Àmbit sanitari: Centres de Salut Mental Infantojuvenil, Unitats de rehabilitació en substàncies tòxic dependents, programes de suport psicosocial en deshabituació, unitats d'atenció a patologies duals. - Xarxa de justícia: Programes de prevenció de manifestacions agressives, de reducció de danys en educació viària, Centres de Justícia Juvenil, Equips dels Jutjats de Família, Programes de Llibertat Vigilada de Menors, Joves a la presó i llibertat condicional, criminòlegs especialitzats en perfil criminal i delictiu, professionals de la victimología, experts en assessorament delictiu en matèria d'assetjament, violència escolar, bullying i ciberbullying, personal de forces i cossos de seguretat de l'estat especialitzats en problemàtiques de família i infància. Així mateix l'alumnat que supere el títol d'Expert estarà capacitat per a treballar en recursos especialitzats en infància i adolescència en risc des de l'àmbit de l'educació social, la psicologia, el treball social, etc. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22523310 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Sistema de Protecció i reforma de menors. Agents i actors implicats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sistema de Protecció i reforma de menors. Agents i actors implicats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- Principales agentes implicados en la protección de menores, sus funciones y la coordinación entre ellos. o Introducción o Palabras clave o Desarrollo o Conceptos jurídicos utilizados en protección de menores o Normativa o Ámbitos de aplicación o Competencias o Instituciones de protección de menores o Áreas de intervención del sistema de protección de menores en la C. Valenciana o Servicios especializados del sistema de protección de menores de la C. Valenciana. 1.2.- La Familia y su función socializadora. o Marco conceptual: la familia como entidad socializadora de los hijos o El rol mediador de la familia en el desarrollo de los hijos o Estilos de crianza o Algunos de los resultados de la investigación sobre crianza o Control y autodominio como formas de ejercer la autoridad o Las normas, concepto y forma de inculcarlas 1.3.- Niños/as con problemas de conducta 1.4.- El rol del educador social en estos establecimientos o El educador como tutor/a de resiliencia y figura de apego o Principios filosóficos y pedagógicos o Competencias de el/la educador/a 1.5.- El funcionamiento diario de los centros de menores o Fases de la intervención educativa (acogida, intervención, reinserción) o Niveles de la intervención (individual, grupal y familiar) o Método pedagógico o Programas educativos y actividades o Diferentes figuras educativas 1.6.- Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España o Marco Histórico y Legislativo o Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España 1.7.- La ley del menor. Introducción a las LORP 5/200 y su espíritu. Descripción de las medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad y su aplicación: o Medidas judiciales en medio abierto - El marco legal en la intervención en medio abierto - La organización de los programas de medio abierto en la comunidad andaluza - El marco teórico de la intervención en medio abierto - El marco metodológico de las medidas judiciales en medio abierto - Desarrollo de las medidas de medio abierto [DESCRIPCION2] => - Legislació i normativa o Mesures judicials privatives de llibertat - Contextualització històrica - Principis legals i el seu proyeccióneducativa - Mesures d'internament; marc jurídic i soci educatiu - Projecte educatiu i reglament de régimeninterno - Avaluació en centres d'internament [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1.- Principales agentes implicados en la protección de menores, sus funciones y la coordinación entre ellos. o Introducción o Palabras clave o Desarrollo o Conceptos jurídicos utilizados en protección de menores o Normativa o Ámbitos de aplicación o Competencias o Instituciones de protección de menores o Áreas de intervención del sistema de protección de menores en la C. Valenciana o Servicios especializados del sistema de protección de menores de la C. Valenciana. 1.2.- La Familia y su función socializadora. o Marco conceptual: la familia como entidad socializadora de los hijos o El rol mediador de la familia en el desarrollo de los hijos o Estilos de crianza o Algunos de los resultados de la investigación sobre crianza o Control y autodominio como formas de ejercer la autoridad o Las normas, concepto y forma de inculcarlas 1.3.- Niños/as con problemas de conducta 1.4.- El rol del educador social en estos establecimientos o El educador como tutor/a de resiliencia y figura de apego o Principios filosóficos y pedagógicos o Competencias de el/la educador/a 1.5.- El funcionamiento diario de los centros de menores o Fases de la intervención educativa (acogida, intervención, reinserción) o Niveles de la intervención (individual, grupal y familiar) o Método pedagógico o Programas educativos y actividades o Diferentes figuras educativas 1.6.- Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España o Marco Histórico y Legislativo o Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España 1.7.- La ley del menor. Introducción a las LORP 5/200 y su espíritu. Descripción de las medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad y su aplicación: o Medidas judiciales en medio abierto - El marco legal en la intervención en medio abierto - La organización de los programas de medio abierto en la comunidad andaluza - El marco teórico de la intervención en medio abierto - El marco metodológico de las medidas judiciales en medio abierto - Desarrollo de las medidas de medio abierto [DESCRIPCION2_VAL] => - Legislació i normativa o Mesures judicials privatives de llibertat - Contextualització històrica - Principis legals i el seu proyeccióneducativa - Mesures d'internament; marc jurídic i soci educatiu - Projecte educatiu i reglament de régimeninterno - Avaluació en centres d'internament [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22523310 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Situacions familiars. Tipologia i conseqüències en els menors [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Situacions familiars. Tipologia i conseqüències en els menors [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Les separacions traumàtiques. 2.2.- Adopcions. Característiques, procés i peculiaritats. o La família adoptiva i els menors adoptats. o Característiques i processos o Factors de risc 2.3.- Violència filie parental o Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils o Etiologia i models explicatius de la VFP o Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s o Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, TIC¿s i Bulling) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1.- Les separacions traumàtiques. 2.2.- Adopcions. Característiques, procés i peculiaritats. o La família adoptiva i els menors adoptats. o Característiques i processos o Factors de risc 2.3.- Violència filie parental o Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils o Etiologia i models explicatius de la VFP o Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s o Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, TIC¿s i Bulling) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22523310 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Joves i adolescents violents [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Joves i adolescents violents [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Violència juvenil a les aules: Assetjament escolar i ciber violència escolar o Caracteristicas o Tipus d'assetjament o Factors de risc o El ciber assetjament 3.2.- Violència juvenil en la parella: la violència de gènere entre els joves o Introducció per a professionals de l'educació: xifres i veus o Aproximació a les relacions de gènere desiguals en l'adolescència o la socialització diferenciada des de lainfancia. o Terminologia: violència contra les dones, violència masclista, violència de gènere o Causes o Tipus o El cicle de la violència de gènere 3.3.- Violència juvenil en altres contextos: o Delictes violents o Actes vandàlics o Bandes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1.- Violència juvenil a les aules: Assetjament escolar i ciber violència escolar o Caracteristicas o Tipus d'assetjament o Factors de risc o El ciber assetjament 3.2.- Violència juvenil en la parella: la violència de gènere entre els joves o Introducció per a professionals de l'educació: xifres i veus o Aproximació a les relacions de gènere desiguals en l'adolescència o la socialització diferenciada des de lainfancia. o Terminologia: violència contra les dones, violència masclista, violència de gènere o Causes o Tipus o El cicle de la violència de gènere 3.3.- Violència juvenil en altres contextos: o Delictes violents o Actes vandàlics o Bandes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22523310 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Intervencions específiques amb niñ@s, adolescents i joves [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Intervencions específiques amb niñ@s, adolescents i joves [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Salut mental i addiccions. Descripció i abordatge. o Situació de partida o Fonament de prevenció o Tipus de programes preventius o Ultimes consideracions a tindre en compte en un programa preventiu eficaç o Recursos documentals complementaris 4.2.- Problemes de conducta. Descripció i abordatge. o L'entrevista motivacional o Programes de competència Psico social o Programa informatiu- motivacional o Programa de conductes violentes 4.3.- Menors immigrants no acompanyats. Descripció i abordatge. o Sobre l'ús del concepte de menor immigrant no acompanyat o Persones refugiades o Intervenció soci educativa en els centres d'acolliment o Adolescències i joves migrants [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1.- Salut mental i addiccions. Descripció i abordatge. o Situació de partida o Fonament de prevenció o Tipus de programes preventius o Ultimes consideracions a tindre en compte en un programa preventiu eficaç o Recursos documentals complementaris 4.2.- Problemes de conducta. Descripció i abordatge. o L'entrevista motivacional o Programes de competència Psico social o Programa informatiu- motivacional o Programa de conductes violentes 4.3.- Menors immigrants no acompanyats. Descripció i abordatge. o Sobre l'ús del concepte de menor immigrant no acompanyat o Persones refugiades o Intervenció soci educativa en els centres d'acolliment o Adolescències i joves migrants [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp36364 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arias Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp181177 [NOMBRE_PERSONA] => Abel [APELLIDOS] => Baquero Escribano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Forense. Psicólogo del programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp60167 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cano Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp256920 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves [APELLIDOS] => Collado Mengual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga del CAM. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni29294 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabet [APELLIDOS] => Marco Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp312339 [NOMBRE_PERSONA] => María Consolación [APELLIDOS] => Marco Valero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora CM Cabanyal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp33362 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Margarit Ferri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp11109 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Martínez Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni12659 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp332469 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Picó Jabato [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Hogar MUSKIZ. País Vasco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Directora del Grupo de Convivencia Educativo Cabanyal (Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp231617 [NOMBRE_PERSONA] => Melisa [APELLIDOS] => Ruiz López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp20789 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Professorat

Arias Salvador, Cristina
Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia)
Baquero Escribano, Abel
Psicólogo Forense. Psicólogo del programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón
Cano Martín, Antonio
Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya
Collado Mengual, Nieves
Psicóloga del CAM. Fundación Amigó
López Ferri, Pedro José
Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer.
Marco Arocas, Elisabet
Profesor Asociado de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Marco Valero, María Consolación
Educadora CM Cabanyal
Margarit Ferri, María Amparo
Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo"
Martínez Piera, Enrique
Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana
Navarro Pérez, José Javier
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
Picó Jabato, Raúl
Director Hogar MUSKIZ. País Vasco
Ridaura Costa, María José
Psicóloga. Directora del Grupo de Convivencia Educativo Cabanyal (Valencia)
Ruiz López, Melisa
Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad.
Sahuquillo Mateo, Piedad María
Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València.
Samper García, Paula
Profesor Titular de Universidad. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València
Sánchez Heras, Josefa
Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia)

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS