1a Edició - Codi 24531030

Array ( [CODIGO] => 24531030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 3000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 01/10/2024 [FECHA_FIN] => 18/07/2025 [LUGAR] => Locales Adeit y COP-CV [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Psicologia i Logopèdia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 13/09/2024 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => direccion-centros-servicios-sociales [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió de Centres de Serveis Socials [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Persones que estiguen en possessió de títols universitaris afins al màster i que els permeten exercir el lloc de direcció dels centres, serveis i programes que estableix el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell: (1) Grau o Llicenciatura en Psicologia preferentment, Grau en Treball Social, Grau en Educació Social. (2) Professionals en actiu en un centre de serveis socials que estiguen en possessió d'un grau universitari. (3) Futurs graduats en aqueixes titulacions o en unes altres, però que complisquen amb el requisit professional indicat, als qui els falte menys d'un 10% dels crèdits per a acabar els estudis de grau, de forma condicionada al fet que s'aproven durant el mateix curs acadèmic. (4) Titulacions estrangeres similars a les establides en el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, presentant un títol homologat pel Ministeri del Govern d'Espanya que tinga les competències. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Objectius acadèmics. (1) Formar en els coneixements i competències que afavorisquen una gestió eficaç de la direcció i gestió de centres de serveis socials. (2) Conéixer la normativa sobre direcció de centres de serveis socials, especialment la vigent a la Comunitat Valenciana. (3) Conéixer els principis i tècniques rellevants per a la gestió economicofinancera de les organitzacions. (4) Poder identificar i avaluar processos psicosocials del treball, de les organitzacions i dels recursos humans, i ser capaç d'iniciar intervencions per a corregir disfuncions. (5) Dotar dels coneixements teoricopràctics en matèria de mediació i resolució de conflictes. (6) Oferir els principis de la prevenció de riscos laborals relatius a les diferents àrees i especialitats per a ser capaç de promoure, amb caràcter general, la prevenció dels riscos laborals en les organitzacions i prendre decisions eficaces per a la intervenció quan aquests apareguen. (7) Formar en principis d'ètica i qualitat per a la prestació dels serveis, especialment en centres de serveis socials. (8) Oferir un sistema d'aprenentatge continu basat en una metodologia que combina les modalitats on-line i presencial el que facilita el seu seguiment i permet compatibilitzar-lo amb el treball professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => En el curs se seguirà un sistema combinat d'e-learning, aula virtual, sessions presencials i conferències virtuals. Els continguts teòrics es treballaran mitjançant documents escrits i materials multimèdia elaborats per especialistes en cada tema on es mostren procediments, tècniques, etc., casos i altres recursos integrats en plataformes d'e-learning. Les sessions presencials es dedicaran al desenvolupament d'habilitats de direcció de centres de serveis socials sota la coordinació de professionals experts que fomentaran la participació el treball individual i grupal de els/as assistents. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Objectius professionals. (1) Oferir la titulació requerida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV num. 9559 del 22.03.2023) per a exercir el lloc de treball de direcció de centres de serveis socials i de programes d'atenció primària bàsica, d'atenció primària específica i d'atenció secundària. (2) Promoure la inserció laboral de nous titulats universitaris que s'ajusten al perfil acadèmic requerit pel Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. (3) Promoure l'estabilitat laboral de les persones que ocupen llocs de direcció en centres de serveis socials, així com d'altres treballadors/as d'aqueixa mena de centres, que manquen de la titulació de postgrau establida pel Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell. (4) Adquirir formació per a la direcció i gestió de persones en organitzacions diferents als centres de serveis socials. Direcció de centres de serveis socials, centres de serveis i programes d'atenció primària bàsica, atenció primària específica i atenció secundària, segons s'estableix en l'Annex VIII. Categories i qualificacions professionals, titulacions o requisits, del Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. DOGV Num. 9559 del 22.03.2023. [CRITERIO_ADMISION] => Persones que estiguen en possessió de títols universitaris afins al màster i que els permeten exercir el lloc de direcció dels centres, serveis i programes que estableix el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell: (1) Grau o Llicenciatura en Psicologia, Grau en Treball Social, Grau en Educació Social. (2) Professionals en actiu en un centre de serveis socials que estiguen en possessió d'un grau universitari. (3) Futurs graduats en aqueixes titulacions o en unes altres, però que complisquen amb el requisit professional indicat, als qui els falte menys d'un 10% dels crèdits per a acabar els estudis de grau, de forma condicionada al fet que s'aproven durant el mateix curs acadèmic. (4) Titulacions estrangeres similars a les establides en el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, presentant un títol homologat pel Ministeri del Govern d'Espanya que tinga les competències. En el cas que el nombre de sol·licituds supere el màxim d'estudiants que poden admetre, s'aplicaran els següents criteris d'admissió: 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic del sol·licitant en el títol requerit, aplicant coeficients de correcció de 1, 0,8 i 0,6, en funció de la seua atingencia als continguts del Màster: màxim 50 punts. 2. Altres titulacions universitàries atingents al perfil del Màster: màxim 10 punts. 3. Experiència professional en centres de serveis socials: màxim 35 punts. 4. Altres mèrits acadèmics o professionals atingents al perfil del Màster: màxim 5 punts. En el cas que es considere convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits presentats en el currículum. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => 1. Desenvolupar l'organització funcional i tècnica d'un centre de serveis socials. 2. Categoritzar tots els procediments tècnics i administratius necessaris per a l'obertura i funcionament adequat d'un centre de serveis socials. 3. Dirigir un centre se serveis socials. 4. Interpretar la legislació relativa als serveis socials. 5. Categoritzar els tipus de destinataris dels serveis socials. 6. Definir els objectius de l'atenció en serveis socials. 7. Aplicar els drets i obligacions dels usuaris que sol·liciten o requereixen algun tipus d'atenció per part dels centres de serveis socials. 8. Distingir l'estructura orgànica dels centres de serveis socials i la seua relació amb l'administració pública. 9. Aplicar les eines d'avaluació econòmica i social sobre la situació d'un centre de serveis socials i diagnosticar la seua situació. 10. Aplicar eines de gestió comptable i financera i comprendre l'anàlisi comptable d'un centre de serveis socials. 11. Interpretar la forma jurídica de l'organització ajustar a la normativa vigent. 12. Controlar la compra i/o lloguer de béns, equips, productes i altres actius necessaris. 13. Calcular pressupostos. 14. Interpretar un procés de facturació i decidir cobraments i pagaments, d'acord amb les normes i protocols establits. 15. Desenvolupar un registre i arxiu de documentació. 16. Calcular la rendibilitat i eficiència d'un centre de serveis socials. 17. Analitzar les obligacions fiscals derivats de l'activitat del centre. 18. Aplicar la normativa vigent i els principis i normes del Pla General Comptable al procés comptable i fiscal d'un centre de serveis socials. 19. Comprendre el procés pressupostari i el pla d'actuació de les entitats sense ànim de lucre. 20. Comprendre els fets econòmics, tècnics i registrals de la comptabilitat, i l'elaboració dels comptes anuals de les entitats sense finalitats lucratives. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => 21. Analitzar els recursos humans en les organitzacions de serveis per a adaptar s'a la flexibilitat requerida en l'atenció a persones i a la qualitat de servei. 22. Distingir tècniques de fidelització dels recursos humans per a retindre a empleats amb talent. 23. Analitzar, dissenyar i descriure un perfil de lloc. 24. Comprendre els processos de valoració de llocs. 25. Aplicar algun mètode de valoració de llocs. 26. Desenvolupar els passos bàsics d'un procés de selecció i avaluar l'acompliment dels empleats en el seu lloc de treball per a aplicar polítiques de retribució i motivació dels recursos humans. 27. Valorar l'ajust persona-treball i proposar accions per a millorar-lo. 28. Analitzar alguns dels principals factors personals i situacionals que influeixen en les actituds de les persones en el treball. 29. Valorar el nivell de motivació dels membres de l'organització i conéixer procediments per a millorar-la. 30. Aplicar polítiques de motivació que permeten millorar la qualitat de servei i retindre el talent en l'organització. 31. Gestionar equips de treball, relacions interpersonals entre col·laboradors i de fomentar la participació dels membres de l'organització. 32. Explicar les conseqüències psicosocials per a les persones de les diferents maneres d'organitzar. 33. Utilitzar eines digitals i tecnològiques per a millorar la gestió dels recursos humans en els centres de serveis socials. 34. Descriure, avaluar i diagnosticar el clima organitzacional i els processos organitzatius i psicosocials que el modifiquen. 35. Explicar la importància de la diversitat en les organitzacions laborals i la necessitat d'una política de recursos humans que la incloga. 36. Descriure la rellevància del *coaching com a element de desenvolupament professional d'empleats i directius en les organitzacions de serveis. 37. Avaluar competències i realitzar selecció de personal. 38. Comprendre l'anàlisi de llocs de treball i identificar competències. 39. Comprendre els principis i estratègies per a implantar processos de millora contínua i desenvolupament organitzacional. 40. Interpretar indicadors capaços de mesurar i avaluar el resultat de les intervencions, gestionar de manera adequada la informació i posar-la a la disposició de les persones usuàries i la ciutadania. 41. Aplicar el coneixement, la investigació i la pràctica basada en l'evidència per a establir els criteris de la intervenció social. 42. Desenvolupar competències per a potenciar el treball en equip, el respecte, l'esforç, la confiança i la solució els conflictes, rellevants en qualsevol escenari social. [FORMACION_APRENDIZAJE3] => 3. Desenvolupar la capacitat per a fomentar la motivació dels membres d'equip amb la finalitat d'augmentar tant la qualitat de servei, tant pròpia en qualitat de director/a de centre, com la dels membres de l'equip que dirigisca. 44. Desenvolupar de la capacitat per a treballar amb equips multidisciplinaris. 45. Distingir les etapes de creació, gestió i direcció d'equips de treball. 46. Desenvolupar habilitats per a generar sinergies positives entre els membres de l'organització. 47. Desenvolupar la iniciativa i el lideratge necessari per a posar en marxa projectes relacionats amb els centres de serveis socials, l'administració pública i l'exercici lliure de la professió. 48. Utilitzar els diferents estils de lideratge en contextos específics de la direcció en les organitzacions en general i, en particular, en organitzacions de serveis socials. 49. Aplicar tècniques de comunicació eficaç. 50. Desenvolupar el treball en equip de manera responsable i compromesa. 51. Facilitar la comunicació interpersonal i la capacitat per a parlar en públic. 52. Desenvolupar habilitats per a millorar l'eficàcia de la comunicació i resolució de conflictes. 53. Desenvolupar la capacitat de prendre decisions complexes en diferents condicions (rutinàries, incertesa&) i en entorns canviants. 54. Determinar situacions amb alta probabilitat de prendre decisions poc eficaces. 55. Descriure els principals heurístics i biaixos cognitius i com afecten la presa de decisions. 56. Aplicar diverses maneres de donar suport als membres de l'organització, tant als empleats com als usuaris o clients i familiars. 57. Distingir la importància de les habilitats socials i diferenciar diferents alternatives de conducta per a intervindre en la millora dels comportaments. 58. Descriure procediments i eines per a aplicar en diferents fases del procés d'anàlisi de problemes, presa de decisions creatives i comunicació. 59. Descriure el procés de resolució creativa de problemes i presa de decisions. 60. Explicar com interactuen les cognicions i les emocions en la resolució de problemes. 61. Planificar una adequada gestió del temps en les tasques i funcions de la direcció. 62. Facilitar la capacitat de delegar en els membres de l'equip. 63. Determinar com desenvolupar les competències emocionals que ha de posseir un càrrec directiu. 64. Construir un ambient que afavorisca el *empowerment dels membres de l'organització. 65. Aplicar mecanismes que permeten mobilitzar recursos personals i animar als col·laboradors i subordinats en el seu acompliment diari. 66. Comunicar i saber #relacionar amb els membres del seu conjunt de rol una manera assertiva afavorint la comunicació interpersonal. 67. Descriure les variables psicològiques i psicosocials (p.e., emocions, cognicions, actituds i conductes) implicades en els processos de conflicte, negociació i mediació. 68. Explicar les característiques jurídiques bàsiques dels contractes laborals, dels components salarials i de la jornada laboral del treballador. 69. Descriure els mecanismes de negociació col·lectiva dels treballadors. 70. Analitzar els diferents tipus de conflictes col·lectius i el règim jurídic que els afecta. 71. Descriure les característiques essencials de la mediació, diferenciant-la d'altres mètodes alternatius de gestió de conflictes (*ADR). 72. Descriure els principis de la mediació. 73. Descriure els aspectes més rellevants de la normativa reguladora de la mediació i de l'actuació de l'Administració Pública en el marc de les relacions laborals. 74. Analitzar els tràmits essencials dels procediments judicials laborals. 75. Analitzar els mecanismes de conciliació dels específics de mediació. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Direcció tècnica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Direcció tècnica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Origen i evolució dels Serveis Socials en la Comunitat Valenciana. 2. Marc normatiu de l'atenció primària bàsica en serveis socials. 3. Direcció tècnica de l'atenció primària de serveis socials. 4. Intervenció comunitària. 5. Gestió laboral i contractació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Origen i evolució dels Serveis Socials en la Comunitat Valenciana. 2. Marc normatiu de l'atenció primària bàsica en serveis socials. 3. Direcció tècnica de l'atenció primària de serveis socials. 4. Intervenció comunitària. 5. Gestió laboral i contractació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió economicofinancera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió economicofinancera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Marc jurídic de l'activitat empresarial. 2. Elaboració i gestió de la informació economicofinancera. 3. Planificació i gestió financera. 4. Anàlisi de la informació economicofinancera. 5. Auditoria financera i de gestió. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Marc jurídic de l'activitat empresarial. 2. Elaboració i gestió de la informació economicofinancera. 3. Planificació i gestió financera. 4. Anàlisi de la informació economicofinancera. 5. Auditoria financera i de gestió. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de recursos humans [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de recursos humans [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La gestió de recursos humans en les organitzacions: introducció. 2. Disseny organitzatiu i valoració de llocs basat en competències. 3. Avaluació de competències, reclutament i selecció de personal. 4. Ajuste individu-treballe: socialització laboral, formació i desenvolupament de carrera. 5. Motivació i satisfacció laboral. 6. Treball en equip i participació. 7. Eines digitals en la gestió de persones. 8. Coaching directiu. 9. Gestió del clima organitzacional. 10. Gestió de la diversitat i la inclusió en el treball: perspectiva de gènere. 11. Millora contínua i desenvolupament organitzacional. 12. Gestió del coneixement en serveis socials. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La gestió de recursos humans en les organitzacions: introducció. 2. Disseny organitzatiu i valoració de llocs basat en competències. 3. Avaluació de competències, reclutament i selecció de personal. 4. Ajuste individu-treballe: socialització laboral, formació i desenvolupament de carrera. 5. Motivació i satisfacció laboral. 6. Treball en equip i participació. 7. Eines digitals en la gestió de persones. 8. Coaching directiu. 9. Gestió del clima organitzacional. 10. Gestió de la diversitat i la inclusió en el treball: perspectiva de gènere. 11. Millora contínua i desenvolupament organitzacional. 12. Gestió del coneixement en serveis socials. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Habilitats directives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Habilitats directives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a les habilitats directives: formació i gestió d'equips. 2. Lideratge en equips de treball. 3. Comunicació efectiva en grups de treball. 4. Presa de decisions. 5. Habilitats socials per a directius. 6. Pensament estratègic: creativitat i innovació. 7. Resolució de problemes. 8. Autoorganització directiva: delegar i gestionar el temps. 9. Intel·ligència emocional. 10. Empatia, empowerment, resilencia i assertivitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a les habilitats directives: formació i gestió d'equips. 2. Lideratge en equips de treball. 3. Comunicació efectiva en grups de treball. 4. Presa de decisions. 5. Habilitats socials per a directius. 6. Pensament estratègic: creativitat i innovació. 7. Resolució de problemes. 8. Autoorganització directiva: delegar i gestionar el temps. 9. Intel·ligència emocional. 10. Empatia, empowerment, resilencia i assertivitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació i resolució de conflictes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació i resolució de conflictes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'estudi psicosocial de la mediació. 2. Conflictes individuals i col·lectius. 3. La mediació com a instrument de gestió de conflictes: principis i ètica de la mediació. 4. La figura del mediador. 5. Diagnòstic de mediabilidad. 6. Escoles de mediació. 7. Procediment i tècniques de mediació. 8. Anàlisi de casos pràctics i experiències de mediació: face to face, resoldre un conflicte interpersonal, conflicte multiparts organitzacional, identificació del conflicte i preparació de la mediació, tècniques i eines aplicades, taller de posada en comú dels casos estudiats, joc de rol, València, Andalusia, Catalunya. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'estudi psicosocial de la mediació. 2. Conflictes individuals i col·lectius. 3. La mediació com a instrument de gestió de conflictes: principis i ètica de la mediació. 4. La figura del mediador. 5. Diagnòstic de mediabilidad. 6. Escoles de mediació. 7. Procediment i tècniques de mediació. 8. Anàlisi de casos pràctics i experiències de mediació: face to face, resoldre un conflicte interpersonal, conflicte multiparts organitzacional, identificació del conflicte i preparació de la mediació, tècniques i eines aplicades, taller de posada en comú dels casos estudiats, joc de rol, València, Andalusia, Catalunya. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció de riscos laborals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció de riscos laborals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. 2. Gestió de la prevenció. 3. Seguretat en el treball. 4. Factors i riscos psicosocials en el treball. 5. Riscos ergonòmics. 6. Higiene industrial. 7. Medicina del treball. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. 2. Gestió de la prevenció. 3. Seguretat en el treball. 4. Factors i riscos psicosocials en el treball. 5. Riscos ergonòmics. 6. Higiene industrial. 7. Medicina del treball. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Ètica i qualitat en la prestació dels serveis [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ètica i qualitat en la prestació dels serveis [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes ètics-legals de la intervenció en Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials. 2. Deontologia professional en l'atenció a les persones usuàries. 3 Models de gestió de qualitat i sistemes d'avaluació en serveis socials 4. Anàlisi de casos pràctics considerant principis ètics, deontològics i legals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes ètics-legals de la intervenció en Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials. 2. Deontologia professional en l'atenció a les persones usuàries. 3 Models de gestió de qualitat i sistemes d'avaluació en serveis socials 4. Anàlisi de casos pràctics considerant principis ètics, deontològics i legals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531030 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => En aquesta assignatura, de forma tutoritzada, l'alumnat durà a terme les següents activitats: 1. Planificació del desenvolupament del treball, incloent seguiment, resolució de dubtes, etc. 2. Cerques en la bibliografia professional i científica obtenció i anàlisi de dades primàries (treball de camp, incloent observació i/o mesurament rigorós dels fenòmens d'interés) i/o secundaris (consultes a bases de dades, registres, recopilació de bibliografia, etc.). 3. Redacció d'una memòria escrita incloent fonaments, justificació, objectius, mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia del seu treball. 4. Preparació i presentació de la defensa oral del seu treball. 5. Resolució de casos que requereixen una actuació professional, tant en l'àrea de l'avaluació com de la intervenció en centres de serveis socials. 6. Treballs empírics de casos propis de la professió. 7. Revisions teòriques clàssiques i/o revisions teòriques de meta-anàlisi que recullen els principals continguts del Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => En aquesta assignatura, de forma tutoritzada, l'alumnat durà a terme les següents activitats: 1. Planificació del desenvolupament del treball, incloent seguiment, resolució de dubtes, etc. 2. Cerques en la bibliografia professional i científica obtenció i anàlisi de dades primàries (treball de camp, incloent observació i/o mesurament rigorós dels fenòmens d'interés) i/o secundaris (consultes a bases de dades, registres, recopilació de bibliografia, etc.). 3. Redacció d'una memòria escrita incloent fonaments, justificació, objectius, mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia del seu treball. 4. Preparació i presentació de la defensa oral del seu treball. 5. Resolució de casos que requereixen una actuació professional, tant en l'àrea de l'avaluació com de la intervenció en centres de serveis socials. 6. Treballs empírics de casos propis de la professió. 7. Revisions teòriques clàssiques i/o revisions teòriques de meta-anàlisi que recullen els principals continguts del Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp47278 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Agún González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dr. en Medicina Clínica (Prevención de Riesgos Laborales). Responsable Corporativo de prevención de riesgos laborales de Ribera Salud. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp21547 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Almenar Cotino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Experto en Intervención Social. Vocal de la División de Psicología de la Intervención Social del Consejo General de la Psicología. Exdirector de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mislata. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni82048 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Isabel [APELLIDOS] => Blanco García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València. [NPI] => M0661 [EMAIL_FACULTAD] => A.Isabel.Blanco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp449471 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Cantera Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dr. en Psicología. Presidente de Auren Consultores, S.A. Presidente de la Fundación Personas y Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni2051 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Cantón Chirivella [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctor en Psicología y Doctor en Educación Física por la U. Valencia; Director del Master de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología. [NPI] => G8396 [EMAIL_FACULTAD] => Enrique.Canton#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp15151 [NOMBRE_PERSONA] => Monserrat [APELLIDOS] => Capella Alemany [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Recursos Humanos y Promoción Socioeconómica. Ayuntamiento de Sollana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni81228 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Isabel [APELLIDOS] => Cara Fuentes [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Almería, PSI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp449535 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Carbonell Zaragoza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta familiar. Docente de ética en programas de formación continua del ámbito sociosanitario. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp449550 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Catalán Alcón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo, Presidente de la Comisión Deontológica del COP-CV y Presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp64341 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => del Pueblo López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga del Trabajo y las Organizaciones. Consultora de RRHH y especialista en Coaching PEC. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp462392 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia Mónica [APELLIDOS] => Del Zotto Libonatti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Psicología, Psicóloga Sanitaria. Profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni2545 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Estardid Colom [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H0586 [EMAIL_FACULTAD] => fesco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp385932 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => Fernández Ríos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Asociación Familiares Alzheimer Valencia. Doctoranda en Psicogerontología, Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp138008 [NOMBRE_PERSONA] => Hugo [APELLIDOS] => Figueiredo-Ferraz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dr. en Psicología. Universidad Internacional de Valencia (VIU). Contratado Doctor. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp449472 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Gil la Orden [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni56062 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Rafael [APELLIDOS] => Gil Monte [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H9160 [EMAIL_FACULTAD] => gilmonte@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni466 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => González Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9189 [EMAIL_FACULTAD] => gonznava@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni81209 [NOMBRE_PERSONA] => Ester [APELLIDOS] => Grau Alberola [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Psicología. Universidad Católica de Valencia (UCV), Departamento de Psicología Básica, Neuropsicología y Social. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)-Contratado/a Doctor/a. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp449493 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Llorca Pellicer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Técnica en PRL. Cualtis, S.L.U. Profesora Asociada Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Profesora en Universidad Internacional de Valencia (VIU) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp16844 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Llorca Rubio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ldo. en Medicina. Dr. en Ciencias Sociales. Profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni81210 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Martín del Rio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Universidad. Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud. Universidad Miguel Hernández de Elche. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp26148 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Martínez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Especialista en Psicología de las Organizaciones y en Consultor en materia de Servicios Sociales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp33208 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Monzó Miralles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Ajuntament de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => Técnico superior de la administración especial (Psicóloga). Ajuntament de València ) [23] => Array ( [DNI] => uni15616 [NOMBRE_PERSONA] => Cayetano [APELLIDOS] => Núñez González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5312 [EMAIL_FACULTAD] => cayetano.nunez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp151338 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Palau de Llago [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicòleg. Director de Clínica deLlago [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp410299 [NOMBRE_PERSONA] => Diana [APELLIDOS] => Paricio Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. En Psicología. Psicóloga del EEIIA de los SSAPB. Mancomunidad de La Canal de Navarrés. Psicóloga Sanitaria en el Espacio de Psicología Mente y Menta. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp410296 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Pino de la Cueva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en Servicios Sociales-Atención Primaria Básica. Ayuntamiento de Xirivella [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp86302 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Pons García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mediadora. Socia fundadora del Centro de mediación "Gestión Inteligente de Conflictos" (GIC). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni81208 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Porcuna Enguix [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor. Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Universitat Politècnica de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni79325 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Porcuna Enguix [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M4207 [EMAIL_FACULTAD] => porenru@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp462490 [NOMBRE_PERSONA] => Manoli [APELLIDOS] => Pozo Hidalgo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Dra. en Organización de Empresas. Profesora y directora de título, Universidad Internacional de Valencia (VIU). Consultora de RRHH. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni82049 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Javier [APELLIDOS] => Prado Gascó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Psicologia Social. Universitat de València [NPI] => M7237 [EMAIL_FACULTAD] => vicente.prado@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp204637 [NOMBRE_PERSONA] => Benjamín José [APELLIDOS] => Prieto Clar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Despacho Andersen [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp101964 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Rabasa Sanchis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada y Mediadora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp21506 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Rovira Prats [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. ExJefe Servicios Sociales. Ayuntamiento de Alzira. Asesor del COP-CV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni74403 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Salas Vallina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M5112 [EMAIL_FACULTAD] => ansava2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp449481 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Soler Ollero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Orientadora educativa en IES público.Generalitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni8365 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Verdu Andrés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Analítica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1317 [EMAIL_FACULTAD] => jverdu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56062 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Rafael [APELLIDOS] => Gil Monte [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H9160 [EMAIL_FACULTAD] => gilmonte@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió de Centres de Serveis Socials


Professorat

Agún González, Juan José
Dr. en Medicina Clínica (Prevención de Riesgos Laborales). Responsable Corporativo de prevención de riesgos laborales de Ribera Salud.
Almenar Cotino, Salvador
Psicólogo. Experto en Intervención Social. Vocal de la División de Psicología de la Intervención Social del Consejo General de la Psicología. Exdirector de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mislata.
Blanco García, Ana Isabel
Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València..
Cantera Herrero, Francisco Javier
Dr. en Psicología. Presidente de Auren Consultores, S.A. Presidente de la Fundación Personas y Empresas
Cantón Chirivella, Enrique
Doctor en Psicología y Doctor en Educación Física por la U. Valencia; Director del Master de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología..
Capella Alemany, Monserrat
Técnico de Recursos Humanos y Promoción Socioeconómica. Ayuntamiento de Sollana
Cara Fuentes, Elena Isabel
Universidad de Almería, PSI
Carbonell Zaragoza, Cristina
Psicóloga. Terapeuta familiar. Docente de ética en programas de formación continua del ámbito sociosanitario.
Catalán Alcón, Fernando
Psicólogo, Presidente de la Comisión Deontológica del COP-CV y Presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología de España
del Pueblo López, María del Pilar
Psicóloga del Trabajo y las Organizaciones. Consultora de RRHH y especialista en Coaching PEC.
Del Zotto Libonatti, Patricia Mónica
Dra. en Psicología, Psicóloga Sanitaria. Profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Estardid Colom, Federico
Profesor/a Asociado de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
Fernández Ríos, Mercedes
Psicóloga. Asociación Familiares Alzheimer Valencia. Doctoranda en Psicogerontología, Universitat de València.
Figueiredo-Ferraz, Hugo
Dr. en Psicología. Universidad Internacional de Valencia (VIU). Contratado Doctor.
Gil la Orden, Pedro
Psicólogo. Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo.
Gil Monte, Pedro Rafael
Catedrático/a de Universidad. Departament de Psicologia Social. Universitat de València
González Navarro, Pilar
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicologia Social. Universitat de València
Grau Alberola, Ester
Dra. en Psicología. Universidad Católica de Valencia (UCV), Departamento de Psicología Básica, Neuropsicología y Social. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)-Contratado/a Doctor/a.
Llorca Pellicer, Marta
Psicóloga. Técnica en PRL. Cualtis, S.L.U. Profesora Asociada Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Profesora en Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Llorca Rubio, José Luis
Ldo. en Medicina. Dr. en Ciencias Sociales. Profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Martín del Rio, Beatriz
Profesora Titular de Universidad. Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud. Universidad Miguel Hernández de Elche.
Martínez Moreno, Ángel
Psicólogo. Especialista en Psicología de las Organizaciones y en Consultor en materia de Servicios Sociales.
Monzó Miralles, Amparo
Psicóloga. Ajuntament de València
Núñez González, Cayetano
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
Palau de Llago, Pau
Psicòleg. Director de Clínica deLlago
Paricio Andrés, Diana
Dra. En Psicología. Psicóloga del EEIIA de los SSAPB. Mancomunidad de La Canal de Navarrés. Psicóloga Sanitaria en el Espacio de Psicología Mente y Menta.
Pino de la Cueva, Carolina
Psicóloga en Servicios Sociales-Atención Primaria Básica. Ayuntamiento de Xirivella
Pons García, Gemma
Mediadora. Socia fundadora del Centro de mediación "Gestión Inteligente de Conflictos" (GIC).
Porcuna Enguix, Luis
Contratado Doctor. Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Universitat Politècnica de València.
Porcuna Enguix, Rubén
Contratado/a Doctor/a. Departament de Comptabilitat. Universitat de València
Pozo Hidalgo, Manoli
Psicóloga. Dra. en Organización de Empresas. Profesora y directora de título, Universidad Internacional de Valencia (VIU). Consultora de RRHH.
Prado Gascó, Vicente Javier
Catedrático de Universidad. Departament de Psicologia Social. Universitat de València.
Prieto Clar, Benjamín José
Abogado. Despacho Andersen
Rabasa Sanchis, Beatriz
Abogada y Mediadora
Rovira Prats, Joan
Psicólogo. ExJefe Servicios Sociales. Ayuntamiento de Alzira. Asesor del COP-CV
Salas Vallina, Andrés
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València
Soler Ollero, Andrea
Orientadora educativa en IES público.Generalitat Valenciana.
Verdu Andrés, Jorge
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Química Analítica. Universitat de València
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò