10a Edició - Codi 23421060

Array ( [CODIGO] => 23421060 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 890 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 26/10/2023 [FECHA_FIN] => 16/09/2024 [LUGAR] => ON LINE [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 13/10/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Shenzhen Guoyan Era Education Technology Co., Ltd. [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => atencion-diversidad-educativa [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => ON LINE, ON LINE [REQUISITOS_TITULACION] => Mestres i mestres d'educació infantil i primària, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, música, educació física, anglés... Professorat d'educació secundària. Pedagogs i pedagogues. Professionals de la psicopedagogia. Educadors i educadores socials. Professionals de la psicologia. Orientadors i orientadores educatives. Logopedes. Personal d'associacions i/o serveis de caràcter psicoeducativo que dediquen el seu treball a l'atenció de persones amb diversitat funcional (tallers ocupacionals, inserció laboral, programes de garantia social, programes de transició a la vida adulta i activa, etc.) Tutors/as en centres i serveis específics. Personal de centres formatius (aules taller, unitats d'escolarització externa, etc.). En general, llicenciats/as i graduats/as universitaris/as que desitgen intervindre dins del context escolar en l'àmbit de l'atenció a la diversitat i a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Treballar de manera específica cap a un ensenyament de qualitat, on confluïsca l'esforç i compromís de diversos sectors educatius, des de col·lectius i famílies fins a les persones que gestionen i desenvolupen les polítiques educatives, on la implicació i participació del professorat i dels formadors i formadores siga crucial, forma part de l'essència del Màster Propi d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva. Creiem que els projectes educatius dels centres han de realitzar una transformació i un canvi profund en les seues estratègies d'ensenyaments per a la consecució del major i més alt aprenentatge . En elMàster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva s'analitza la naturalesa del procés d'inclusió educativa des d'una proposta d'educació de qualitat ajustada a la identitat i a les capacitats i necessitats educatives de l'alumnat. Es pretén promoure valors socials com la igualtat, el reconeixement, la valoració de la diversitat i el treball col·laboratiu on hi haja una participació social de totes les persones involucrades i les persones que el cursen tinguen dret als suports necessaris per al seu desenvolupament acadèmic, professional i personal. Des de millores de rendiment per a l'alumnat que requereix de programes específics, passant per l'atenció a les necessitats educatives de suport específic, la igualtat d'oportunitats o l'atenció a la discapacitat. Avantatges de cursar el Màster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva: 1. Atendre les necessitats formatives del professorat que desitge iniciar-se en la seua activitat professional, així com els qui tenen més experiència i manifesten una inquietud en el tema. 2. Conéixer els àmbits d'actuació, les estratègies d'intervenció, els criteris d'actuació i avaluació, així com instruments i recursos en l'àmbit de l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat. 3. El caràcter online d'aquest màster és totalment compatible amb l'activitat professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'aquest Màster s'entén des d'una perspectiva teoricopràctica. La distinció entre teoria i pràctica té una menor, o fins i tot nul·la, significació amb les noves metodologies docents d'ensenyament-aprenentatge en l'àmbit universitari i a distància. Específicament, es correspon amb modalitats d'ensenyament-aprenentatge a distància, no presencial, centrada en dues de les grans metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge l'Aprenentatge Autònom i les Tutories virtuals. Aquest Màster es dissenya des d'una concepció d'aprenentatge dirigit i sistematitzat pel professorat encarregat on el protagonista és l'alumnat, des de la seua autonomia i des de l'aprenentatge autoregulat. L'estudi autònom, per part de l'alumnat, consistirà a prendre com a referència de treball el material didàctic escrit per a cada assignatura, elaborat a consciència pel professorat responsable de la mateixa (manual de continguts i d'aprofundiment sobre el tema, activitats pràctiques de cerca i reflexió, exercicis d'autocomprovació i avaluació permetent a l'estudiant retroalimentar el seu procés d'aprenentatge). A més, l'alumnat tindrà com a suport de l'aprenentatge i desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs, una plataforma formativa d'accés als manuals i estudis complementaris. En aquesta plataforma també es proporcionaran fòrums de debat on el professorat de les assignatures faran les aportacions necessàries per a complementar el contingut i propiciar l'intercanvi d'informació, a través de notícies d'interés, reflexions En síntesi, la metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball els continguts del mòdul depositats a l'Aula Virtual del curs- Moodle-, aquests continguts vindran reflectits en els manuals d'estudi, la documentació complementària per a l'aprofundiment dels continguts; les activitats que pot realitzar; casos pràctics; ; exercicis d'autoavaluació del contingut treballat; exercicis d'avaluació o exàmens, els Fòrums de Debats , on el professorat anirà formulant aportacions per a complementar la matèria, i l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb el professorat els possibles dubtes plantejats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Actualment, l'èmfasi al respecte i atenció a la diversitat ha cobrat cada vegada més rellevància en la nostra societat moderna, i per tant en els diferents sistemes i nivells educatius. Així viure, educar, formar i aprendre des d'i per a la diversitat es converteixen en requisits necessaris per a desenvolupar una societat i una educació inclusiva. L'educació inclusiva cobra especial rellevància per a formar en tots els nivells i des de tots els àmbits, ja siguen formals, no formals o informals. En atenció a aquesta realitat, la Universitat de València compta amb el Màster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva En qualsevol context social i educatiu existeix la diversitat, ja siga de capacitats, de necessitats, de maneres d'aprendre, d'ensenyar, així com de maneres d'avançar i aconseguir assoliments, la qual cosa hem d'atendre des de les institucions educatives i en conjunt amb els professionals del sector. El canvi social, en centres educatius, en aules, es percep sota aquesta perspectiva, gràcies a la multiculturalitat, la interculturalitat, la diversitat de capacitats, així com de la pluralitat d'interessos i motivacions, entre altres. Gràcies al Màster Propi d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, el col·lectiu de professionals que el curse aconseguirà aconseguir els següents objectius: - Cobrir les necessitats formatives tant teòriques com pràctiques en processos d'educació inclusiva, descobrint les bases teòriques que fonamenten l'educació inclusiva, les mesures específiques des de les quals abordar la inclusió i la diversitat, les necessitats específiques de suport educatiu, les pràctiques d'ensenyament - aprenentatge centrades en la cooperació i col·laboració, la formació en mediació escolar com a estratègia per a la resolució de conflictes, la labor de l'acció tutorial des dels plans d'atenció a la diversitat, l'accessibilitat i inclusió de les persones a través dels recursos tecnològics, i sobre la implicació i les necessitats de la famílies des d'un context col·laboratiu d'aprenentatge o formació. - Aconseguir un coneixement interdisciplinari per a pensar i reflexionar sobre les pràctiques educatives des de la visió del paradigma d'educació inclusiva. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Integració sociolaboral i atenció a la diversitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Integració sociolaboral i atenció a la diversitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el huité mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al juliol de 2024. Capítol 1. La inserció laboral com a procés entre la inclusió i l'exclusió social La inclusió social La inclusió laboral Factors que afavoreixen els processos d'inclusió sociolaboral Capítol 2. Estratègies educatives per al foment d'oportunitats laborals. Sistemes de suport, adopció i ocupació en poblacions escolars. Proposades d'actuació en centres d'educació secundària obligatòria Capítol 3. Principals contextos o via d'inserció sociolaboral La família El context econòmic-laboral Les polítiques socials Les associacions Capítol 4. Formació professional per a l'ocupació Qualificació professional Nivells: Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals Formació ocupacional bàsica. Cursos de formació professional per a l'ocupació. Tallers d'ocupació. Capítol 5. Integració laboral de subjectes amb discapacitat Marc legal Quota de reserva Excepcionalitat Mesures alternatives L'ocupació amb suport Incentius a la contractació de persones amb discapacitat Integració de treballadors discapacitats en el sistema d'ocupació protegida: Els Centres Especials d'Ocupació Els Centres Ocupacionals Mesures de trànsit del empelo protegit a l'ordinari: Els enclavaments laborals Capítol 6. Els Serveis d'Integració Laboral Orientació laboral de les persones amb discapacitat Ocupabilitat Millorar habilitats en la cerca de treball Creació directa d'ocupació i autoocupació Serveis a les empreses Experiències Capítol 7. Empreses d'inserció laboral Lluitar contra la pobresa i l'exclusió social Metodologies d'inserció laboral en la mateixa empresa, en una empresa aliena o en projectes d'autoocupació. Destinataris Itineraris d'inserció Requisits i normativa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el huité mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al juliol de 2024. Capítol 1. La inserció laboral com a procés entre la inclusió i l'exclusió social La inclusió social La inclusió laboral Factors que afavoreixen els processos d'inclusió sociolaboral Capítol 2. Estratègies educatives per al foment d'oportunitats laborals. Sistemes de suport, adopció i ocupació en poblacions escolars. Proposades d'actuació en centres d'educació secundària obligatòria Capítol 3. Principals contextos o via d'inserció sociolaboral La família El context econòmic-laboral Les polítiques socials Les associacions Capítol 4. Formació professional per a l'ocupació Qualificació professional Nivells: Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals Formació ocupacional bàsica. Cursos de formació professional per a l'ocupació. Tallers d'ocupació. Capítol 5. Integració laboral de subjectes amb discapacitat Marc legal Quota de reserva Excepcionalitat Mesures alternatives L'ocupació amb suport Incentius a la contractació de persones amb discapacitat Integració de treballadors discapacitats en el sistema d'ocupació protegida: Els Centres Especials d'Ocupació Els Centres Ocupacionals Mesures de trànsit del empelo protegit a l'ordinari: Els enclavaments laborals Capítol 6. Els Serveis d'Integració Laboral Orientació laboral de les persones amb discapacitat Ocupabilitat Millorar habilitats en la cerca de treball Creació directa d'ocupació i autoocupació Serveis a les empreses Experiències Capítol 7. Empreses d'inserció laboral Lluitar contra la pobresa i l'exclusió social Metodologies d'inserció laboral en la mateixa empresa, en una empresa aliena o en projectes d'autoocupació. Destinataris Itineraris d'inserció Requisits i normativa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Recursos tecnològics per al tractament educatiu de la diversitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Recursos tecnològics per al tractament educatiu de la diversitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el sisé mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al maig de 2024. Capítol 1. Accessibilitat i inclusió. L'ètica de la tecnologia educativa Capítol 2. Tecnologies de suport i ajuda. Capítol 3. Les competències tecnològiques de l'alumnat i del professorat Capítol 4. Importància i avanç de la tecnologia en l'àmbit de l'atenció a la diversitat. Capítol 5. Exemples de recursos tecnològics disponibles per a atendre la diversitat (Revistes especialitzades, llibres, Internet, associacions i altres organitzacions [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el sisé mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al maig de 2024. Capítol 1. Accessibilitat i inclusió. L'ètica de la tecnologia educativa Capítol 2. Tecnologies de suport i ajuda. Capítol 3. Les competències tecnològiques de l'alumnat i del professorat Capítol 4. Importància i avanç de la tecnologia en l'àmbit de l'atenció a la diversitat. Capítol 5. Exemples de recursos tecnològics disponibles per a atendre la diversitat (Revistes especialitzades, llibres, Internet, associacions i altres organitzacions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el nové mòdul de 9 i es publicaran les especificacions del *TFM als alumnes al gener de 2024. Els descriptors atendran a tots els treballats en els diferents mòduls, concretament es podran utilitzar aquells centrats en els continguts de les diferents assignatures així com, en els quals versen els seus apartats. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el nové mòdul de 9 i es publicaran les especificacions del *TFM als alumnes al gener de 2024. Els descriptors atendran a tots els treballats en els diferents mòduls, concretament es podran utilitzar aquells centrats en els continguts de les diferents assignatures així com, en els quals versen els seus apartats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Mesures d'atenció a la diversitat: a nivell institucional i a nivell de centre educatiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mesures d'atenció a la diversitat: a nivell institucional i a nivell de centre educatiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el segon mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al febrer de 2024. Capítol 1. Polítiques internacionals i nacionals d'atenció a la diversitat Capítol 2. Organització dels ensenyaments en el Sistema Educatiu Espanyol i atenció a la diversitat: Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Educació Superior Educació de Persones Adultes Capítol 3. Organització i gestió dels centres educatius per a atendre la diversitat Estructura, composició i funcions. Òrgans unipersonals de govern Òrgans col·legiats de govern o Òrgans de coordinació docent: Departaments de coordinació didàctica, comissió de coordinació pedagògica equips de cicle, tutors/as, d'orientació educativa, d'activitats complementàries i extraescolars El centre educatiu i l'atenció a la diversitat. Capítol 4. Plans i projectes al servei de l'atenció a la diversitat en els centres educatius Projecte educatiu de centre (PE) Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) Pla d'Acció Tutorial (PAT) Pla de Transició Altres plans: Pla de Millora Programació General Anual (PGA) Capítol 5. Mesures i programes per a atendre l'alumnat amb necessitats de suport educatiu Mesures generals (reforç educatiu, opcionalidad i optativitat) Mesures específiques Adaptacions Curriculars Individuals Significatives (ACIS) Adaptacions d'Accés al currículum Programa de Diversificació Curricular (*PDC) Altres programes per a atendre les diferències individuals: Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) Programa d'Acolliment al Sistema Educatiu (PASSADA) Programa d'Acompanyament Escolar (*PAE) Programa de Suport i Reforç Programa de Compensació Educativa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el segon mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al febrer de 2024. Capítol 1. Polítiques internacionals i nacionals d'atenció a la diversitat Capítol 2. Organització dels ensenyaments en el Sistema Educatiu Espanyol i atenció a la diversitat: Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària Educació Superior Educació de Persones Adultes Capítol 3. Organització i gestió dels centres educatius per a atendre la diversitat Estructura, composició i funcions. Òrgans unipersonals de govern Òrgans col·legiats de govern o Òrgans de coordinació docent: Departaments de coordinació didàctica, comissió de coordinació pedagògica equips de cicle, tutors/as, d'orientació educativa, d'activitats complementàries i extraescolars El centre educatiu i l'atenció a la diversitat. Capítol 4. Plans i projectes al servei de l'atenció a la diversitat en els centres educatius Projecte educatiu de centre (PE) Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD) Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) Pla d'Acció Tutorial (PAT) Pla de Transició Altres plans: Pla de Millora Programació General Anual (PGA) Capítol 5. Mesures i programes per a atendre l'alumnat amb necessitats de suport educatiu Mesures generals (reforç educatiu, opcionalidad i optativitat) Mesures específiques Adaptacions Curriculars Individuals Significatives (ACIS) Adaptacions d'Accés al currículum Programa de Diversificació Curricular (*PDC) Altres programes per a atendre les diferències individuals: Programes de Qualificació Professional Inicial (PCPI) Programa d'Acolliment al Sistema Educatiu (PASSADA) Programa d'Acompanyament Escolar (*PAE) Programa de Suport i Reforç Programa de Compensació Educativa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Família i atenció a la diversitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Família i atenció a la diversitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el seté mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al juny de 2024. Capítol 1. Estructura i funcionament de la família. Capítol 2. Creences, actituds i valors parentals. La família i el desenvolupament de comportaments, hàbits i actituds. Capítol 3. La implicació de la família en els diferents nivells educatius. Capítol 4. Les necessitats de les famílies i suports que precisen per a atendre la diversitat. Capítol 5. Les confederacions i associacions de pares i mares en l'atenció a la diversitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el seté mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al juny de 2024. Capítol 1. Estructura i funcionament de la família. Capítol 2. Creences, actituds i valors parentals. La família i el desenvolupament de comportaments, hàbits i actituds. Capítol 3. La implicació de la família en els diferents nivells educatius. Capítol 4. Les necessitats de les famílies i suports que precisen per a atendre la diversitat. Capítol 5. Les confederacions i associacions de pares i mares en l'atenció a la diversitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Atenció a la diversitat, acció tutorial, convivència i mediació escolar. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Atenció a la diversitat, acció tutorial, convivència i mediació escolar. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el cinqué mòdul de 8 i es publicarà als alumnes a l'abril de 2024. Capítol 1. Acció tutorial, convivència, disciplina i mediació escolar com a resposta a l'atenció a la diversitat. Capítol 2. Marc teòric, normatiu i contextualització de la convivència i la disciplina en el centre i a l'aula. Capítol 3. Programes d'intervenció per a la millora de la Convivència escolar. Capítol 4. Organització de la convivència en el centre i a l'aula. Models de gestió de la convivència. Estratègies i actuacions per a la millora del clima escolar. El Pla de Convivència. L'aula de convivència. La tutoria. Capítol 5. Mediació escolar i resolució de conflictes. Definició i característiques. Fases en el procés de mediació. Tipus de mediació escolar. L'equip de mediació escolar. Rol, funcions i habilitats del mediador/a. Programes de formació de mediadors/as. Activitats d'aula i de tutoria en la prevenció i resolució de conflictes. Les habilitats socials i la resolució de conflictes. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el cinqué mòdul de 8 i es publicarà als alumnes a l'abril de 2024. Capítol 1. Acció tutorial, convivència, disciplina i mediació escolar com a resposta a l'atenció a la diversitat. Capítol 2. Marc teòric, normatiu i contextualització de la convivència i la disciplina en el centre i a l'aula. Capítol 3. Programes d'intervenció per a la millora de la Convivència escolar. Capítol 4. Organització de la convivència en el centre i a l'aula. Models de gestió de la convivència. Estratègies i actuacions per a la millora del clima escolar. El Pla de Convivència. L'aula de convivència. La tutoria. Capítol 5. Mediació escolar i resolució de conflictes. Definició i característiques. Fases en el procés de mediació. Tipus de mediació escolar. L'equip de mediació escolar. Rol, funcions i habilitats del mediador/a. Programes de formació de mediadors/as. Activitats d'aula i de tutoria en la prevenció i resolució de conflictes. Les habilitats socials i la resolució de conflictes. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => L'alumnat i l'atenció a la diversitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'alumnat i l'atenció a la diversitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el tercer mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al març de 2024. Capítol 1. Avaluació i informe psicopedagògic d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Capítol 2. Atenció precoç en alumnat amb necessitats de suport educatiu. Principis bàsics. Models d'intervenció des de l'atenció precoç. Capítol 3. Alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge. Concepte. Perspectives actuals. Models d'intervenció. Capítol 4. Alumnat amb Necessitats educatives especials Capítol 5. Alumnat amb Altes capacitats intel·lectuals. Fonamentació teòrica i conceptual de les altes capacitats. Classificació de les altes capacitats. Models d'intervenció en Altes capacitats. Capítol 6. Alumnat amb integració tardana al sistema educatiu (amb escolarització irregular, Minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social, amb residència en zones social, cultural o econòmicament desfavorides, escolaritzat en dependències d'institucions de protecció social del menor). Fonamentació teòrica i conceptual. Models d'intervenció. Capítol 7. Alumnat amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). Fonamentació teòrica i conceptual del TDAH. Models intervenció en TDAH. Capítol 8. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en estudis universitaris. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el tercer mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al març de 2024. Capítol 1. Avaluació i informe psicopedagògic d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Capítol 2. Atenció precoç en alumnat amb necessitats de suport educatiu. Principis bàsics. Models d'intervenció des de l'atenció precoç. Capítol 3. Alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge. Concepte. Perspectives actuals. Models d'intervenció. Capítol 4. Alumnat amb Necessitats educatives especials Capítol 5. Alumnat amb Altes capacitats intel·lectuals. Fonamentació teòrica i conceptual de les altes capacitats. Classificació de les altes capacitats. Models d'intervenció en Altes capacitats. Capítol 6. Alumnat amb integració tardana al sistema educatiu (amb escolarització irregular, Minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social, amb residència en zones social, cultural o econòmicament desfavorides, escolaritzat en dependències d'institucions de protecció social del menor). Fonamentació teòrica i conceptual. Models d'intervenció. Capítol 7. Alumnat amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). Fonamentació teòrica i conceptual del TDAH. Models intervenció en TDAH. Capítol 8. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en estudis universitaris. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Estratègies d'ensenyament-aprenentatge: la cooperació i col·laboració. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estratègies d'ensenyament-aprenentatge: la cooperació i col·laboració. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el quart mòdul de 8 i es publicarà als alumnes a l'abril de 2024. Capítol 1. Nova perspectiva sobre l'ensenyament i l'aprenentatge com a mesura d'atenció a la diversitat. Els elements del currículum: Objectius, continguts, competències bàsiques, mètodes pedagògics i l'avaluació. Capítol 2. Metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge per a atendre la diversitat. L'aprenentatge significatiu, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge per parells i iguals i aprenentatge per Serveis (*Aps). Capítol 3. Formació i tècniques de col·laboració entre el professorat. Capítol 4. Les comunitats d'aprenentatges i l'atenció a la diversitat. Capítol 5. El joc i l'atenció a la diversitat. Capítol 6. Resposta educativa família-escola per a afavorir un desenvolupament harmònic de l'alumnat Capítol 7. El Index for Inclusion: la participació i l'aprenentatge de tots els implicats dels centres escolars. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el quart mòdul de 8 i es publicarà als alumnes a l'abril de 2024. Capítol 1. Nova perspectiva sobre l'ensenyament i l'aprenentatge com a mesura d'atenció a la diversitat. Els elements del currículum: Objectius, continguts, competències bàsiques, mètodes pedagògics i l'avaluació. Capítol 2. Metodologies actives d'ensenyament-aprenentatge per a atendre la diversitat. L'aprenentatge significatiu, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge per parells i iguals i aprenentatge per Serveis (*Aps). Capítol 3. Formació i tècniques de col·laboració entre el professorat. Capítol 4. Les comunitats d'aprenentatges i l'atenció a la diversitat. Capítol 5. El joc i l'atenció a la diversitat. Capítol 6. Resposta educativa família-escola per a afavorir un desenvolupament harmònic de l'alumnat Capítol 7. El Index for Inclusion: la participació i l'aprenentatge de tots els implicats dels centres escolars. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments teòrics i conceptualització de l'atenció a la diversitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments teòrics i conceptualització de l'atenció a la diversitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => És el primer mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al gener de 2023. Capítol 1. Atenció a la diversitat i principis bàsics. Definició d'atenció a la diversitat i principis bàsics (diversitat, inclusió, normalitat, flexibilitat, contextualització i expectatives positives) Capítol 2. Diversitat en les variables que componen la individualitat humana. El Model Integrador de la Teoria General de la personalitat. Principals teories factorials de la intel·ligència i diferències individuals. Capítol 3. Educació inclusiva i equitat en els sistemes educatius. Les comunitats inclusives. Aules equitatives. Igualtat d'oportunitats i identitat. Compensació de desigualtats en educació. Educació intercultural. L'Educació emocional. Intel·ligència emocional i competències emocionals. Capítol 4. Models de treball en l'educació inclusiva Models Funcionals. Model de Qualitat de Vida, Model Social o Soci-crític. Capítol 5. Bones pràctiques en educació inclusiva. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => És el primer mòdul de 8 i es publicarà als alumnes al gener de 2023. Capítol 1. Atenció a la diversitat i principis bàsics. Definició d'atenció a la diversitat i principis bàsics (diversitat, inclusió, normalitat, flexibilitat, contextualització i expectatives positives) Capítol 2. Diversitat en les variables que componen la individualitat humana. El Model Integrador de la Teoria General de la personalitat. Principals teories factorials de la intel·ligència i diferències individuals. Capítol 3. Educació inclusiva i equitat en els sistemes educatius. Les comunitats inclusives. Aules equitatives. Igualtat d'oportunitats i identitat. Compensació de desigualtats en educació. Educació intercultural. L'Educació emocional. Intel·ligència emocional i competències emocionals. Capítol 4. Models de treball en l'educació inclusiva Models Funcionals. Model de Qualitat de Vida, Model Social o Soci-crític. Capítol 5. Bones pràctiques en educació inclusiva. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp121144 [NOMBRE_PERSONA] => Estela Isabel [APELLIDOS] => Abellán Civera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga General Sanitaria. Policlínica Xama Salud, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp16482 [NOMBRE_PERSONA] => María Celeste [APELLIDOS] => Asensi Borrás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp31773 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Blasco Calvo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Orientadora Educativa y Jefa Dpto. Orientación. I.E.S. Sorolla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni56118 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Carmona Rodriguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7261 [EMAIL_FACULTAD] => carocar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni43804 [NOMBRE_PERSONA] => Elvira [APELLIDOS] => Carpintero Molina [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58265 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chiva Sanchís [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0595 [EMAIL_FACULTAD] => ichiva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp66120 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos Octavio [APELLIDOS] => Galán Morán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropsicólogo Clínico. Dpto Psicolgía, Hospital Universitario Doctor Peset. Educador social, Fundació Mare de Deu des Innocents i Desamparats [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni41623 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => García García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66897 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Garcia Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6017 [EMAIL_FACULTAD] => Laura.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni56132 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => García Soriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6685 [EMAIL_FACULTAD] => gemma.garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp118244 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Herce Palomares [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga - Gerente. Policlínica Xama Salud, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp407671 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => López Murria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagogo en la Unidad Terapéutica Educativa Residencial de salud mental infantil y juvenil Acompanya¿m, del hospital Sant Joan de Déu Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni19039 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => López Torrijo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => F8156 [EMAIL_FACULTAD] => lopezm@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni25731 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Márquez Baldo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0119 [EMAIL_FACULTAD] => marbali@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni58912 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Moral Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni59012 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Payá Rico [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2483 [EMAIL_FACULTAD] => parian@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni19404 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo [APELLIDOS] => Pérez Boullosa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G0123 [EMAIL_FACULTAD] => perezal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni65636 [NOMBRE_PERSONA] => Genoveva [APELLIDOS] => Ramos Santana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0657 [EMAIL_FACULTAD] => genoveva.ramos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni59126 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Riquelme Soto [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Departamento de Teoría de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58265 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Chiva Sanchís [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0595 [EMAIL_FACULTAD] => ichiva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65636 [NOMBRE_PERSONA] => Genoveva [APELLIDOS] => Ramos Santana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0657 [EMAIL_FACULTAD] => genoveva.ramos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 13/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 890 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Mestres i mestres d'educació infantil i primària, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, música, educació física, anglés... Professorat d'educació secundària. Pedagogs i pedagogues. Professionals de la psicopedagogia. Educadors i educadores socials. Professionals de la psicologia. Orientadors i orientadores educatives. Logopedes. Personal d'associacions i/o serveis de caràcter psicoeducativo que dediquen el seu treball a l'atenció de persones amb diversitat funcional (tallers ocupacionals, inserció laboral, programes de garantia social, programes de transició a la vida adulta i activa, etc.) Tutors/as en centres i serveis específics. Personal de centres formatius (aules taller, unitats d'escolarització externa, etc.). En general, llicenciats/as i graduats/as universitaris/as que desitgen intervindre dins del context escolar en l'àmbit de l'atenció a la diversitat i a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu.

Modalitat: On-line

Col·laborador: Shenzhen Guoyan Era Education Technology Co., Ltd.

Lloc d'impartició: ON LINE

Horari: ON LINE, ON LINE

Més informació

Objectius del curs

Treballar de manera específica cap a un ensenyament de qualitat, on confluïsca l'esforç i compromís de diversos sectors educatius, des de col·lectius i famílies fins a les persones que gestionen i desenvolupen les polítiques educatives, on la implicació i participació del professorat i dels formadors i formadores siga crucial, forma part de l'essència del Màster Propi d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva. Creiem que els projectes educatius dels centres han de realitzar una transformació i un canvi profund en les seues estratègies d'ensenyaments per a la consecució del major i més alt aprenentatge .

En elMàster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva s'analitza la naturalesa del procés d'inclusió educativa des d'una proposta d'educació de qualitat ajustada a la identitat i a les capacitats i necessitats educatives de l'alumnat. Es pretén promoure valors socials com la igualtat, el reconeixement, la valoració de la diversitat i el treball col·laboratiu on hi haja una participació social de totes les persones involucrades i les persones que el cursen tinguen dret als suports necessaris per al seu desenvolupament acadèmic, professional i personal. Des de millores de rendiment per a l'alumnat que requereix de programes específics, passant per l'atenció a les necessitats educatives de suport específic, la igualtat d'oportunitats o l'atenció a la discapacitat.

Leer más

Objectius professionals

Actualment, l'èmfasi al respecte i atenció a la diversitat ha cobrat cada vegada més rellevància en la nostra societat moderna, i per tant en els diferents sistemes i nivells educatius. Així viure, educar, formar i aprendre des d'i per a la diversitat es converteixen en requisits necessaris per a desenvolupar una societat i una educació inclusiva.
L'educació inclusiva cobra especial rellevància per a formar en tots els nivells i des de tots els àmbits, ja siguen formals, no formals o informals. En atenció a aquesta realitat, la Universitat de València compta amb el Màster de Formació Permanent d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò