6a Edició - Codi 24523310

Array ( [CODIGO] => 24523310 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 875 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 23/09/2024 [FECHA_FIN] => 23/11/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2024 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => intervencion-infancia-adolescencia [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'aquest curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic. La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la #UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual serveix de guia en indicar les fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de temes, exàmens, recuperacions, &) A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. Es realitzen materials exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf. A més, en aquest curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: " presentacions de Powerpoint (explicades amb àudio i vídeo), " materials multimèdia (vídeos, àudios, enllaços, imatges, &) , " referències bibliogràfiques COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, tauler d'anuncis, missatgeria interna i xats. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. Tres formats fonamentals de fòrum són: - Fòrum de qüestions generals, de Qüestions Generals es poden plantejar dubtes sobre l'ús de la plataforma, comunicar notícies generals del curs, realitzar presentacions personals, comunicar interessos, etc - Fòrum específic de l'assignatura, els participants poden plantejar dubtes i consultes relacionades amb els continguts i les activitats, a les quals podran respondre tant els tutors com els alumnes. També es poden proposar temes de discussió relacionats amb la matèria així com compartir recursos que puguen ser d'utilitat per al treball en els continguts plantejats en el tema: adreces web, referències d'articles o llibres, o una altra informació que siga d'interés general. - Tauler d'anuncis: només el professorat, dinamitzadora i equip tècnic poden publicar missatges. Tots els participants rebran la informació que es publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat. S'ofereix també la possibilitat de #comunicar en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. [MODALIDAD_EVALUACION2] => Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ Per a obtindre el títol del curs és necessari superar cadascuna de les assignatures que el componen, i per a això l'alumne haurà de resoldre els exercicis pràctics que es plantegen en cada assignatura i obtindre mínim un 5 sobre 10. La Nota Final del Curs es calcularà amb la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents assignatures, en funció dels crèdits de cadascuna d'elles. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24523310 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- Principales agentes implicados en la protección de menores, sus funciones y la coordinación entre ellos. o Introducción o Palabras clave o Desarrollo o Conceptos jurídicos utilizados en protección de menores o Normativa o Ámbitos de aplicación o Competencias o Instituciones de protección de menores o Áreas de intervención del sistema de protección de menores en la C. Valenciana o Servicios especializados del sistema de protección de menores de la C. Valenciana. 1.2.- La Familia y su función socializadora. o Marco conceptual: la familia como entidad socializadora de los hijos o El rol mediador de la familia en el desarrollo de los hijos o Estilos de crianza o Algunos de los resultados de la investigación sobre crianza o Control y autodominio como formas de ejercer la autoridad o Las normas, concepto y forma de inculcarlas 1.3.- Niños/as con problemas de conducta 1.4.- El rol del educador social en estos establecimientos o El educador como tutor/a de resiliencia y figura de apego o Principios filosóficos y pedagógicos o Competencias de el/la educador/a 1.5.- El funcionamiento diario de los centros de menores o Fases de la intervención educativa (acogida, intervención, reinserción) o Niveles de la intervención (individual, grupal y familiar) o Método pedagógico o Programas educativos y actividades o Diferentes figuras educativas 1.6.- Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España o Marco Histórico y Legislativo o Evolución de la justicia juvenil a lo largo del tiempo en España 1.7.- La ley del menor. Introducción a las LORP 5/200 y su espíritu. Descripción de las medidas judiciales, privativas y no privativas de libertad y su aplicación: o Medidas judiciales en medio abierto - El marco legal en la intervención en medio abierto - La organización de los programas de medio abierto en la comunidad andaluza - El marco teórico de la intervención en medio abierto - El marco metodológico de las medidas judiciales en medio abierto - Desarrollo de las m [DESCRIPCION2] => edidas de medio abierto - Legislación y normativa o Medidas judiciales privativas de libertad - Contextualización histórica - Principios legales y su proyeccióneducativa - Medidas de internamiento; marco jurídico y socio educativo - Proyecto educativo y reglamento de régimeninterno - Evaluación en centros de internamiento [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24523310 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Las separaciones traumáticas. 2.2.- Adopciones. Características, proceso y peculiaridades. o La familia adoptiva y los menores adoptados. o Características y procesos o Factores de riesgo 2.3.- Violencia filio parental o Descripción de la VFP. Conceptualización del problema, prevalencia y perfiles o Etiología y modelos explicativos de la VFP o Evaluación de la VFP. Análisis funcional de las conductas de maltrato o Tratamiento de la VFP. Programa de intervención. Trabajo individual con hij@s y con padres/madres. o Tratamiento de la VFP. Programa de intervención. Trabajo en grupo con hij@s; Escuela de Padres y sesiones conjuntas padres/hij@s o Correlación de la VFP con otros problemas específicos (drogas, TIC¿s y Bulling) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24523310 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Violencia juvenil en las aulas: Acoso escolar y ciber violencia escolar o Caracteristicas o Tipos de acoso o Factores de riesgo o El ciber acoso 3.2.- Violencia juvenil en la pareja: la violencia de género entre los jóvenes o Introducción para profesionales de la educación: cifras y voces o Aproximación a las relaciones de género desiguales en la adolescencia o la socialización diferenciada desde lainfancia. o Terminología: violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia de género o Causas o Tipos o El ciclo de la violencia de género 3.3.- Violencia juvenil en otros contextos: o Delitos violentos o Actos vandálicos o Bandas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24523310 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Salud mental y adicciones. Descripción y abordaje. o Situación de partida o Fundamento de prevención o Tipos de programas preventivos o Ultimas consideraciones a tener en cuenta en un programa preventivo eficaz o Recursos documentales complementarios 4.2.- Problemas de conducta. Descripción y abordaje. o La entrevista motivacional o Programas de competencia Psico social o Programa informativo- motivacional o Programa de conductas violentas 4.3.- Menores inmigrantes no acompañados. Descripción y abordaje. o Sobre el uso del concepto de menor inmigrante no acompañado o Personas refugiadas o Intervención socio educativa en los centros de acogida o Adolescencias y jóvenes migrantes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp36364 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arias Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp181177 [NOMBRE_PERSONA] => Abel [APELLIDOS] => Baquero Escribano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Forense. Psicólogo del programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp60167 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cano Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp256920 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves [APELLIDOS] => Collado Mengual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga del Hogar de Acogimiento general para niños, niñas y adolescentes. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni73968 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabet [APELLIDOS] => Marco Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0182 [EMAIL_FACULTAD] => marae4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp312339 [NOMBRE_PERSONA] => María Consolación [APELLIDOS] => Marco Valero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora CM Cabanyal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp33362 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Margarit Ferri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp11109 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Martínez Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni74144 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4278 [EMAIL_FACULTAD] => jjnavper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp332469 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Picó Jabato [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Hogar MUSKIZ. País Vasco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp231617 [NOMBRE_PERSONA] => Melisa [APELLIDOS] => Ruiz López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni75468 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp20789 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/09/2024

Data inici: Setembre 2024

Data fi: Novembre 2024

Matrícula: 875 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Online

Horari:

Més informació
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò