14a Edició - Codi 23711320

Array ( [CODIGO] => 23711320 [EDICION] => 14 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 3500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 90.00 [FECHA_INICIO] => 15/11/2023 [FECHA_FIN] => 30/09/2025 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => documentacion-medica [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi d'Especialitat en Documentació Mèdica [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Lliure [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats, llicenciats o diplomats universitaris en àrees relacionades amb la salut o afins [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La Documentació Clínica, Gestió de Pacients i Sistemes d'Informació assistencial és una àrea de coneixement que abasta matèries de diverses disciplines i la finalitat de les quals és proveir a l'estudiant del coneixement i capacitats en el maneig de les eines necessàries per a l'ús eficaç de la informació mèdica, en el procés de la presa de decisions en l'àmbit clínic, de gestió i de l'autoaprenentatge. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El Màster el componen set assignatures teòric pràctiques ( 1.- Documentació Mèdica, Serveis: UDCA/SADC, Qualitat. 2.- Eines en Documentació clínica. 3.- Gestió de pacients. 4.- Llenguatges documentals. 5.- Fonts, mètodes i ténicas del treball científic. 6.- Gestió de la documentació clínica. 7.- Sistemes d'informació assistència, sanitària i indicadors), unes practiques externes i un Treball fi de màster (TFM) METODOLOGIA DOCENT L'alumnat tindrà a la seua disposició a l'Aula Virtual de la Universitat de València tot el material d'estudi de cada assignatura a partir de la data d'obertura de la mateixa i al llarg de tot el Màster. Aquest material podrà tenir diversos formats: arxius pdf, materials multimèdia, arxius Power Point, arxius Power Point locutados,àudios, vídeos, videoconferències, bibliografia bàsica, bibliografia complementària, etc. Hi haurà un FÒRUM DE QÜESTIONS GENERALS per a l'intercanvi d'opinions i preguntes sobre l'organització i funcionament del Màster, A més, durant el temps que aquest activa cada assignatura s'habilitarà un FÒRUM PROPI per a l'intercanvi d'opinions i preguntes sobre els continguts concrets de cada assignatura. En cada assignatura s'ofereixen TUTORIES personalitzades amb el professorat del cada bloc de l'assignatura i amb el coordinador/a d'aquest. A més, es podran plantejar qüestionaris d'autoavaluació, tasques i exercicis pràctics durant el període actiu del mòdul, si els coordinadors i professorat així ho considera. Esment especial mereixen: ASSIGNATURA: PRACTIQUES EXTERNES.- L'alumnat haurà de realitzar una permanència en un SDCA de 250 hores, amb una distribució de càrregues en les diferents seccions del servei, a pactar entre l'alumnat, el professional que els tutoritze i els coordinadors de la asignaturar, depenent de la formació bàsica de l'alumne. De manera orientativa: 20% admissió: gestió de pacients, 30% sistemes d'informació assistencial i sanitària, 20% documentació clínica i la seua gestió i 30% maneig CIE-10-ÉS i/o altres classificacions. Aquestes pràctiques externes es podran convalidar totalment o parcialment, en aquells casos que l'alumne ja estiga desenvolupant o haja desenvolupat unes tasques professionals concordes al programa i així ho consideren els directors del Màster ASSIGNATURA TREBALL FI DE MÀSTER (TFM).- Serà obligatòria la presentació d'un treball de fi de Màster, dirigit per un dels professors d'aquest, que es presentarà a la fi de Juny 2025 en primera convocatòria i a la fi de Setembre 2025 en segona. El format del treball i la seua defensa pública s'indicarà al llarg del Màster. Per a això s'habilitarà un mòdul a l'octubre 2024 en el qual es detallarà concretament la normativa a seguir: elecció de tema, assignació de tutor/a, modalitats, presentació o defensa. [MODALIDAD_EVALUACION2] => METODOLOGIA AVALUACIÓ Per a obtenir el títol del Màster ÉS OBLIGATORI l'avaluació i aprovació de cadascuna de les assignatures (Reglament de titulos propis i programes de formació continuada de la Universitat de València . Títol II, Capitul III, Article 14) Quasi sempre, cadascun dels blocs tindrà un qüestionari d'autoavaluació que permetrà reforçar l'aprenentatge. Aquests qüestionaris d'autoavaluació es podran realitzar en dos intents i sense límit de temps una vegada s'accedisca. Les qualificacions que s'obtinguen, (que seran la mitjana de dos intents) no es tindran en compte per a la nota final de l'assignatura. En finalitzar cada mòdul caldrà emplenar un Examen, que podrà ser de tipus test o de preguntes de desenvolupament. En els exàmens tipus test únicament es disposarà d'un intent per a la seua realització i tindrà un temps limitat per a la seua realització cronometrat per un rellotge. És possible que, en alguna assignatura, es prescindisca de l'examen fina i es decidisca tenir en compte per a l'avaluació els resultats dels qüestionaris i/o casos pràctics desenvolupats durant aquest. En aquests casos serà comunicat als alumnes una vegada s'inicie l'assignatura. L'avaluació de les pràctiques externes tindrà en compte l'opinió objectiva del supervisor/a i la memòria final presentada. L'avaluació del TFM està basada en el treball presentat i en la seua defensa pública La nota final del Màster s'obtindrà tenint en compte les notes obtingudes en cada assignatura, incloent les pràctiques externes i el TFM. Per al càlcul de la nota final es farà una mitjana ponderada segons els crèdits assignats a cadascun de les assignatures. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les relacionades amb la Documentació Clínica: Gestió de la Història Clínica i arxius, codificació CIE-10-ÉS i altres classificacions. Les relacionades amb la Gestió de Pacients: Organitzar i gestionar el flux de pacients per les diferents àrees i serveis del Departament de Salut. Les relacionades amb la gestió dels Sistemes d'Informació Assistencials: Elaboració de la producció assistencial (CMBD, GRD&) i de quants elements influeixen en ella com a suport en la presa de decisions [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Documentació Mèdica, Serveis: UDCA/SADC, Qualitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Documentació Mèdica, Serveis: UDCA/SADC, Qualitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Benvinguda, presentació de professors. Objectius del màster i organització. - Marc generañ de la Documentació Mèdica. -- La documentació mèdica a Espanya. -- Projecció professional del mèdic documentalista. -- Models de referència -- La Instucionalización de la professió -- L'evolució de la investigació -- La formació d'especialistes en documentació mèdica. -- Les societats científiques de documentació mèdica a Espanya. - L'organització de jornades i congressos - L'entorn dels sistemes d'informació: el departament sanitari. - Definició de la Unitat de Documentació Clínica i Admissió i ubicació en l'organigrama del departament de salut: Formes d'implantació i desenvolupament d'una Unitat de Documentació clínica i admissió. - Catàleg d'activitats d'una Unitat de Documentació Clínica i admissió (UDCA). - Descripció del módelo d'Unitat de Documentació clínica i admissió - Descripció del módelo de Servei d'admissió i Documentació clínica - Qualitat i acreditació de la unitat de documentació clínica i admissió: Metodologia i avaluació, Avaluació de la qualitat, Criteris d'acreditació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Benvinguda, presentació de professors. Objectius del màster i organització. - Marc generañ de la Documentació Mèdica. -- La documentació mèdica a Espanya. -- Projecció professional del mèdic documentalista. -- Models de referència -- La Instucionalización de la professió -- L'evolució de la investigació -- La formació d'especialistes en documentació mèdica. -- Les societats científiques de documentació mèdica a Espanya. - L'organització de jornades i congressos - L'entorn dels sistemes d'informació: el departament sanitari. - Definició de la Unitat de Documentació Clínica i Admissió i ubicació en l'organigrama del departament de salut: Formes d'implantació i desenvolupament d'una Unitat de Documentació clínica i admissió. - Catàleg d'activitats d'una Unitat de Documentació Clínica i admissió (UDCA). - Descripció del módelo d'Unitat de Documentació clínica i admissió - Descripció del módelo de Servei d'admissió i Documentació clínica - Qualitat i acreditació de la unitat de documentació clínica i admissió: Metodologia i avaluació, Avaluació de la qualitat, Criteris d'acreditació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Eines en documentació clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines en documentació clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Funcions i característiques dels manuals de procediment. - Resolució de problemes. - Mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sistemes d'informació. - Els diagrames de flux. - L'anàlisi de tasques. - L'anàlisi de llocs. - L'organització dimensiones de l'organització. - Missió de l'organització. - Els sistemes d'informació com a instruments d'ajuda perquè l'organització complisca la seua missió i objectius. - Nivells dels sistemes d'informació en l'organització. - Els sistemes d'informació operacionals, els ELS MEUS i els sistemes d'informació estratègics. - El departament de salut com a organització. Missió i objectius. - Els sistemes d'informació departamentals. Missió i objectius. - Classificació dels sistemes d'informació departamentals. - L'estudi de les necessitats d'informació dels professionals de la salut. Metodologia general dels estudis de necessitats d'informació, tipus de mètodes i estudis de casos. - Necessitats i usos de la informació mèdics científica, assistencial i sanitària. - Metodologia general dels estudis de necessitats d'informació. Mètodes quantitatius. Mètodes qualitatius. - Disseny i ús de qüestionaris en l'estudi de les necessitats d'informació. - La tècnica de l'incident crític. - Mètodes qualitatius: les entrevistes, els estudis d'observació, l'examen d'informes i documents. - Casos pràctics Estadística bàsica - Nocions d'estadística bàsica: estadística descriptiva. Tipus d'organització, tabulació i presentació de dades. Mostreig, tipus de mostreig. Inferència estadística. Contrast d'hipòtesi. Estadística no paramètrica. - Full de càlcul - Conceptes bàsics. Elaboració de taules. Importació de dades. Treballar amb taules. Funcions bàsiques: matemàtiques, de dates, de text, numèriques. Generació de gràfiques: tipus. Elaborar informes. - Gestor Base de dades - Bases de dades: conceptes bàsics teòrics i pràctics. Nocions bàsiques de disseny i errors més comun [DESCRIPCION2] => és. Taules: creació i importació de dades. Consultes: funcions bàsiques. Formularis. Informes. Gràfiques. Nocions bàsiques de llenguatge de consulta estructurat (SQL). - Elaboració de diagrames - De procediments: diagrames de flux, fluxogrames d'execució o matricials. - D'anàlisi i disseny de sistemes d'informació: Diagrames EER. De classes. - De representació de la informació: Arquetips, mapes mentals, etc... [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Funcions i característiques dels manuals de procediment. - Resolució de problemes. - Mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sistemes d'informació. - Els diagrames de flux. - L'anàlisi de tasques. - L'anàlisi de llocs. - L'organització dimensiones de l'organització. - Missió de l'organització. - Els sistemes d'informació com a instruments d'ajuda perquè l'organització complisca la seua missió i objectius. - Nivells dels sistemes d'informació en l'organització. - Els sistemes d'informació operacionals, els ELS MEUS i els sistemes d'informació estratègics. - El departament de salut com a organització. Missió i objectius. - Els sistemes d'informació departamentals. Missió i objectius. - Classificació dels sistemes d'informació departamentals. - L'estudi de les necessitats d'informació dels professionals de la salut. Metodologia general dels estudis de necessitats d'informació, tipus de mètodes i estudis de casos. - Necessitats i usos de la informació mèdics científica, assistencial i sanitària. - Metodologia general dels estudis de necessitats d'informació. Mètodes quantitatius. Mètodes qualitatius. - Disseny i ús de qüestionaris en l'estudi de les necessitats d'informació. - La tècnica de l'incident crític. - Mètodes qualitatius: les entrevistes, els estudis d'observació, l'examen d'informes i documents. - Casos pràctics Estadística bàsica - Nocions d'estadística bàsica: estadística descriptiva. Tipus d'organització, tabulació i presentació de dades. Mostreig, tipus de mostreig. Inferència estadística. Contrast d'hipòtesi. Estadística no paramètrica. - Full de càlcul - Conceptes bàsics. Elaboració de taules. Importació de dades. Treballar amb taules. Funcions bàsiques: matemàtiques, de dates, de text, numèriques. Generació de gràfiques: tipus. Elaborar informes. - Gestor Base de dades - Bases de dades: conceptes bàsics teòrics i pràctics. Nocions bàsiques de disseny i errors més comun [DESCRIPCION2_VAL] => és. Taules: creació i importació de dades. Consultes: funcions bàsiques. Formularis. Informes. Gràfiques. Nocions bàsiques de llenguatge de consulta estructurat (SQL). - Elaboració de diagrames - De procediments: diagrames de flux, fluxogrames d'execució o matricials. - D'anàlisi i disseny de sistemes d'informació: Diagrames EER. De classes. - De representació de la informació: Arquetips, mapes mentals, etc... [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de pacients [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de pacients [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Identificació de pacients: - Sistemes d'Informació Poblacional: la targeta sanitària - Gestió Fitxer Índex de Pacients. - Gestió de pacients: - Procediment administratiu en la gestió de pacients: eines, procediments principals, normalització - La Unitat de Documentació Clínica i Admissió i la seua relació amb els diferents nivells assistencials. - Establiment de circuits interns de comunicació i control de processos. - Gestionar el flux de pacients pels diferents serveis de l'assistència especialitzada - Gestió i organització de la demanda d'hospitalització - Gestió de la demanda assistencial d'hospitalització. Informació i optimització de recursos. - Gestió de llits, utilització hospitalària. - Procediments d'ingrés i alta hospitalària - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de la demanda quirúrgica i de l'activitat quirúrgica - Gestió i manteniment de llista d'espera quirúrgica segons la normativa vigent - Gestió dels estudis preoperatoris - Seguiment de l'activitat realitzada en quiròfan, de l'ingrés i alta hospitalària i de la Unitat de CMA - Intervencionisme: concepte, gestió i activitat - Coordinació del seguiment i de l'atenció del pacient després de l'alta. - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de l'assistència sanitària en règim ambulatori - Tasques de coordinació dels processos assistencials, sent el referent dels pacients en matèria d'informació i comunicació - Coordinació amb altres nivells assistencials i organització del flux de pacients i de la seua informació i documentació clínica entre serveis, nivells assistencials, entre àrees sanitàries, entre centres o hospitals de la pròpia Comunitat Autònoma o altres de l'àmbit nacional (SIFCO). - Gestió i manteniment de llista d'espera - Gestió d'agenda i citació - Registre d'activitat. - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de la demanda d'atenció en la [DESCRIPCION2] => Unitat d'Urgències - Procediment d'atenció ingresse i alta. - Gestió de parts judicials i de violència de gènere. - Gestió transporte sanitari. - Elaboració indicadors de l'àrea, dissenys de flux - Col·laboració amb l'àrea de gestió econòmica de l'hospital - Comprovació del finançament dels usuaris inclosos en el Fitxer Mestre de Pacients - Facilita informació per a la identificació dels episodis assistencials facturables - Concerts - Participació en l'elaboració de dades clínic-assistencials per al desenvolupament de la Comptabilitat Analítica. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Identificació de pacients: - Sistemes d'Informació Poblacional: la targeta sanitària - Gestió Fitxer Índex de Pacients. - Gestió de pacients: - Procediment administratiu en la gestió de pacients: eines, procediments principals, normalització - La Unitat de Documentació Clínica i Admissió i la seua relació amb els diferents nivells assistencials. - Establiment de circuits interns de comunicació i control de processos. - Gestionar el flux de pacients pels diferents serveis de l'assistència especialitzada - Gestió i organització de la demanda d'hospitalització - Gestió de la demanda assistencial d'hospitalització. Informació i optimització de recursos. - Gestió de llits, utilització hospitalària. - Procediments d'ingrés i alta hospitalària - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de la demanda quirúrgica i de l'activitat quirúrgica - Gestió i manteniment de llista d'espera quirúrgica segons la normativa vigent - Gestió dels estudis preoperatoris - Seguiment de l'activitat realitzada en quiròfan, de l'ingrés i alta hospitalària i de la Unitat de CMA - Intervencionisme: concepte, gestió i activitat - Coordinació del seguiment i de l'atenció del pacient després de l'alta. - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de l'assistència sanitària en règim ambulatori - Tasques de coordinació dels processos assistencials, sent el referent dels pacients en matèria d'informació i comunicació - Coordinació amb altres nivells assistencials i organització del flux de pacients i de la seua informació i documentació clínica entre serveis, nivells assistencials, entre àrees sanitàries, entre centres o hospitals de la pròpia Comunitat Autònoma o altres de l'àmbit nacional (SIFCO). - Gestió i manteniment de llista d'espera - Gestió d'agenda i citació - Registre d'activitat. - Elaboració indicadors de l'àrea, disseny de fluxos - Gestió de la demanda d'atenció en la [DESCRIPCION2_VAL] => Unitat d'Urgències - Procediment d'atenció ingresse i alta. - Gestió de parts judicials i de violència de gènere. - Gestió transporte sanitari. - Elaboració indicadors de l'àrea, dissenys de flux - Col·laboració amb l'àrea de gestió econòmica de l'hospital - Comprovació del finançament dels usuaris inclosos en el Fitxer Mestre de Pacients - Facilita informació per a la identificació dels episodis assistencials facturables - Concerts - Participació en l'elaboració de dades clínic-assistencials per al desenvolupament de la Comptabilitat Analítica. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => llenguatges documentals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => llenguatges documentals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Terminologia mèdica - Origen de la terminologia mèdica. - Problemes principals de la terminologia mèdica: sigles, abreviatures, epònims. - Estructura i construcció dels termes mèdics: arrels, prefixos i sufixos. - Anàlisi de termes mèdics (practica) - Llenguatge documental - Concepte de llenguatge documental. - Necessitat del llenguatge documental i les seues diferències amb el llenguatge natural. - Nomenclatures i classificacions d'ús en informació clínica. - Evolució de la CIE: CIE-9, CIE-9-MC, CIE-O i CIE 10. - SNOMED - UMLS - Classificacions en atenció primària: CIAP-2 - La DSM V - Classificacions d'infermeria: NANDA, NIC, NOC - La CIE-10-ÉS Electrònica - Indexació. - Diagnòstics generalitats, selecció de diagnòstic principal i secundaris - Procediments, generalitats - Procediments, estructura, normes d'ús, funcionament, (totes les seccions (mèdic quirúrgica,obstetrícia, administració, etc..) - Normativa per a la codificació amb CIE10ES . - Organització del manual de procediments. - Casos pràctics (Aquest mòdul té un caràcter fonamentalment pràctic) CIE-10-ÉS (diagnòstics) Capítol 1: Unes certes malalties infeccioses i parasitàries. Capítol 2: Neoplàsies. Capítol 3: Malalties de la sang i òrgans hematopoètics i uns certs trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat. Capítol 4: Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques. Capítol 5: Trastorns mentals del comportament i del desenvolupament neurològic. Capítol 6: Malalties del sistema nerviós. Capítol 7: Malalties de l'ull i els seus annexos. Capítol 8: Malalties de l'oïda i de la apófisis mastoide. Capítol 9: Malalties de l'aparell circulatori. Capítol 10: Malalties de l'aparell respiratori. Capítol 11: Malalties del sistema digestiu. Capítol 12: Malalties de la pell i del teixit subcutani. Capítol 13: Malalties de l'aparell múscul esquelètic i del teixit connectiu. Capítol 14: Malalties de l'aparell genitourinari. Capítol [DESCRIPCION2] => 15: Embaràs, part i puerperi. Capítol 16: Unes certes condicions originades en el període perinatal. Capítol 17: Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques. Capítol 18: Símptomes, signes i troballes anormals de pruebascomplementarias no classificats en un altre lloc. Capítol 19: Lesions, enverinaments i algunes altra conseqüències de causes externes. Capítol 20: Causes externes de morbiditat. Capítol 21: Factors que influeixen en l'estat de salut i el contacte amb els serveis sanitaris. Capítol 22: Codis per a propòsits especials . [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Terminologia mèdica - Origen de la terminologia mèdica. - Problemes principals de la terminologia mèdica: sigles, abreviatures, epònims. - Estructura i construcció dels termes mèdics: arrels, prefixos i sufixos. - Anàlisi de termes mèdics (practica) - Llenguatge documental - Concepte de llenguatge documental. - Necessitat del llenguatge documental i les seues diferències amb el llenguatge natural. - Nomenclatures i classificacions d'ús en informació clínica. - Evolució de la CIE: CIE-9, CIE-9-MC, CIE-O i CIE 10. - SNOMED - UMLS - Classificacions en atenció primària: CIAP-2 - La DSM V - Classificacions d'infermeria: NANDA, NIC, NOC - La CIE-10-ÉS Electrònica - Indexació. - Diagnòstics generalitats, selecció de diagnòstic principal i secundaris - Procediments, generalitats - Procediments, estructura, normes d'ús, funcionament, (totes les seccions (mèdic quirúrgica,obstetrícia, administració, etc..) - Normativa per a la codificació amb CIE10ES . - Organització del manual de procediments. - Casos pràctics (Aquest mòdul té un caràcter fonamentalment pràctic) CIE-10-ÉS (diagnòstics) Capítol 1: Unes certes malalties infeccioses i parasitàries. Capítol 2: Neoplàsies. Capítol 3: Malalties de la sang i òrgans hematopoètics i uns certs trastorns que afecten el mecanisme de la immunitat. Capítol 4: Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques. Capítol 5: Trastorns mentals del comportament i del desenvolupament neurològic. Capítol 6: Malalties del sistema nerviós. Capítol 7: Malalties de l'ull i els seus annexos. Capítol 8: Malalties de l'oïda i de la apófisis mastoide. Capítol 9: Malalties de l'aparell circulatori. Capítol 10: Malalties de l'aparell respiratori. Capítol 11: Malalties del sistema digestiu. Capítol 12: Malalties de la pell i del teixit subcutani. Capítol 13: Malalties de l'aparell múscul esquelètic i del teixit connectiu. Capítol 14: Malalties de l'aparell genitourinari. Capítol [DESCRIPCION2_VAL] => 15: Embaràs, part i puerperi. Capítol 16: Unes certes condicions originades en el període perinatal. Capítol 17: Malformacions congènites, deformitats i anomalies cromosòmiques. Capítol 18: Símptomes, signes i troballes anormals de pruebascomplementarias no classificats en un altre lloc. Capítol 19: Lesions, enverinaments i algunes altra conseqüències de causes externes. Capítol 20: Causes externes de morbiditat. Capítol 21: Factors que influeixen en l'estat de salut i el contacte amb els serveis sanitaris. Capítol 22: Codis per a propòsits especials . [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Fonts, mètodes i tècniques del treball científic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonts, mètodes i tècniques del treball científic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Fonts d'informació per al treball científic: Fonts primàries, la revista i l'article científic - La revista científica: estructura i contingut, revisió per parells, drets d'autor - Fonts secundàries, bases de dades bibliogràfiques - La cerca bibliogràfica - Pubmed i MeSH - Web of Science, WoS - La redacció de l'article científic - Funció i ètica de la publicació científica - Avaluació, criteris de qualitat de les publicacions científiques - Tipus i estructura d'un article cientíco. L'article original i l'article de revisió [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Fonts d'informació per al treball científic: Fonts primàries, la revista i l'article científic - La revista científica: estructura i contingut, revisió per parells, drets d'autor - Fonts secundàries, bases de dades bibliogràfiques - La cerca bibliogràfica - Pubmed i MeSH - Web of Science, WoS - La redacció de l'article científic - Funció i ètica de la publicació científica - Avaluació, criteris de qualitat de les publicacions científiques - Tipus i estructura d'un article cientíco. L'article original i l'article de revisió [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de Documentació Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de Documentació Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Evolució històrica de la història clínica - Concepte actual d'història clínica - Paper de la història clínica com a vehicle de comunicació. - Característiques comunes de la HC (física i electrònica): autoria, confidencialitat, accessibilitat, disponibilitat, auditoria, resguards de seguretat. - Característiques diferenciadores de la HC segons el seu tipus (física o electrònica): procediments associats (obertura, identificació, préstec, distribució, devolució, recollida, morositats, desubicaciones, expurgos, fusionats, derivacions a custòdia, interconnexió amb sistemes externs -propis o aliens-) - Migració de HC físiques a HC electròniques - Models bàsics d'història clínica: HC tradicional e HCOP - Estructura, contingut, funcions i usos de la història clínica segons activitat assistencial. - Anàlisi de la història clínica com a font d'informació - Anàlisi de documents específics:, consentiment informat, altres informes, - Organització vs ordenació de la Història clínica - Seguretat: Accés, Custòdia i Perdurabilitat de la Història Clínica. - Legislació relativa a la història clínica - Problemes de l'actual disseny de la història clínica. Possibles solucions. - Mètodes d'avaluació de la qualitat de la història clínica - Estratègies de conversió des de la història clínica paper a la història clínica electrònica. - La Història Clínica electrònica vs física - Principis d'usabilitat i problemes derivats d'aquesta. - Drets ARC [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Evolució històrica de la història clínica - Concepte actual d'història clínica - Paper de la història clínica com a vehicle de comunicació. - Característiques comunes de la HC (física i electrònica): autoria, confidencialitat, accessibilitat, disponibilitat, auditoria, resguards de seguretat. - Característiques diferenciadores de la HC segons el seu tipus (física o electrònica): procediments associats (obertura, identificació, préstec, distribució, devolució, recollida, morositats, desubicaciones, expurgos, fusionats, derivacions a custòdia, interconnexió amb sistemes externs -propis o aliens-) - Migració de HC físiques a HC electròniques - Models bàsics d'història clínica: HC tradicional e HCOP - Estructura, contingut, funcions i usos de la història clínica segons activitat assistencial. - Anàlisi de la història clínica com a font d'informació - Anàlisi de documents específics:, consentiment informat, altres informes, - Organització vs ordenació de la Història clínica - Seguretat: Accés, Custòdia i Perdurabilitat de la Història Clínica. - Legislació relativa a la història clínica - Problemes de l'actual disseny de la història clínica. Possibles solucions. - Mètodes d'avaluació de la qualitat de la història clínica - Estratègies de conversió des de la història clínica paper a la història clínica electrònica. - La Història Clínica electrònica vs física - Principis d'usabilitat i problemes derivats d'aquesta. - Drets ARC [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Sistema d'informació assistencial, sanitària i indicadors [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sistema d'informació assistencial, sanitària i indicadors [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - CMBD. - Concepte, models. - Evolució històrica. - Gestió del CMBD. - Tipus de CMBD. - Explotació i interpretació de resultats. - Sistemes de classificació de pacients: GRD. - Concepte, models. - Evolució històrica. - Producció de GRD. - Explotació i interpretació de resultats - Altres sistemes de classificació de pacients. - Indicadors d'activitat assistencial i sanitària. - Mètodes per a la producció i presentació d'indicadors: indicadors d'activitat assistencial. - Criteris per a la selecció i construcció d'indicadors. - Propietats dels indicadors. - Biaixos, estandardització. - Presentació d'indicadors. - Principis per a analitzar i interpretar indicadors. - Sistemes de Business Intelligence (avaluació i explotació de resultats, elaboració de quadres de comandament) - Àrea d'Hospitalització - Àrea d'Urgències. - Àrea de Consultes Externes. - Àrea de Paritori. - Àrea Quirúrgica i Intervencionisme. - Àrea d'Atenció Primària. - Altres productes: - Sistema d'Informació Econòmica - Sistemes de compensació intercentres. - Necessitats d'informació dels principals usuaris. - Serveis Centrals de l'Administració Sanitària. - Vigilància en Salut Pública. Concepte, recol·lecció de dades, anàlisis i interpretació de les dades, producció d'informació i la seua difusió. -Tipus de sistemes d'informació per a la vigilància en salut pública. Sistemes bàsics , sistemes sentinella, sistemes d'informació microbiològica. -Vigilància en salut pública. Desenvolupament històric i legislatiu, Funcions, activitats, nivells organitzatius, contingut -Sistema bàsic de VSP: Sistema de notificació obligatòria de malalties (EDO), Sistema de notificació de situacions epidèmiques i brots, Sistema d'informació microbiològica. -Vigilància sentinella, vigilància de la mortalitat, registres de malalties, vigilància de la salut laboral. -Descripció d'alguns sistemes d'informació vigents en Salut Pública. - Concepte de registre de Càncer [DESCRIPCION2] => - Registres hospitalaris - Registre poblacional - Principis de disseny d'un registre de càncer - Explotació, interpretació de resultats i usos dels registres de càncer [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - CMBD. - Concepte, models. - Evolució històrica. - Gestió del CMBD. - Tipus de CMBD. - Explotació i interpretació de resultats. - Sistemes de classificació de pacients: GRD. - Concepte, models. - Evolució històrica. - Producció de GRD. - Explotació i interpretació de resultats - Altres sistemes de classificació de pacients. - Indicadors d'activitat assistencial i sanitària. - Mètodes per a la producció i presentació d'indicadors: indicadors d'activitat assistencial. - Criteris per a la selecció i construcció d'indicadors. - Propietats dels indicadors. - Biaixos, estandardització. - Presentació d'indicadors. - Principis per a analitzar i interpretar indicadors. - Sistemes de Business Intelligence (avaluació i explotació de resultats, elaboració de quadres de comandament) - Àrea d'Hospitalització - Àrea d'Urgències. - Àrea de Consultes Externes. - Àrea de Paritori. - Àrea Quirúrgica i Intervencionisme. - Àrea d'Atenció Primària. - Altres productes: - Sistema d'Informació Econòmica - Sistemes de compensació intercentres. - Necessitats d'informació dels principals usuaris. - Serveis Centrals de l'Administració Sanitària. - Vigilància en Salut Pública. Concepte, recol·lecció de dades, anàlisis i interpretació de les dades, producció d'informació i la seua difusió. -Tipus de sistemes d'informació per a la vigilància en salut pública. Sistemes bàsics , sistemes sentinella, sistemes d'informació microbiològica. -Vigilància en salut pública. Desenvolupament històric i legislatiu, Funcions, activitats, nivells organitzatius, contingut -Sistema bàsic de VSP: Sistema de notificació obligatòria de malalties (EDO), Sistema de notificació de situacions epidèmiques i brots, Sistema d'informació microbiològica. -Vigilància sentinella, vigilància de la mortalitat, registres de malalties, vigilància de la salut laboral. -Descripció d'alguns sistemes d'informació vigents en Salut Pública. - Concepte de registre de Càncer [DESCRIPCION2_VAL] => - Registres hospitalaris - Registre poblacional - Principis de disseny d'un registre de càncer - Explotació, interpretació de resultats i usos dels registres de càncer [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FI DE MÀSTER [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FI DE MÀSTER [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A triar per l'alumne d'acord amb el tutor [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => A triar per l'alumne d'acord amb el tutor [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711320 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => PRACTICUM [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PRACTICUM [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 20% admissió: gestió de pacients, 30% sistemes d'informació assistencial i sanitària, 20% documentació clínica i la seua gestió i 30% maneig CIE-10-ÉS i/o altres classificacions [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 20% admissió: gestió de pacients, 30% sistemes d'informació assistencial i sanitària, 20% documentació clínica i la seua gestió i 30% maneig CIE-10-ÉS i/o altres classificacions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31028 [NOMBRE_PERSONA] => María Francisca [APELLIDOS] => Abad García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H2310 [EMAIL_FACULTAD] => maria.f.abad@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp31362 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Abad Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Universidad (Jubilada) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp28752 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Arasa Gastaldo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión de la Calidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp31517 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Calabuig Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Servicio. Servicio de análisis de sistemas de información sanitaria. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni74773 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Campmany Buira [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => G7372 [EMAIL_FACULTAD] => Rosa.Campmany@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp456370 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Climent Querol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Inteligencia Artificial · ASHO [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp241037 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Conejo Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica Especialista en Documentación Médica (Jubilada) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp240998 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => de Ramón Frías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección UDCA. Departamento de Salud Sagunto. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp241038 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => del Monte Delgado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto UDCA. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp50673 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Duch Samper [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Documentalista. Servicio de evaluación asistencial. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni70029 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Estarlich Estarlich [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M0637 [EMAIL_FACULTAD] => maeses2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp372975 [NOMBRE_PERSONA] => Gema Inmaculada [APELLIDOS] => Gil Herranz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto UDCA. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp361768 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Miguel [APELLIDOS] => Giménez Solano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ingeniero informático.Tecnico de investigación. Departamento de ingenieria y ciencia de los computadores. Universitat Jaume I. Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni1283 [NOMBRE_PERSONA] => Aurora María [APELLIDOS] => González Teruel [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6208 [EMAIL_FACULTAD] => Aurora.Gonzalez#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp31516 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Alfredo [APELLIDOS] => Herrero Cuco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp409309 [NOMBRE_PERSONA] => Abraham [APELLIDOS] => Jiménez Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp478310 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Miguel [APELLIDOS] => Lara Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto UDCA hospital La Fe [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp241017 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonso [APELLIDOS] => Martínez Reina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Documentación Médica (Jubilado) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp33829 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Jesús [APELLIDOS] => Martínez Rojas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección UDCA.Hospital La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp361780 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Mayor Amorós [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de la UDCA del Hospital General Universitario de Elda. Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp372974 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Míguez Santiyán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica adjunta. Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp53755 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Muñoz Balada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio UDCA. Fundación IVO. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp241077 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Navarro Arranz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Subdirectora de gestión de la información clínica. H. Sta Creu i S. Pau. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni58959 [NOMBRE_PERSONA] => Enric Josep [APELLIDOS] => Novella Gaya [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M6630 [EMAIL_FACULTAD] => enjonoga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp49916 [NOMBRE_PERSONA] => María Asunción [APELLIDOS] => Pastor Climent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médica Adjunta UDCA. H. General Universitario de Elche. Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp409311 [NOMBRE_PERSONA] => Adelaida [APELLIDOS] => Pons Fuster [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp409307 [NOMBRE_PERSONA] => María Fernanda [APELLIDOS] => Ramos Trujillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp53754 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Regaña Valero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Innovación sanitaria. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp17723 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Renau Tomás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad UDCA. Consorcio Provincial Castellón. Castellón de la Plana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp17143 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón Carlos [APELLIDOS] => Romero Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA). Hosp. Univ. Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp395011 [NOMBRE_PERSONA] => Consol [APELLIDOS] => Sabater Gregori [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección de Enfermedades. Subdirección General deEpidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental. Dirección Generalde Salud Pública i Adicciones. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp240997 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Tamayo Canillas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa Servicio.Atención al Ciudadano. Área Sanitaria V-Hosp. Universitario de Cabueñes. Gijón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp336979 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Villanova Tallada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable funcional. Servicio de aplicaciones clínicas. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31028 [NOMBRE_PERSONA] => María Francisca [APELLIDOS] => Abad García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H2310 [EMAIL_FACULTAD] => maria.f.abad@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17143 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón Carlos [APELLIDOS] => Romero Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA). Hosp. Univ. Doctor Peset. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp31362 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Abad Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Universidad (Jubilada) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Direcció

Organitzador: Departament d'Història de la Ciència i Documentació

Direcció: María Francisca Abad García. Catedrático/a de Universidad. Departament d'Història de la Ciència i Documentació. Universitat de València.
Ramón Carlos Romero Serrano. Jefe Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA). Hosp. Univ. Doctor Peset. Valencia.
Irene Abad Pérez. Profesora Titular Universidad (Jubilada).

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò