6a Edició - Codi 21211010

Array ( [CODIGO] => 21211010 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 5500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 62.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2021 [FECHA_FIN] => 13/07/2022 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Financer i Història del Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2021 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => financiero [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => De dilluns a dimecres 16.00 a 21.00 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats, Llicenciats, diplomats, i alumnes d'UV o UJI que tinguen arracades de superar el 10% dels crèdits ECTS (UV) , per a l'obtenció del grau o llicenciatura. [REQUISITOS_OTROS] => Condicions d'accés: Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior. No obstant això, s'admetran amb la consideració de matrícula provisional estudiants de les titulacions de grau que tinguen arracada de superar menys del 10% crèdits ECTS (inclòs el treball de final de grau) si bé no podran obtenir l'expedició del títol propi fins a obtenir la titulació corresponent. Els titulats i titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES podran accedir als estudis propis de màster sense necessitat d'homologar els seus títols. En cas d'existir més sol·licituds que places oferides, tindran preferència els titulats, i entre ells atesa la nota mitjana del seu expedient acadèmic [ARG_VENTA] => El Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal inclou, entre les matèries d'estudi, Dret Tributari i Procediments Tributaris, Comptabilitat General i de societats, així com Tributs, Dret mercantil i Administratiu-econòmic. A més, en finalitzar l'estudiant haurà de fer un treball final per a completar el seu perfil. Per tant, si eres un professional relacionat amb l'assessoria fiscal, advocat o economista, el Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal és per a tu. Així mateix, si requereixes una especialització per a la preparació d'oposicions a la Hisenda Pública estatal o autonòmica, aquest màster és una gran opció. Avantatges de realitzar el Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal: 1. El seu caràcter interuniversitari ho fa més complet i professional. 2. Ofereix atractives perspectives laborals per a exercir reeixidament en assessoria fiscal, tant en l'Administració Tributària com en els tribunals administratius o de justícia. 3. És un màster que té alt reconeixement i ha sigut homologat per l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, a més de ser Premi en Cooperació Universitat-Empresa del Consell Social de la Universitat de València. 4. Ofereix un grau d'especialització per a poder exercir amb garanties ja siga assessorament fiscal o advocacia. 5. El seu professorat està avalat per la Universitat de València i l'UJI. 6. Aquest màster està homologat per l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). 7. Ofereix un horari compatible amb l'activitat professional i amb el Màster de l'Advocacia de la Universitat de València, podent simultanejar-se. 8. Serveix de preparació a les oposicions a Hisenda Pública. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Una de les especialitzacions amb major demanda en el mercat laboral és l'assessorament fiscal d'alt nivell. Exercir l'advocacia o l'assessorament fiscal requereix d'una especialització cada vegada major i d'un esforç afegit d'actualització constant. El Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal, impartit per la Universitat de València, ofereix els coneixements en matèria tributària per a exercir tasques professionals relacionades amb la matèria fiscal i tributària i així desenvolupar tasques fiscals i d'assessoria. Cursar el Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal et permetrà accedir a una posició privilegiada per a l'exercici professional relacionat amb l'assessoria fiscal. A més, obtindràs els coneixements adequats per a preparar les oposicions al Cos d'Inspecció o Gestió de la Hisenda Pública i formació altament especialitzada en matèria fiscal, la qual és molt apreciada per les empreses. L'obtenció del Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal proporciona als participants la formació necessària, teòrica i pràctica per a: - Exercir l'advocacia o l'assessorament fiscal amb major especialització i amb actualització constant. - Adquirir coneixements adequats en matèria tributària per a l'acompliment de tasques professionals que es relacionen amb la matèria fiscal. - Garantir el desenvolupament de l'estudiant en competències bàsiques recollides en el RD1393/2007. - Aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts. - Poder integrar coneixements i enfrontar-se a entorns financers i tributaris complexos. - Desenvolupar la capacitat de comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats. - Posseir habilitats d'aprenentatge necessàries per a poder continuar la teua formació d'una manera autodirigida o autònom. Per tant, per a obtindre una especialització en assessorament fiscal, el Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal és una excel·lent oportunitat per a formar-te i per a exercir en diferents empreses públiques o privades. A més, gràcies als Convenis signats amb empreses, despatxos i associacions, els estudiants del Màster poden realitzar pràctiques professionals especialitzades en Despatxos i Assessories de prestigi. Al mateix temps, el disseny de l'horari permet simultanejar la realització del Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal amb el Màster Universitari en Advocacia, tots dos de la Universitat de València. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21211010 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret Financer i Procediments Tributaris [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret Financer i Procediments Tributaris [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MÒDUL INTRODUCCIÓ Al DRET TRIBUTARI. LLIÇÓ 1. L'ORDENACIÓ CONSTITUCIONAL DEL TRIBUT 1.Principis constitucionals tributaris 2.Concepte de tribut i categories tributàries 3.Tribut, prestacions patrimonials públiques i parafiscalitat 4.Poder tributari de les diferents Hisendes públiques espanyoles LLIÇÓ 2. FONTS DEL DRET TRIBUTARI 1.Les fonts del Dret en la Constitució 2.Particularitats de certes fonts en matèria tributària. 3.Àmbit espacial i temporal de les normes tributàries. 4.Interpretació de les normes tributàries. Les consultes tributàries 5.Criteris d'aplicació de les normes contra el frau fiscal LLIÇÓ 3. LA RELACIÓ JURÍDICA TRIBUTÀRIA 1.Les prestacions tributàries 2.Fet imposable i exempcions tributàries 3.Obligació tributària principal 4.Elements de quantificació del tribut 5.Relacions tributàries entre particulars LLIÇÓ 4. SUBJECTES TRIBUTARIS 1.Obligats tributaris, subjectes passius i contribuents 2.la successió tributària 3.El responsable del tribut 4.Representació 5. Domicili fiscal LLIÇÓ 5. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 1.Funcions i finalitat dels procediments tributaris 2.Normes comunes dels procediments tributaris 3.la declaració i l'autoliquidació tributària 4.Les liquidacions tributàries 5.Procediments de gestió dels tributs LLIÇÓ 6. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS 1.Procediments de gestió 2.Procediment d'inspecció [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => MÒDUL INTRODUCCIÓ Al DRET TRIBUTARI. LLIÇÓ 1. L'ORDENACIÓ CONSTITUCIONAL DEL TRIBUT 1.Principis constitucionals tributaris 2.Concepte de tribut i categories tributàries 3.Tribut, prestacions patrimonials públiques i parafiscalitat 4.Poder tributari de les diferents Hisendes públiques espanyoles LLIÇÓ 2. FONTS DEL DRET TRIBUTARI 1.Les fonts del Dret en la Constitució 2.Particularitats de certes fonts en matèria tributària. 3.Àmbit espacial i temporal de les normes tributàries. 4.Interpretació de les normes tributàries. Les consultes tributàries 5.Criteris d'aplicació de les normes contra el frau fiscal LLIÇÓ 3. LA RELACIÓ JURÍDICA TRIBUTÀRIA 1.Les prestacions tributàries 2.Fet imposable i exempcions tributàries 3.Obligació tributària principal 4.Elements de quantificació del tribut 5.Relacions tributàries entre particulars LLIÇÓ 4. SUBJECTES TRIBUTARIS 1.Obligats tributaris, subjectes passius i contribuents 2.la successió tributària 3.El responsable del tribut 4.Representació 5. Domicili fiscal LLIÇÓ 5. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 1.Funcions i finalitat dels procediments tributaris 2.Normes comunes dels procediments tributaris 3.la declaració i l'autoliquidació tributària 4.Les liquidacions tributàries 5.Procediments de gestió dels tributs LLIÇÓ 6. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS 1.Procediments de gestió 2.Procediment d'inspecció [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21211010 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Comptabilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comptabilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC PRIMER: COMPTABILITAT FINANCERA Tema 1: Introducció a l'assignatura. -Els subjectes de la comptabilitat. -El Patrimoni i la seua representació comptable. -La normalització comptable: les NIC / NIIF. - Tema 2: El compte: noció i funcions. -El procés de registre: els llibres comptables, descripció i confecció d'aquests. -El cicle comptable. Tema 3: Els comptes anuals. - Balanç de situació - Compte de Pèrdues i Guanys - La Memòria. Tema 4: La normativa comptable espanyola, Pla General de Comptabilitat (PGC) i la seua estructura. - El marc conceptual del PGC. Tema 5: Les variacions de Patrimoni Net: el resultat comptable. Tema 6: La comptabilitat comercial. - Ingressos per vendes i prestacions de serveis. - La comptabilització de l'IVA. Tema 7: L'Immobilitzat material i les inversions immobiliàries. - Normes de Registre i Valoració. - L'amortització: noció i mètodes. - La deterioració. - La permuta i altres supòsits especials d'adquisició d'immobilitzat. - Tema 8: L'arrendament financer. - Arrendament financer i l'arrendament operatiu. - El lease- back. Tema 9: L'Immobilitzat intangible, amb especial atenció al Fons de Comerç. Tema 10: Les existències: registre i valoració. Les clàusules incoterms. Tema 11: Els instruments financers. - Actius i passius financers - Els instruments de patrimoni. - La NRV 9a del PGC. - La deterioració dels actius financers. Tema 12: La moneda estrangera. Les provisions. Els canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables. Els fets posteriors al tancament. Tema 13: El registre i comptabilització de l'Impost sobre beneficis. Actius i passius per impost corrent i per impost diferit. Tema 14: Subvencions, donacions i llegats rebuts. [DESCRIPCION2] => BLOC SEGON: COMPTABILITAT DE SOCIETATS Tema 15: Constitució de societats: Constitució de Societat Anònima. Aportacions dineràries i no dineràries. Socis morosos. Constitució de Societat de Responsabilitat Limitada. Tema 16: Les accions. Classes. Patrimoni net. Referència especial a la Prima d'emissió d'accions. Valor teòric de l'acció. Tema 17: Aplicació del resultat. Distribució de dividends. Limitacions. Resultats negatius. Tema 18: Augment de capital. Modalitats. Tema 19: Reducció de capital. Modalitats. Alternatives a la reducció. Tema 20: L'autocartera. Diverses operacions amb accions pròpies o de la societat dominant. Tema 21: Dissolució de societats. Comptabilitat de les operacions de liquidació. Càlcul de la quota liquidació. Tema 22: Transformació de societats. Combinacions de negocis: Mètode d'adquisició. Fons de comerç. Fusió de societats. Classes. Referència a casos especials. Escissió de societats. Problemàtica comptable. Tema 23: Consolidació d'estats financers. Breu referència. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC PRIMER: COMPTABILITAT FINANCERA Tema 1: Introducció a l'assignatura. -Els subjectes de la comptabilitat. -El Patrimoni i la seua representació comptable. -La normalització comptable: les NIC / NIIF. - Tema 2: El compte: noció i funcions. -El procés de registre: els llibres comptables, descripció i confecció d'aquests. -El cicle comptable. Tema 3: Els comptes anuals. - Balanç de situació - Compte de Pèrdues i Guanys - La Memòria. Tema 4: La normativa comptable espanyola, Pla General de Comptabilitat (PGC) i la seua estructura. - El marc conceptual del PGC. Tema 5: Les variacions de Patrimoni Net: el resultat comptable. Tema 6: La comptabilitat comercial. - Ingressos per vendes i prestacions de serveis. - La comptabilització de l'IVA. Tema 7: L'Immobilitzat material i les inversions immobiliàries. - Normes de Registre i Valoració. - L'amortització: noció i mètodes. - La deterioració. - La permuta i altres supòsits especials d'adquisició d'immobilitzat. - Tema 8: L'arrendament financer. - Arrendament financer i l'arrendament operatiu. - El lease- back. Tema 9: L'Immobilitzat intangible, amb especial atenció al Fons de Comerç. Tema 10: Les existències: registre i valoració. Les clàusules incoterms. Tema 11: Els instruments financers. - Actius i passius financers - Els instruments de patrimoni. - La NRV 9a del PGC. - La deterioració dels actius financers. Tema 12: La moneda estrangera. Les provisions. Els canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables. Els fets posteriors al tancament. Tema 13: El registre i comptabilització de l'Impost sobre beneficis. Actius i passius per impost corrent i per impost diferit. Tema 14: Subvencions, donacions i llegats rebuts. [DESCRIPCION2_VAL] => BLOC SEGON: COMPTABILITAT DE SOCIETATS Tema 15: Constitució de societats: Constitució de Societat Anònima. Aportacions dineràries i no dineràries. Socis morosos. Constitució de Societat de Responsabilitat Limitada. Tema 16: Les accions. Classes. Patrimoni net. Referència especial a la Prima d'emissió d'accions. Valor teòric de l'acció. Tema 17: Aplicació del resultat. Distribució de dividends. Limitacions. Resultats negatius. Tema 18: Augment de capital. Modalitats. Tema 19: Reducció de capital. Modalitats. Alternatives a la reducció. Tema 20: L'autocartera. Diverses operacions amb accions pròpies o de la societat dominant. Tema 21: Dissolució de societats. Comptabilitat de les operacions de liquidació. Càlcul de la quota liquidació. Tema 22: Transformació de societats. Combinacions de negocis: Mètode d'adquisició. Fons de comerç. Fusió de societats. Classes. Referència a casos especials. Escissió de societats. Problemàtica comptable. Tema 23: Consolidació d'estats financers. Breu referència. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21211010 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Tributs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tributs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC 1r.- IMPOSICIÓ DIRECTA. TEMA 1. Esquema bàsic del sistema tributari espanyol. Impost sobre el Patrimoni. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I) 1.1.El sistema tributari espanyol. Visió general. 1.2.Visió general de l'IRPF. 1.3.Fet imposable i exempcions. 1.4.Subjectes passius. Règim especial d'impatriados. 1.5.Període impositiu, meritació i imputació temporal. 1.6.Base imposable: introducció. TEMA 2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (II). 2.1.Base imposable: continuació. 2.2.Rendiments del treball dineraris i en espècie. 2.3.Rendiments del capital immobiliari. Imputacions de rendes immobiliàries. 2.4.Rendiments del capital mobiliari 2.5.Rendiments d'activitats econòmiques. 2.6.Guanys i pèrdues patrimonials. TEMA 3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (III). 3.1.Classes de rendes. Integració i compensació de rendes. 3.2.Base liquidable. 3.3.Mínim personal i familiar. 3.4.Escales de gravamen i quota íntegra, líquida i diferencial. 3.5.Tributació familiar. 3.6.Règims especials. 3.7.Gestió de l'impost. TEMA 4. Impost de societats (I). 1.1.Visió general de l'Impost de societats 1.2.Fet imposable. 1.3.Subjectes passius i exempcions. 1.4.Període impositiu, meritació i imputació temporal. 1.5.Base imposable: introducció. TEMA 5. Impost de societats (II). 5.1.Base imposable (continuació). Principals ajustos extracontables. 5.2.Ajustos per despeses no deduïbles 5.3.Ajustos per amortitzacions. 5.4.Tipus de gravamen i quota íntegra. 5.5.Deduccions i bonificacions en la quota. 5.6.Règim especial d'empreses de reduïda dimensió i altres règims especials. 5.7.Gestió de l'impost. [DESCRIPCION2] => TEMA 6. Impost sobre la Renda de no Residents. 6.1.Introducció. 6.2.Fet imposable i exempcions. 6.3.Subjectes passius i responsables. 6.4.Tributació de no residents amb establiment permanent. 6.4.1.Introducció. 6.4.2.Base imposable. 6.4.3.Tipus de gravamen i deute tributari. 6.4.4.Gestió de l'impost. 6.5.Tributació de no residents sense establiment permanent 6.5.1.Introducció. 6.5.2.Base imposable. 6.5.3.Tipus de gravamen i deute tributari. 6.5.4.Gestió de l'impost. 6.6.Règims especials: gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents i règim opcional per a treballadors comunitaris fronterers. TEMA 7. Impost sobre Successions i Donacions. 7.1.Introducció. 7.2.Fet imposable i meritació. 7.3.Subjectes passius i responsables. 7.4.Base imposable. 7.5.Base liquidable. 7.6.Tipus de gravamen i deute tributari. 7.7.Gestió de l'impost. BLOC 2n: IMPOSICIÓ INDIRECTA. TEMA 1. Impost sobre el Valor Afegit (I). 1.1.Visió general de l'Impost. 1.2.Operacions interiors: 1.2.1.Fet imposable, àmbit d'aplicació espacial i meritació. 1.2.2.Exempcions. 1.2.3.Subjectes passius i responsables. 1.2.4.Base imposable. TEMA 2. Impost sobre el Valor Afegit (II). 2.1.Operacions interiors (continuació): 2.1.1.Tipus de gravamen. 2.1.2.Repercussió de l'impost. 2.1.3.Deducció de l'impost. Regla de prorrata. 2.1.4.Devolucions i gestió de l'impost. TEMA 3. Impost sobre el Valor Afegit (III). Règims Especials. 3.1.Operacions exteriors: 3.1.1.Fet imposable i regles de localització. 3.1.2.Exportacions i lliuraments comunitaris. 3.1.3.Importacions i adquisicions intracomunitàries. 3.1.4.Gestió de l'impost 3.2.Règims especials. TEMA 4. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 4.1.Introducció. 4.2.Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses. 4.2.1. Fet imposable i obligats tributaris. 4.2.2. Base imposable. 4.2.3. Tipus de gravamen i deute tributari. 4.3.Impost sobre operacions societàries. 4.3.1. Fet imposable i obligats tributaris 4.3.2. Base imposable. 4.3.3. Tipus de gravamen i deute tributari. 4.4.Impost sobre Actes Jurídics Documentats. 4.4.1. Documents notarials. 4.4.2. Documents administratius. 4.4.3. Documents mercantils. 4.5. Exempcions. 4.6. Comprovació de valors, meritació, prescripció i obligacions formals. 4.7.Gestió de l'impost. [DESCRIPCION3] => TEMA 5. Altres impostos indirectes: Impostos Especials. 5.1.Impostos especials. 5.1.1.Introducció. 5.1.2.Impostos especials de fabricació. 5.1.3.Impost especial sobre determinats mitjans de transport. 5.1.4.Impost especial sobre el carbó. 5.1.5.Impost sobre les primes d'assegurances. 5.1.6.Impost sobre les vendes minoristes d'hidrocarburs. BLOC 3r: FISCALITAT TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I DUANERA. TEMA 1. TRIBUTACIÓ LOCAL. 1.Introducció. 2.Taxes i contribucions especials locals. 3.Impostos municipals. 3.1.Impost sobre Béns immobles (IBI). 3.2.Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 3.3.Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 3.4.Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 3.5.Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 3.6.Impost sobre Despeses Sumptuàries. TEMA 2. TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA. 1.Introducció. 2.Sistema tributari dels territoris forals i règim comú. 3.Tributs propis de les comunitats autònomes. 3.1.Tributs de la Comunitat Valenciana. 3.2 Tributs més rellevants d'altres CCAA. TEMA 3. FISCALITAT MEDIAMBIENTAL. 1.Introducció. 2.Tributs mediambientals: classes. 3.Tributs mediambientals de la Comunitat Valenciana: 3.1.El cànon de sanejament. 3.2.Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient. 3.3.Impost sobre l'eliminació de residus en abocadors. TEMA 4. FISCALITAT DE L'ECONOMIA DIGITAL. 1.la economia digital.Aproximació conceptual. Plantejament de qüestions problemàtiques que planteja l'ús de Tics. 2.Economia digital i imposició sobre la renda. Determinació de la residència.Concepte d'establiment permanent. Qualificació de rendes Preus de transferència en l'entorn digital. 3. El comerç electrònic i el gravamen del consum. El règim dels serveis electrònics en l'IVA. 4.Règim tributari dels usuaris de plataformes col·laboratives. TEMA 5. IMPOSTOS ARANZELARIS 1.El marc econòmic i jurídic dels impostos aranzelaris. 2.Els elements estructurals de la imposició: fet imposable, exempcions, subjectes passius, valor en duana, origen de les mercaderies, classificació aranzelària, tarifa. 3.Procediment duaner: la declaració sumària d'entrada, la introducció, el depòsit temporal, la declaració en duana, el llevant, el pagament i control a posteriori al llevant. 4.Règims duaners. 5.Altres impostos aranzelaris. BLOC 4t. FISCALITAT INTERNACIONAL. TEMA 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 1.Criteris de subjecció: rendes obtingudes a Espanya 2.Obligats tributaris 3.Exempcions 4.Maneres de tributació 5.Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent 6.Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent 7.Règims especials TEMA 2. CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ 1.Naturalesa dels Convenis de doble imposició 2.Subjectes afectats. 3.Interpretació i aplicació de CDI 4.Regles de distribució de la competència tributària 5.Rendiments empresarials 6.Rendes de capital 7.Rendes personals 8.Realització de tests i proves de verificació TEMA 3. MÈTODES PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ INTERNACIONAL 1.Mètode d'imputació: variacions 2.Mètode d'exempció: variacions i efectes 3.Doble no imposició internacional i la seua prevenció 4.Doble imposició econòmica internacional TEMA 4. INTRODUCCIÓ A la PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL. 1.Interacció de sistemes tributaris 2.Mesures anti-abuse 3.Treaty shopping 4.Realització de tests i proves de verificació [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC 1r.- IMPOSICIÓ DIRECTA. TEMA 1. Esquema bàsic del sistema tributari espanyol. Impost sobre el Patrimoni. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I) 1.1.El sistema tributari espanyol. Visió general. 1.2.Visió general de l'IRPF. 1.3.Fet imposable i exempcions. 1.4.Subjectes passius. Règim especial d'impatriados. 1.5.Període impositiu, meritació i imputació temporal. 1.6.Base imposable: introducció. TEMA 2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (II). 2.1.Base imposable: continuació. 2.2.Rendiments del treball dineraris i en espècie. 2.3.Rendiments del capital immobiliari. Imputacions de rendes immobiliàries. 2.4.Rendiments del capital mobiliari 2.5.Rendiments d'activitats econòmiques. 2.6.Guanys i pèrdues patrimonials. TEMA 3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (III). 3.1.Classes de rendes. Integració i compensació de rendes. 3.2.Base liquidable. 3.3.Mínim personal i familiar. 3.4.Escales de gravamen i quota íntegra, líquida i diferencial. 3.5.Tributació familiar. 3.6.Règims especials. 3.7.Gestió de l'impost. TEMA 4. Impost de societats (I). 1.1.Visió general de l'Impost de societats 1.2.Fet imposable. 1.3.Subjectes passius i exempcions. 1.4.Període impositiu, meritació i imputació temporal. 1.5.Base imposable: introducció. TEMA 5. Impost de societats (II). 5.1.Base imposable (continuació). Principals ajustos extracontables. 5.2.Ajustos per despeses no deduïbles 5.3.Ajustos per amortitzacions. 5.4.Tipus de gravamen i quota íntegra. 5.5.Deduccions i bonificacions en la quota. 5.6.Règim especial d'empreses de reduïda dimensió i altres règims especials. 5.7.Gestió de l'impost. [DESCRIPCION2_VAL] => TEMA 6. Impost sobre la Renda de no Residents. 6.1.Introducció. 6.2.Fet imposable i exempcions. 6.3.Subjectes passius i responsables. 6.4.Tributació de no residents amb establiment permanent. 6.4.1.Introducció. 6.4.2.Base imposable. 6.4.3.Tipus de gravamen i deute tributari. 6.4.4.Gestió de l'impost. 6.5.Tributació de no residents sense establiment permanent 6.5.1.Introducció. 6.5.2.Base imposable. 6.5.3.Tipus de gravamen i deute tributari. 6.5.4.Gestió de l'impost. 6.6.Règims especials: gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents i règim opcional per a treballadors comunitaris fronterers. TEMA 7. Impost sobre Successions i Donacions. 7.1.Introducció. 7.2.Fet imposable i meritació. 7.3.Subjectes passius i responsables. 7.4.Base imposable. 7.5.Base liquidable. 7.6.Tipus de gravamen i deute tributari. 7.7.Gestió de l'impost. BLOC 2n: IMPOSICIÓ INDIRECTA. TEMA 1. Impost sobre el Valor Afegit (I). 1.1.Visió general de l'Impost. 1.2.Operacions interiors: 1.2.1.Fet imposable, àmbit d'aplicació espacial i meritació. 1.2.2.Exempcions. 1.2.3.Subjectes passius i responsables. 1.2.4.Base imposable. TEMA 2. Impost sobre el Valor Afegit (II). 2.1.Operacions interiors (continuació): 2.1.1.Tipus de gravamen. 2.1.2.Repercussió de l'impost. 2.1.3.Deducció de l'impost. Regla de prorrata. 2.1.4.Devolucions i gestió de l'impost. TEMA 3. Impost sobre el Valor Afegit (III). Règims Especials. 3.1.Operacions exteriors: 3.1.1.Fet imposable i regles de localització. 3.1.2.Exportacions i lliuraments comunitaris. 3.1.3.Importacions i adquisicions intracomunitàries. 3.1.4.Gestió de l'impost 3.2.Règims especials. TEMA 4. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 4.1.Introducció. 4.2.Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses. 4.2.1. Fet imposable i obligats tributaris. 4.2.2. Base imposable. 4.2.3. Tipus de gravamen i deute tributari. 4.3.Impost sobre operacions societàries. 4.3.1. Fet imposable i obligats tributaris 4.3.2. Base imposable. 4.3.3. Tipus de gravamen i deute tributari. 4.4.Impost sobre Actes Jurídics Documentats. 4.4.1. Documents notarials. 4.4.2. Documents administratius. 4.4.3. Documents mercantils. 4.5. Exempcions. 4.6. Comprovació de valors, meritació, prescripció i obligacions formals. 4.7.Gestió de l'impost. [DESCRIPCION3_VAL] => TEMA 5. Altres impostos indirectes: Impostos Especials. 5.1.Impostos especials. 5.1.1.Introducció. 5.1.2.Impostos especials de fabricació. 5.1.3.Impost especial sobre determinats mitjans de transport. 5.1.4.Impost especial sobre el carbó. 5.1.5.Impost sobre les primes d'assegurances. 5.1.6.Impost sobre les vendes minoristes d'hidrocarburs. BLOC 3r: FISCALITAT TERRITORIAL, MEDIAMBIENTAL I DUANERA. TEMA 1. TRIBUTACIÓ LOCAL. 1.Introducció. 2.Taxes i contribucions especials locals. 3.Impostos municipals. 3.1.Impost sobre Béns immobles (IBI). 3.2.Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 3.3.Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 3.4.Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 3.5.Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 3.6.Impost sobre Despeses Sumptuàries. TEMA 2. TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA. 1.Introducció. 2.Sistema tributari dels territoris forals i règim comú. 3.Tributs propis de les comunitats autònomes. 3.1.Tributs de la Comunitat Valenciana. 3.2 Tributs més rellevants d'altres CCAA. TEMA 3. FISCALITAT MEDIAMBIENTAL. 1.Introducció. 2.Tributs mediambientals: classes. 3.Tributs mediambientals de la Comunitat Valenciana: 3.1.El cànon de sanejament. 3.2.Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient. 3.3.Impost sobre l'eliminació de residus en abocadors. TEMA 4. FISCALITAT DE L'ECONOMIA DIGITAL. 1.la economia digital.Aproximació conceptual. Plantejament de qüestions problemàtiques que planteja l'ús de Tics. 2.Economia digital i imposició sobre la renda. Determinació de la residència.Concepte d'establiment permanent. Qualificació de rendes Preus de transferència en l'entorn digital. 3. El comerç electrònic i el gravamen del consum. El règim dels serveis electrònics en l'IVA. 4.Règim tributari dels usuaris de plataformes col·laboratives. TEMA 5. IMPOSTOS ARANZELARIS 1.El marc econòmic i jurídic dels impostos aranzelaris. 2.Els elements estructurals de la imposició: fet imposable, exempcions, subjectes passius, valor en duana, origen de les mercaderies, classificació aranzelària, tarifa. 3.Procediment duaner: la declaració sumària d'entrada, la introducció, el depòsit temporal, la declaració en duana, el llevant, el pagament i control a posteriori al llevant. 4.Règims duaners. 5.Altres impostos aranzelaris. BLOC 4t. FISCALITAT INTERNACIONAL. TEMA 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 1.Criteris de subjecció: rendes obtingudes a Espanya 2.Obligats tributaris 3.Exempcions 4.Maneres de tributació 5.Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent 6.Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent 7.Règims especials TEMA 2. CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ 1.Naturalesa dels Convenis de doble imposició 2.Subjectes afectats. 3.Interpretació i aplicació de CDI 4.Regles de distribució de la competència tributària 5.Rendiments empresarials 6.Rendes de capital 7.Rendes personals 8.Realització de tests i proves de verificació TEMA 3. MÈTODES PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ INTERNACIONAL 1.Mètode d'imputació: variacions 2.Mètode d'exempció: variacions i efectes 3.Doble no imposició internacional i la seua prevenció 4.Doble imposició econòmica internacional TEMA 4. INTRODUCCIÓ A la PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL. 1.Interacció de sistemes tributaris 2.Mesures anti-abuse 3.Treaty shopping 4.Realització de tests i proves de verificació [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21211010 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Dret mercantil i administratiu econòmic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret mercantil i administratiu econòmic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC PRIMER: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU - Concepte i finalitats. - Classes de procediments. - Regulació del procediment administratiu. Àmbit d'aplicació de la LRJAP i PAC. Lliçó - Els principis generals del procediment administratiu. - El caràcter contradictori del procediment administratiu. - El principi d'economia processal. - El principi in dubio pro actione. - El principi d'oficialitat. - La imparcialitat en el procediment administratiu. - El principi de transparència. - Gratuïtat del procediment administivo - La qüestió de la llengua en el procediment administratiu. - Termes i terminis. - Còmput.Ampliació i Tramitació d'urgència - La suspensió dels actes administratius en la via administrativa. - El silenci administratiu. - Concepte. - Obligació deresolver. - El silenci administratiu. - El silenci en els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat. - El silenci en els procediments iniciats d'ofici. - Precisions conceptuals sobre el silenci administratiu positiu i negatiu. - L'estructura del procediment administratiu. - Iniciació del procediment. - Ordenació del procediment. - Instruccióndelprocedimiento. - Al·legacions. - Informes. - La prova en el procediment administratiu. - El tràmit d'audiència i vista de l'expedient. - Terminació del procediment. - Consideracionesgenerales. - La resolució i el principi de congruència d'aquesta. - El desistiment i la renúncia. - La caducitat del procediment. - La impossibilitat material de continuar el procediment. - Fórmules convencionals de terminació del procediment. Recursod Administració i Coibn - Notes prèvies deinterés.Actes i disposicions impugnables. - La interposició i els seus efectes. - El recurs d'alçada. - Terminis. - Motius. - Objecte i òrgan d'interposició. - El recurs potestatiu de reposició. - Motius. - Objecte, òrgan d'interposició i naturalesa. - Terminis. - Especialitats en matèria tributària. - El recurs extraordinari de revisió. [DESCRIPCION2] => BLOC SEGON. DRET MERCANTIL. Empresaris civils i mercantils. Responsabilitat general i especialitats; obligacions comptables, de facturació i fiscals. Classes: empresari persona física i persona jurídica; empresaris privats i públics. Tipologia de les diverses formes jurídiques de les empreses amb i sense personalitat jurídica; les comunitats de béns, societats civils i fundacions amb activitat econòmica, societats mercantils, cooperatives. Negocis jurídics sobre les empreses. Problemes generals i modalitats d'adquisició d'empreses. Compravenda d'actius empresarials o compravenda d'accions i de participacions socials. Adquisicions d'accions cotitzades. Ofertes públiques d'adquisició i ofertes públiques de venda. Arrendaments d'empreses o de negocis. Constitució de societats mercantils. Requisits i tramitació. Diferències entre la societat anònima i la societat de responsabilitat limitada. Estudi dels Estatuts d'una S.L. Òrgans de les societats mercantils. Juntes generals i òrgan d'administració. Responsabilitat dels administradors. Modificació dels Estatuts socials. Requisits i tramitació. Augment i reducció del capital social. Modalitats i drets dels socis i dels creditors Fusió escissió, dissolució i liquidació de les societats mercantils. Crisi econòmica de les empreses. Acords de refinançament. Massa activa i passiva del concurs de creditors. Informe dels administradors concursals. [DESCRIPCION3] => BLOC TERCER. PROCEDIMENT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU. - El procés judicial en matèria contenciós-administrativa Fonament i naturalesa de l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu. II Extensió i límits de l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu Delimitació competencial positiva. Delimitació negativa. - Òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa Enumeració. Improrrogabilidad de competència. Jutjats del ContenciósAdministratiu. Jutjats Centrals del ContenciósAdministratiu. Sales del ContenciósAdministratiu dels Tribunals Superiors de Justícia. Sales del ContenciósAdministratiu de l'Audiència Nacional - Salas del ContenciósAdministratiu del Tribunal Suprem. - Notes prèvies sobre determinades qüestions implicades en el procés contecnioso-administratiu - Les parts en el procés contenciósadministratiu. Emplaçament. Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs. - Exámen del procediment ordinari (el procediment en primera o única instància) Introducció. Interposició del recurs. Reclamació de l'expedient administratiu i emplaçaments. Possibilitat d'inadmissió del recurs a limine. Demanda i contestació. - Període probatori. Període definitiu (vista o conclusions). El procediment abreujat. Altres processos especials. - Les Mesures cautelars - Aspectes substantius. - Tipus demedidas cautelars. - La fi de la mesura com a clau determinant per a la seua possible adopció. - La pertorbació dels interessos generals o de tercer com a causa de possible denegació de la mesura cautelar. - Incidència del fumus boni iuris en la decisió sobre adopció o no de la mesura cautelar. - Les contramesures. - Aspectes procedimentals. Moment en què es pot deduir la sol·licitud. Tramitació ordinària. Règim de recursos. Duració. Modificació o revocació de la mesura. - Especial referència a les mesures cautelars en matèria tributària. - La sentència i la seua execució La sentència en el procés contenciósadministratiu. Execució de sentències. - Principis generals continguts en la LJ. Regles concretes d'execució segons el contingut de la sentència Execució provisional de la sentència. Suspensió i inexecució de sentències. - Extención d'efectes i recursos ordinaris - Extensió d'efectes de les sentències a tercers. - Recursos ordinaris en el procés contenciósadministratiu. Recursos contra provisions i actuacions. Recurs de reposició. Recurs d'apel·lació contra actuacions Recurs de queixa. Recurs d'apel·lació contra sentències. - El Recurs de Cassació - Recurs de cassació ordinari. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el Tribunal Suprem. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el Tribunal Superior de Justícia. - Recurs de cassació en interès de llei davant el Tribunal Suprem. Recurs de cassació en interès de llei davant el Tribunal Superior de Justícia. [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC PRIMER: PROCEDIMENT ADMINISTRATIU - Concepte i finalitats. - Classes de procediments. - Regulació del procediment administratiu. Àmbit d'aplicació de la LRJAP i PAC. Lliçó - Els principis generals del procediment administratiu. - El caràcter contradictori del procediment administratiu. - El principi d'economia processal. - El principi in dubio pro actione. - El principi d'oficialitat. - La imparcialitat en el procediment administratiu. - El principi de transparència. - Gratuïtat del procediment administivo - La qüestió de la llengua en el procediment administratiu. - Termes i terminis. - Còmput.Ampliació i Tramitació d'urgència - La suspensió dels actes administratius en la via administrativa. - El silenci administratiu. - Concepte. - Obligació deresolver. - El silenci administratiu. - El silenci en els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat. - El silenci en els procediments iniciats d'ofici. - Precisions conceptuals sobre el silenci administratiu positiu i negatiu. - L'estructura del procediment administratiu. - Iniciació del procediment. - Ordenació del procediment. - Instruccióndelprocedimiento. - Al·legacions. - Informes. - La prova en el procediment administratiu. - El tràmit d'audiència i vista de l'expedient. - Terminació del procediment. - Consideracionesgenerales. - La resolució i el principi de congruència d'aquesta. - El desistiment i la renúncia. - La caducitat del procediment. - La impossibilitat material de continuar el procediment. - Fórmules convencionals de terminació del procediment. Recursod Administració i Coibn - Notes prèvies deinterés.Actes i disposicions impugnables. - La interposició i els seus efectes. - El recurs d'alçada. - Terminis. - Motius. - Objecte i òrgan d'interposició. - El recurs potestatiu de reposició. - Motius. - Objecte, òrgan d'interposició i naturalesa. - Terminis. - Especialitats en matèria tributària. - El recurs extraordinari de revisió. [DESCRIPCION2_VAL] => BLOC SEGON. DRET MERCANTIL. Empresaris civils i mercantils. Responsabilitat general i especialitats; obligacions comptables, de facturació i fiscals. Classes: empresari persona física i persona jurídica; empresaris privats i públics. Tipologia de les diverses formes jurídiques de les empreses amb i sense personalitat jurídica; les comunitats de béns, societats civils i fundacions amb activitat econòmica, societats mercantils, cooperatives. Negocis jurídics sobre les empreses. Problemes generals i modalitats d'adquisició d'empreses. Compravenda d'actius empresarials o compravenda d'accions i de participacions socials. Adquisicions d'accions cotitzades. Ofertes públiques d'adquisició i ofertes públiques de venda. Arrendaments d'empreses o de negocis. Constitució de societats mercantils. Requisits i tramitació. Diferències entre la societat anònima i la societat de responsabilitat limitada. Estudi dels Estatuts d'una S.L. Òrgans de les societats mercantils. Juntes generals i òrgan d'administració. Responsabilitat dels administradors. Modificació dels Estatuts socials. Requisits i tramitació. Augment i reducció del capital social. Modalitats i drets dels socis i dels creditors Fusió escissió, dissolució i liquidació de les societats mercantils. Crisi econòmica de les empreses. Acords de refinançament. Massa activa i passiva del concurs de creditors. Informe dels administradors concursals. [DESCRIPCION3_VAL] => BLOC TERCER. PROCEDIMENT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU. - El procés judicial en matèria contenciós-administrativa Fonament i naturalesa de l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu. II Extensió i límits de l'ordre jurisdiccional contenciósadministratiu Delimitació competencial positiva. Delimitació negativa. - Òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa Enumeració. Improrrogabilidad de competència. Jutjats del ContenciósAdministratiu. Jutjats Centrals del ContenciósAdministratiu. Sales del ContenciósAdministratiu dels Tribunals Superiors de Justícia. Sales del ContenciósAdministratiu de l'Audiència Nacional - Salas del ContenciósAdministratiu del Tribunal Suprem. - Notes prèvies sobre determinades qüestions implicades en el procés contecnioso-administratiu - Les parts en el procés contenciósadministratiu. Emplaçament. Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs. - Exámen del procediment ordinari (el procediment en primera o única instància) Introducció. Interposició del recurs. Reclamació de l'expedient administratiu i emplaçaments. Possibilitat d'inadmissió del recurs a limine. Demanda i contestació. - Període probatori. Període definitiu (vista o conclusions). El procediment abreujat. Altres processos especials. - Les Mesures cautelars - Aspectes substantius. - Tipus demedidas cautelars. - La fi de la mesura com a clau determinant per a la seua possible adopció. - La pertorbació dels interessos generals o de tercer com a causa de possible denegació de la mesura cautelar. - Incidència del fumus boni iuris en la decisió sobre adopció o no de la mesura cautelar. - Les contramesures. - Aspectes procedimentals. Moment en què es pot deduir la sol·licitud. Tramitació ordinària. Règim de recursos. Duració. Modificació o revocació de la mesura. - Especial referència a les mesures cautelars en matèria tributària. - La sentència i la seua execució La sentència en el procés contenciósadministratiu. Execució de sentències. - Principis generals continguts en la LJ. Regles concretes d'execució segons el contingut de la sentència Execució provisional de la sentència. Suspensió i inexecució de sentències. - Extención d'efectes i recursos ordinaris - Extensió d'efectes de les sentències a tercers. - Recursos ordinaris en el procés contenciósadministratiu. Recursos contra provisions i actuacions. Recurs de reposició. Recurs d'apel·lació contra actuacions Recurs de queixa. Recurs d'apel·lació contra sentències. - El Recurs de Cassació - Recurs de cassació ordinari. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el Tribunal Suprem. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el Tribunal Superior de Justícia. - Recurs de cassació en interès de llei davant el Tribunal Suprem. Recurs de cassació en interès de llei davant el Tribunal Superior de Justícia. [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21211010 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball final de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball final de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Es defensarà públicament el treball acadèmic, on a més de la qualitat del contingut s'avaluarà també les capacitats en l'expressió oral, en l'argumentació i capacitat de resposta a les qüestions plantejades pel tribunal avaluador. En la comissió que jutge el treball i l'exposició no podrà formar part el professor-tutor del treball. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Es defensarà públicament el treball acadèmic, on a més de la qualitat del contingut s'avaluarà també les capacitats en l'expressió oral, en l'argumentació i capacitat de resposta a les qüestions plantejades pel tribunal avaluador. En la comissió que jutge el treball i l'exposició no podrà formar part el professor-tutor del treball. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp37302 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Bas Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vocal. TEAR Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp15910 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Borrás Amblar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad Regional de Inspección / Inspector de Hacienda. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni56261 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal José [APELLIDOS] => Borrero Moro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4103 [EMAIL_FACULTAD] => Cristobal.Borrero@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni20865 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Bosch Cholbi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8192 [EMAIL_FACULTAD] => jose.l.bosch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp136904 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Carrasquer Clarí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp47374 [NOMBRE_PERSONA] => María Carmen [APELLIDOS] => Eres Sáez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ponente TEAR Comunidad Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni43763 [NOMBRE_PERSONA] => Modesto [APELLIDOS] => Fabra Valls [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp15911 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Eugenio [APELLIDOS] => García López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vocal TEAR Comunidad Valenciana. TEAR Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni1190 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Alberto [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3391 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.garcia-moreno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni25398 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Alfredo [APELLIDOS] => García Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1258 [EMAIL_FACULTAD] => Alfredo.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp16037 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Guaita Gimeno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ponente. TEAR Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni2945 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Marsilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6211 [EMAIL_FACULTAD] => Santiago.Ibanez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp15675 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Meseguer Rico [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Equipo Nacional de Inspección. Ex-Director General de la AEAT. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni2967 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Montesinos Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3349 [EMAIL_FACULTAD] => Salvador.Montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp16033 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Navarro Alcázar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de Hacienda. Jefe de Unidad Regional de Inspección. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp25214 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Oliveros Roselló [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Magistrada. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni5857 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Orón Moratal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp139531 [NOMBRE_PERSONA] => Leopoldo Eduardo [APELLIDOS] => Parada Pino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Max Planck Munich [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni6049 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Pedraza Bochons [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad Cardenal Herrera - CEU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp16034 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Peláez Martos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de Hacienda. Jefe Unidad Regional de Inspección. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp289858 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cuerpo Técnico Hacienda. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp46808 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Pérez Nieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Magistrado. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp16027 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Risueño Reguillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de Hacienda/Jefe de Unidad Regional de Inspección. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp48114 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Sanz Espert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Dependencia Regional de Recaudación. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp370393 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Antonio [APELLIDOS] => Sotillo Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp91822 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Triviño Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador de la AEAT de Torrent. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni51464 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Urquidi Martín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp16029 [NOMBRE_PERSONA] => Bernardo [APELLIDOS] => Vidal Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector de Hacienda del Estado jub. Ex Subdirector General del IRPF. Agencia Estatal de Administración Tributaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni5857 [NOMBRE_PERSONA] => Germán [APELLIDOS] => Orón Moratal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni25398 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Alfredo [APELLIDOS] => García Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1258 [EMAIL_FACULTAD] => Alfredo.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal


Programa

Dret Financer i Procediments Tributaris
+
Comptabilitat
+
Tributs
+
Dret mercantil i administratiu econòmic
+
Treball final de màster
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò