5a Edició - Codi 23211390

Array ( [CODIGO] => 23211390 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 2100 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/10/2023 [FECHA_FIN] => 28/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 01/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => contratacion-publica-compliance [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimarts, dimecres i dijous classes en línia en directe (17,00 h.), amb possibilitat de visionar-les en diferit., [REQUISITOS_TITULACION] => Funcionaris i empleats públics, advocats, economistes i altres professionals involucrats en la contractació pública, com a consultors, auditors i enginyers. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El màster que es proposa té un enfocament multidisciplinari, i els seus objectius són els següents: 1r) En l'àmbit estricte de la contractació pública es persegueix el detallat coneixement del procés de contractació en les seues diferents fases, partint, per descomptat, de l'anàlisi del marc normatiu, tant nacional com comunitari, i dels principis generals que regeixen en aquesta matèria. A això s'afig la comprensió detallada del procediment administratiu de contractació, en les seues fases de preparació, adjudicació i execució, tal com està regulat en la vigent Llei de contractes. Des d'una perspectiva pràctica, l'alumnat ha d'adquirir la capacitat de preparar un expedient de contractació pública, així com d'elaborar els plecs o documents necessaris per al desenvolupament i execució dels contractes. A aquest efecte, també constitueix un objectiu fonamental del màster que l'alumne siga competent per a manejar amb soltesa els diversos instruments de licitació electrònica, a la qual obliga la Llei de contractes. 2n) Un segon objectiu del màster es refereix a l'adquisició dels coneixements de Dret penal necessaris per a reconéixer l'aparició de conductes delictives en el curs de l'elaboració de l'expedient administratiu, l'adjudicació o l'execució d'un contracte públic. La meta és que l'alumnat siga capaç de diferenciar les infraccions penals i administratives corresponents en aquesta matèria, identificant quan és necessari la intervenció dels tribunals penals davant aquelles irregularitats que puguen #produir al llarg del procediment de contractació i execució dels contractes. Amb el pla d'estudis d'aquest màster també es persegueix que l'alumnat puga comprendre els mecanismes d'investigació penal que desenvolupen els tribunals en la persecució dels delictes relacionats amb la contractació pública. 3r) En l'àmbit del Compliance es fixen dos objectius. D'una banda, es tracta d'aconseguir un coneixement teòric del sistema penal de responsabilitat de les persones jurídiques, amb la finalitat que l'alumnat adquirisca la capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic, però també en l'àmbit privat, més desenvolupat en l'actualitat; així com el coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades. El segon objectiu a aconseguir és de caràcter pràctic, i consisteix en el fet que l'alumnat siga capaç d'elaborar un programa de compliment eficaç per a la prevenció de delictes, amb els requisits necessaris que ha de complir aquest programa per a superar una revisió de les auditories que puguen realitzar-se. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El compliance (compliment) és un terme que gradualment s'ha anat incorporant en la cultura empresarial i de negocis, fins al punt que en les empreses existeix cada vegada més una àrea sota aquesta denominació. El Compliance té a veure amb la supervisió pròpia del compliment de tota normativa, des de reglaments interns fins a regulacions externes. Pel fet que les regulacions són cada vegada més complexes i requereixen d'atenció especialitzada, el Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance de de la Universitat de València presenta una gran oportunitat formativa en aquest àmbit. La figura del Compliance Officer cobra rellevància dins d'aquest marc de compliment normatiu, ja que s'encarrega de l'observació i esclariment de polítiques específiques i procediments determinats en una empresa. Les bones pràctiques eviten diverses problemàtiques en una organització, per la qual cosa la identificació, prevenció, monitoratge i detecció, així com la resolució de fallades i imprevistos, tenen a veure amb la labor del Compliance Officer. I això forma part fonamental dels objectius professionals del Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance. En cursar el Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance, els participants comptaran amb la formació necessària, teòrica i pràctica, per a: - Obtindre una especialització en l'àrea de contractació pública des de la perspectiva privada i també dins de l'Administració. - Comptar amb coneixements fonamentals que tenen a veure amb una mala praxi en la contractació pública. - Conéixer aquelles conductes que pogueren ser considerades com a delicte en l'àmbit de la contractació. - Aprendre com el compliance és una eina d'alta eficàcia que ajuda a la prevenció de delictes en empreses i institucions. - Detindre, previndre i solucionar els conflictes d'interés generats. Sens dubte, en conéixer l'enorme rellevància i gran valor que té el compliance en les empreses, s'entén que el professional que curse el Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance comptarà amb totes les eines per a evitar riscos i potenciar la cultura empresarial. El seu paper sens dubte ajudarà a la creació i millora de processos i les condicions laborals dels qui formen part de l'empresa. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211390 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Contractació pública [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Contractació pública [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primer Part: Introducció i Plantejament General 1.- Història, Fonaments econòmics i Principis de la Contractació Pública (I) 2.-Història, fonaments econòmics i Principis de la Contractació Pública (II). 3.- Àmbit Subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. Poders adjudicadors. De les Administracions Públiques a altres entitats pertanyents al sector públic. Diferent nivell de subjecció. Especialitats en l'àmbit local (I). 4.- Àmbit Subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. Poders adjudicadors. De les Administracions Públiques a altres entitats pertanyents al sector públic. Diferent nivell de subjecció. Especialitats en l'àmbit local (II). 5.- Àmbit objectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic (I). Encàrrecs de gestió, convenis i encàrrecs a mitjans propis. 6.- Àmbit objectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic (II). Negocis jurídics exclosos. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. 7.- Els tipus de Contractes i les seues especialitats. Del contracte d'obra, a la concessió d'obres i de serveis, el contracte de subministrament i el contracte de serveis i serveis per a la ciutadania. El risc operacional en les concessions. Nova regulació. Els contractes mixtos (I). 8.- Els tipus de Contractes i les seues especialitats. Del contracte d'obra, a la concessió d'obres i de serveis, el contracte de subministrament i el contracte de serveis i serveis per a la ciutadania. El risc operacional en les concessions. Nova regulació. Els contractes mixtos (II) 9.- La Col·laboració Público-Privada i la gestió dels fons next generation. Impacte en la contractació pública. Segona Part: Les Parts i els requisits per a contractar 10.- Parts en la contractació pública - L'òrgan de contractació, la mesa de contractació, comissions o tècnics de valoració d'ofertes (I). 11.- Parts en la contractació pública. El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, sota [DESCRIPCION2] => lvencia econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (II). 12.- Parts en la contractació pública.- El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (III). 13.- Parts en la contractació pública. - El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (IV). 14.- Taller pràctic Tercera part: La preparació dels contractes i els procediments de contractació 15.- El contingut del Contracte. Els plecs en la contractació. Plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives. (I). 16.- El contingut del Contracte. Preu. Pressupost base de licitació. Valor estimat de contracte (II). 17.- El contingut del Contracte. Objecte i divisió en lots. Duració i altres aspectes de l'objecte del contracte. Les condicions especials d'execució (III). 18.- Taller pràctic 19.-La preparació dels Contractes.- Consultes preliminars al mercat. La memòria i elaboració de plecs. Tipus de tramitació en funció de la urgència. 20.- Mecanismes per a prevenir el frau i la corrupció en l'àmbit de la Contractació Pública. El perfil del contractant. El principi d'integritat, la transparència, les prohibicions de contractar i les clàusules self-cleaning, la regulació dels conflictes d'interès, les pràctiques col·lusòries en la Contractació. 21.- La licitació electrònica en el marc [DESCRIPCION3] => o de l'Administració electrònica com a mecanisme per a dotar de major transparència i seguretat jurídica els procediments de contractació (I). 22.- La licitació electrònica en el marc de l'Administració electrònica com a mecanisme per a dotar de major transparència i seguretat jurídica els procediments de contractació (II). 23.- Sistemes de racionalització de la contractació: centrals de compra, acord marc, sistemes dinàmics d'adquisició, catàlegs electrònics. 24.- Procediment obert, obert simplificat i sumari. 25.- Procediment restringit i licitació amb negociació. 26.- Procediment d'associació per a la innovació, el dialogue competitiu i el concurs d'idees i de projecte. 27.- Els procediments de selecció del contractista. Contractes menors. 28.- La Valoració de les ofertes (criteris d'adjudicació). Millor relació qualitat-preu, subhasta electrònica. Valors anormals, criteris de desempat. 29.- **Clausulas mediambientals i per a la innovació. 30.- Clàusules socials. 31.- Taller pràctic Quarta Part: Perfecció dels contractes i fase d'Execució 32.-Perfecció dels contractes públics. L'Adjudicació i formalització dels Contractes, les garanties. 33.-La Fase d'execució. Les potestats de les Administracions públiques (i). La figura del responsable del Contracte (I). 34.- La Fase d'execució: La modificació dels contractes, cessió i subcontractació. Controls en l'execució dels contractes (II). 35.-La Fase d'execució. Extinció dels contractes. Incompliment del contracte. Controls en l'execució dels contractes. La figura del responsable del contracte. (III) 36.- Qüestions laborals relacionades amb la contractació pública. 37.- Taller pràctic. 38.- La Governança en la Contractació Pública. Els nous mecanismes de control de la contractació pública. L'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, l'Oficina Nacional d'Avaluació. 39.- El sistema de revisió de la contractació pública. Recursos. Recurs Especial en matèria de Contractació. Invalidesa dels Contractes. Els Tribunals Administratius de Recursos Contractuals [DESCRIPCION1_VAL] => Primer Part: Introducció i Plantejament General 1.- Història, Fonaments econòmics i Principis de la Contractació Pública (I) 2.-Història, fonaments econòmics i Principis de la Contractació Pública (II). 3.- Àmbit Subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. Poders adjudicadors. De les Administracions Públiques a altres entitats pertanyents al sector públic. Diferent nivell de subjecció. Especialitats en l'àmbit local (I). 4.- Àmbit Subjectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic. Poders adjudicadors. De les Administracions Públiques a altres entitats pertanyents al sector públic. Diferent nivell de subjecció. Especialitats en l'àmbit local (II). 5.- Àmbit objectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic (I). Encàrrecs de gestió, convenis i encàrrecs a mitjans propis. 6.- Àmbit objectiu de la Llei de Contractes del Sector Públic (II). Negocis jurídics exclosos. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. 7.- Els tipus de Contractes i les seues especialitats. Del contracte d'obra, a la concessió d'obres i de serveis, el contracte de subministrament i el contracte de serveis i serveis per a la ciutadania. El risc operacional en les concessions. Nova regulació. Els contractes mixtos (I). 8.- Els tipus de Contractes i les seues especialitats. Del contracte d'obra, a la concessió d'obres i de serveis, el contracte de subministrament i el contracte de serveis i serveis per a la ciutadania. El risc operacional en les concessions. Nova regulació. Els contractes mixtos (II) 9.- La Col·laboració Público-Privada i la gestió dels fons next generation. Impacte en la contractació pública. Segona Part: Les Parts i els requisits per a contractar 10.- Parts en la contractació pública - L'òrgan de contractació, la mesa de contractació, comissions o tècnics de valoració d'ofertes (I). 11.- Parts en la contractació pública. El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, sota [DESCRIPCION2_VAL] => lvencia econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (II). 12.- Parts en la contractació pública.- El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (III). 13.- Parts en la contractació pública. - El licitador. Requisits per a contractar.- Capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, prohibicions de contractar, habilitació professional, i altres requisits exigits. Participació de les PIMES en la contractació pública. Nou règim jurídic de les UTES (IV). 14.- Taller pràctic Tercera part: La preparació dels contractes i els procediments de contractació 15.- El contingut del Contracte. Els plecs en la contractació. Plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives. (I). 16.- El contingut del Contracte. Preu. Pressupost base de licitació. Valor estimat de contracte (II). 17.- El contingut del Contracte. Objecte i divisió en lots. Duració i altres aspectes de l'objecte del contracte. Les condicions especials d'execució (III). 18.- Taller pràctic 19.-La preparació dels Contractes.- Consultes preliminars al mercat. La memòria i elaboració de plecs. Tipus de tramitació en funció de la urgència. 20.- Mecanismes per a prevenir el frau i la corrupció en l'àmbit de la Contractació Pública. El perfil del contractant. El principi d'integritat, la transparència, les prohibicions de contractar i les clàusules self-cleaning, la regulació dels conflictes d'interès, les pràctiques col·lusòries en la Contractació. 21.- La licitació electrònica en el marc [DESCRIPCION3_VAL] => o de l'Administració electrònica com a mecanisme per a dotar de major transparència i seguretat jurídica els procediments de contractació (I). 22.- La licitació electrònica en el marc de l'Administració electrònica com a mecanisme per a dotar de major transparència i seguretat jurídica els procediments de contractació (II). 23.- Sistemes de racionalització de la contractació: centrals de compra, acord marc, sistemes dinàmics d'adquisició, catàlegs electrònics. 24.- Procediment obert, obert simplificat i sumari. 25.- Procediment restringit i licitació amb negociació. 26.- Procediment d'associació per a la innovació, el dialogue competitiu i el concurs d'idees i de projecte. 27.- Els procediments de selecció del contractista. Contractes menors. 28.- La Valoració de les ofertes (criteris d'adjudicació). Millor relació qualitat-preu, subhasta electrònica. Valors anormals, criteris de desempat. 29.- **Clausulas mediambientals i per a la innovació. 30.- Clàusules socials. 31.- Taller pràctic Quarta Part: Perfecció dels contractes i fase d'Execució 32.-Perfecció dels contractes públics. L'Adjudicació i formalització dels Contractes, les garanties. 33.-La Fase d'execució. Les potestats de les Administracions públiques (i). La figura del responsable del Contracte (I). 34.- La Fase d'execució: La modificació dels contractes, cessió i subcontractació. Controls en l'execució dels contractes (II). 35.-La Fase d'execució. Extinció dels contractes. Incompliment del contracte. Controls en l'execució dels contractes. La figura del responsable del contracte. (III) 36.- Qüestions laborals relacionades amb la contractació pública. 37.- Taller pràctic. 38.- La Governança en la Contractació Pública. Els nous mecanismes de control de la contractació pública. L'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, l'Oficina Nacional d'Avaluació. 39.- El sistema de revisió de la contractació pública. Recursos. Recurs Especial en matèria de Contractació. Invalidesa dels Contractes. Els Tribunals Administratius de Recursos Contractuals [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211390 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dret penal i contractació pública [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret penal i contractació pública [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.-Delicte de prevaricació 2.-Delictes de fraus i negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics. 3.-Delicte de tràfic d'influències Distinció entre conductes delictives i infraccions administratives. 4.-Delicte de malversació. 5.-Delictes relacionats amb les subvencions públiques, la signatura de convenis i la contractació internacional 6.- Delicte de suborn. 7.- Delicte de finançament il·legal de partits polítics. 8.-Delictes d'infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets i ús d'informació privilegiada 9.-Responsabilitat penal, disciplinària i civil derivada de delicte dels funcionaris públics. El comís administratiu. 10.-La investigació policial dels delictes de corrupció pública 11.-Instrucció i enjudiciament dels delictes de corrupció pública 12.-Les garanties penals i l'enjudiciament dels delictes relacionats amb la corrupció pública. 13.-La protecció de les dades personals i de la intimitat en la investigació dels delictes de corrupció. 14.-La funció de l'interventor en la prevenció de conductes irregulars en la contractació pública 15.-Legislació de Transparència i protecció de dades personals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.-Delicte de prevaricació 2.-Delictes de fraus i negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics. 3.-Delicte de tràfic d'influències Distinció entre conductes delictives i infraccions administratives. 4.-Delicte de malversació. 5.-Delictes relacionats amb les subvencions públiques, la signatura de convenis i la contractació internacional 6.- Delicte de suborn. 7.- Delicte de finançament il·legal de partits polítics. 8.-Delictes d'infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets i ús d'informació privilegiada 9.-Responsabilitat penal, disciplinària i civil derivada de delicte dels funcionaris públics. El comís administratiu. 10.-La investigació policial dels delictes de corrupció pública 11.-Instrucció i enjudiciament dels delictes de corrupció pública 12.-Les garanties penals i l'enjudiciament dels delictes relacionats amb la corrupció pública. 13.-La protecció de les dades personals i de la intimitat en la investigació dels delictes de corrupció. 14.-La funció de l'interventor en la prevenció de conductes irregulars en la contractació pública 15.-Legislació de Transparència i protecció de dades personals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211390 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Compliance [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Compliance [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència. 2. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable. 3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat. 4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance 5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats. 6. La responsabilitat penal del **compliance **officer. 7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació. 8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció. 9. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance. 10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització. 11. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques. 12.- Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generatión. 13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública. 14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes. 15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial. 16. Implantació d'un programa de Compliance. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència. 2. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable. 3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat. 4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance 5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats. 6. La responsabilitat penal del **compliance **officer. 7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació. 8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció. 9. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance. 10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització. 11. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques. 12.- Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generatión. 13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública. 14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes. 15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial. 16. Implantació d'un programa de Compliance. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211390 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Realització de treball de fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Realització de treball de fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => S'inclouen ací tots els temes assenyalades en les tres assignatures que componen el Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => S'inclouen ací tots els temes assenyalades en les tres assignatures que componen el Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2405 [NOMBRE_PERSONA] => María Josefa [APELLIDOS] => Alonso Mas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H5200 [EMAIL_FACULTAD] => mjalonso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni71246 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Amoedo Souto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. A Coruña [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp341601 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Balmisa García-Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretario General del Colegio de Registradores de España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp341604 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Batet Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni73351 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Bethencourt Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a [NPI] => N7636 [EMAIL_FACULTAD] => betrovic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni1184 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia Amparo [APELLIDOS] => Boix Maño [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Letrada Mayor del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Prof. As. de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H0909 [EMAIL_FACULTAD] => paboixma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni13693 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Boix Palop [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de València. [NPI] => I3155 [EMAIL_FACULTAD] => Andres.Boix@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni61543 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Bravo Rey [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9672 [EMAIL_FACULTAD] => brareyi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp341602 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Isabel [APELLIDOS] => Bueno Bueno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria General Administrativa Conselleria D'Hisenda i Model Econòmic [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp341786 [NOMBRE_PERSONA] => María Concepción [APELLIDOS] => Campos Acuña [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria de Administración Local. Red Localis. Doctora en Derecho. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp341765 [NOMBRE_PERSONA] => Mayra [APELLIDOS] => Conesa Alagarda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditora de AENOR. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp393113 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Cristóbal Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni6170 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Cuerda Arnau [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrática de Derecho Penal. Universitat Jaume I de Castelló. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni66325 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Díez Sastre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Derecho administrativo. Universidad Autónoma. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp401913 [NOMBRE_PERSONA] => Elisenda [APELLIDOS] => Escoda Ruanes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp112304 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Fernández Monedero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consejero. Cuatrecasas - Gonçalves Pereira, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni70070 [NOMBRE_PERSONA] => Vicent Eliseu [APELLIDOS] => Frigols i Brines [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M4505 [EMAIL_FACULTAD] => fribrivi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp393111 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => García-Royo Díaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vocal Asesora. Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos Dpto. Promoción de la Competencia COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni60424 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Gómez Tomillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valladolid. Letrado del Tribunal Constitucional. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp341606 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Rosa [APELLIDOS] => Hernáez Salguero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consejera del Tribunal de Cuentas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp408639 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Iglesias Rey [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni2713 [NOMBRE_PERSONA] => José Alberto [APELLIDOS] => Ituren Oliver [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular Esc. Univ. de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H9256 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.ituren@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni56252 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Jareño Leal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => H1163 [EMAIL_FACULTAD] => angeles.jareno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp365090 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Antoni [APELLIDOS] => Llinares Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Agència Valenciana Antifrau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp433830 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Montes Sebastián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección de Fiscalización en la Viceintervención de Control Financiero y Auditorías de la GVA. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni19554 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Moreno Alcázar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => H8035 [EMAIL_FACULTAD] => alcazar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni59745 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Moreno Molina [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Dpto. Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp16387 [NOMBRE_PERSONA] => Edilberto José [APELLIDOS] => Narbón Lainez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Magistrado. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni59803 [NOMBRE_PERSONA] => Adán [APELLIDOS] => Nieto Martín [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni59783 [NOMBRE_PERSONA] => María Idoia [APELLIDOS] => Olloquiegui Sucunza [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Prof. Asociada de Derecho Penal. Universitat Jaume I de Castelló. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp377024 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Ortiz Ballester [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Coordinador del Área de Derecho Público en la oficina de Barcelona de Gómez-Acebo & Pombo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni66348 [NOMBRE_PERSONA] => Íñigo [APELLIDOS] => Ortiz de Urbina Gimeno [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp67769 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Palomar Olmeda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp341590 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Parra Benítez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado del Estado. Jefe de la Abogacía del Estado. Comunidad Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp341714 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Pérez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. Intervenció General. Generalitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp341600 [NOMBRE_PERSONA] => Diego [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp453170 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Bernabé [APELLIDOS] => Portilla López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Interventor Delegado en la AESF. Intervención Delegada en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp341726 [NOMBRE_PERSONA] => Agustín [APELLIDOS] => Puente Escobar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de BROSETA ABOGADOS en el área de de Privacidad, IT y Entornos Digitales. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp393109 [NOMBRE_PERSONA] => Israel [APELLIDOS] => Rodríguez Gracia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Gestor de Contratación Electrónica. Universidad de Almería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp341806 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Sáiz Díaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp341693 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Sánchez Magdalena [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Teniente Coronel de la Guardia civil. Madrid. Responsable del Área del análisis e investigación fiscal y de fronteras. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => uni71610 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Soriano Arnanz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6892 [EMAIL_FACULTAD] => Alba.Soriano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp352925 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Soucase Furió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni70727 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Todolí Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1371 [EMAIL_FACULTAD] => tosiga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp220757 [NOMBRE_PERSONA] => Eloy [APELLIDOS] => Velasco Núñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Magistrado. Audiencia Nacional. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp361860 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Vento Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp51868 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Verdú Snart [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Directora del Dpto. de Derecho Administrativo de la Comunidad Valenciana y Murcia en Cuatrecasas - Gonçalves Pereira, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp51247 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Vidal Monferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socia Directora de Broseta Abogados. Abogada del Estado en excedencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56252 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Jareño Leal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => H1163 [EMAIL_FACULTAD] => angeles.jareno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance


Programa

Contractació pública
+
Dret penal i contractació pública
+
Compliance
+
Realització de treball de fi de màster
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò