12a Edició - Codi 23422060/23321060

Array ( [CODIGO] => 23422060/23321060 [EDICION] => 12 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 36.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2023 [FECHA_FIN] => 14/04/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Filologia Espanyola [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 26/09/2023 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => dele [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => El perfil acadèmic d'aquest Diploma està format, sobretot, per filòlegs, llingüistes, pedagogs, logopedes i mestres. No obstant això, també pot resultar de profit a qualsevol llicenciat/a o graduat/a en l'àrea d'Humanitats o Socials, especialment periodistes, sociòlegs, psicòlegs, etc. Es recomana tant a persones amb experiència laboral com a acabats de graduar. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => 1) Adquirir o reforçar els principis metodològics per a la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera. 2) Formar al professorat en els principals continguts lingüístics, pragmàtics i culturals de la llengua espanyola, així com oferir-li possibilitats pràctiques d'endinsar-se en l'experiència de l'ensenyament de l'espanyol. 3) Oferir noves perspectives i potencialitats de la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, així com la familiarització amb nous recursos i materials bibliogràfics electrònics i en paper. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => L'alumne llegirà un dossier de continguts teòrics que està compost per tres mòduls i que li permetran reflexionar sobre els principals temes de l'ensenyament del lèxic. A vegades se suggereixen activitats de reflexió perquè l'alumne les realitze individualment i les solucions del qual apareixen en els propis materials. També hi ha referències bibliogràfiques per a ampliar aquests continguts. A més de les tutories individuals per correu o en la plataforma amb la tutora, l'estudiant ha de participar en els fòrums, en els quals aportarà les seues creences, visions, necessitats, dubtes i experiències com aprendientes de llengües i a partir dels seus comentaris s'extrauran conclusions sobre què és i com s'ha d'ensenyar el lèxic en cada context. Per aquesta raó, cada edició del programa és diferent, ja que gran part dels continguts es construeixen conjuntament, a partir dels comentaris i necessitats dels propis estudiants. També es potencia el treball en grup, atés que els estudiants han d'entregar una tasca grupal. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Docència d'espanyol com a llengua estrangera. Treballs editorials en l'àmbit de E/LI [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Necesidad y fundamento de una metodología. 2. Enfoques y métodos en la enseñanza de E/LE. 3. Historia de la metodología en la enseñanza del español como lengua extranjera. 4. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) 5. Conceptos básicos sobre la evaluación en E/LE 6. Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.- PROGRAMA 5.1.- PROGRAMA: DESCRIPTORES (Señalar el programa detallado que se impartirá en la asignatura) 1. INTRODUCCIÓN: Las competencias del profesorado de E/LE en el ámbito digital. 2. Conceptos básicos: el abc de las tecnologías aplicadas a la adquisición de segundas lenguas. 3. Páginas web de recursos educativos -Páginas institucionales -Iniciativas personales y cooperativas 4. Blogs de E/LE 5. Podcasts y vídeos. 6. Recursos web 2.0. -Redes sociales y sus aplicaciones en la enseñanza aprendizaje de E/LE. -Webquests. -Wikis -Otros programas interactivos. 7. Herramientas y programas educativos de telecolaboración. GUIA DOCENTE TÍTULOS PROPIOS -Herramientas basadas en comunicación mediada por ordenador. -Mundos virtuales 8. Las infinitas posibilidades de la red. Otros recursos. 9. El futuro de las TIC y su aplicación fuera y dentro del aula. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Oralidad y escritura 2. El concepto histórico de destrezas lingu¿ísticas y la orientación del MCER (2002): hacia las actividades de la lengua 3. Proceso de comprensión oral: la comprensión auditiva 4. Procesos de expresión oral: la expresión y la interacción orales 5. Evaluación de las destrezas orales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1- Fonética articulatoria. 2- Fonéticas acústica y auditiva. 3-Actividades prosódicas 4- Uso de programas especializados: PRAAT. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Acercamiento a la Pragmática 2. Acercamiento al Español coloquial 3. Cuestiones sobre la Pragmática y la Didáctica del Español coloquial 4. Didáctica de las tácticas y estrategias pragmáticas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. ¿Qué significa saber gramática? ¿Qué significa explicar gramática? 2. Los pronombres átonos. Situaciones o estructuras argumentales básicas y pronombres. 3. Los pronombres átonos. Variaciones sobre las estructuras básicas. Verbos en más de una situación. 4. El tiempo en el verbo. La diferencia entre las formas "he comido" y "comí" 5. El aspecto en el verbo. Las formas "comía" y "comí" y las formas compuestas. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El subjuntivo en el aula de E/LE: gramática y pragmática 2. ¡Que llueve/llueva! El modo en oraciones independientes 3. Un chico que habla/hable inglés. El modo en oraciones de relativo 4. Me ha dicho que viene/venga. El modo en oraciones sustantivas 5. Cuando tengo/tenga tiempo, te llamo. El modo en oraciones adverbiales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Desarrollo de la comprensión lectora Pequeña panorámica sobre la Comprensión Lectora ¿ una vista de pájaro en Pensando para entrar en materia ¿ Generalidades sobre la Comprensión Lectora ¿ Leer en L1 y leer en L2 ¿ La lectura como actividad de interacción ¿ ¿Qué necesitamos en la Comprensión Lectora? o Estrategias de comprensión lectora GUIA DOCENTE TÍTULOS PROPIOS o Máximas para recordar ¿ Leer con objetivos: desglosando las tareas o Diseñar actividades en torno a una lectura o Ejemplos de tareas Bibliografía y referencias para ampliar conocimientos Desarrollo de la expresión escrita Pequeño cuestionario previo para ¿calentar motores¿ Pensando para entrar en materia ¿ Generalidades sobre la EE: breve perspectiva histórica ¿ ¿Qué necesitamos en la EE? o Para qué escribimos o Objetivos y estrategias o La estructura de cada historia o Los componentes a tener en cuenta o La unión hace la fuerza: ventajas del aprendizaje cooperativo ¿ Escribir con objetivos: desglosando las tareas ¿ Partes del proceso de escritura o Ejemplos de tareas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Introducción 2 2 Cuestiones previas: qué entendemos por cultura 2 2.1 Las tres dimensiones del concepto de cultura a partir de los prefijos pluri-, multi- e inter- (Trujillo, 2005) 5 2.2 El factor cultural en la adquisición de segundas lenguas: el modelo de aculturación (Schumann, 1986) 8 2.3 El concepto de cultura en la didáctica del español como le/l2: hacia una cultura comunicativa 10 3 Documentos de referencia: PCIC (2006) y MCER (2002: 2017) 12 4 La cultura imaginada (Kramsch, Pavlenko y Norton): hacer cultura de aula 17 5 Propuesta de actividades: ¿concienciación cultural¿ y ¿socialización rica¿ 19 6 Evaluar la competencia intercultural: PEL 22 [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Evolución en la enseñanza del léxico 2. El almacenamiento del léxico en el lexicón 3. La creación de redes entre palabras, una poderosa estrategia. 4. Léxico frecuente, básico y disponible 5. Razones para decidir enseñar una palabra 6. El análisis de necesidades léxicas 7. Cómo planificar la enseñanza del léxico con el PCIC 8. La enseñanza comunicativa del léxico. 9. La enseñanza del léxico en el enfoque léxico. 10. Clasificación de técnicas para la enseñanza del léxico [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9. La interacción genuina en el aula de ELE 9.1 Manejo del aula. 9.1.1 Hacia una definición de manejo del aula. 9.1.2 Factores que influyen en el adecuado manejo del aula. 9.1.3 El papel del profesor, el papel del alumno y el papel del grupo. 9.2 Interacción genuina. 9.2.1 Las dinámicas para grupos. 9.2.2 El aprendizaje cooperativo. 9.2.3 Interacción afectiva y efectiva. 9.3 Las actividades finales en el aula. 9.3.1 Las sugerencias de los Marcos curriculares de referencia. 9.3.2 Las imposiciones del contexto particular de enseñanza-aprendizaje. 9.3.3 Las características de las actividades comunicativas genuinas. 9.4 Propuestas de mejora. 9.4.1 El docente como profesional reflexivo y las resistencias naturales al cambio. 9.4.2 Integración de las tareas de vida y las tareas del aula. 9.4.3 El teatro como posible espacio de comunicación integral. 9.4.4 Plan de acción. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23422060/23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectos relacionados con el aprendizaje de lenguas propio. 2. La creación de material didáctico. 3. Análisis crítico de material didáctico 4. Esbozo de una secuencia didáctica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24681 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Begoña [APELLIDOS] => Blanco Paniagua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Centro de Idiomas de la Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni1063 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio Antonio [APELLIDOS] => Briz Gómez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1078 [EMAIL_FACULTAD] => emilio.a.briz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni65091 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Cabedo Nebot [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6927 [EMAIL_FACULTAD] => canea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni68766 [NOMBRE_PERSONA] => Dayane Mónica [APELLIDOS] => Cordeiro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni53703 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Foncubierta Muriel [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de La Rioja [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp255758 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => García Migura [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Institut des langues vivantes. Université catholique de Louvain [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp184218 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Garrido Ventín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador Dpto. de Español en DIFUSIÓN, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni22159 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => González García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp22812 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Higueras García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituto Cervantes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni70214 [NOMBRE_PERSONA] => Dorota María [APELLIDOS] => Kotwica [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M2052 [EMAIL_FACULTAD] => dokot@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp407448 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Molés Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora del Centre dIdiomes de la Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni55393 [NOMBRE_PERSONA] => Carles [APELLIDOS] => Navarro Carrascosa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp47495 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Orta Gracia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Académico Departamento Español y de Formación de Profesores. CLIC International House Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni24683 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Pinilla Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado/a Doctor/a. Universidad Rey Juan Carlos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni75928 [NOMBRE_PERSONA] => Shima [APELLIDOS] => Salameh Jiménez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Doctora de la Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1063 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio Antonio [APELLIDOS] => Briz Gómez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1078 [EMAIL_FACULTAD] => emilio.a.briz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni22159 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => González García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni68766 [NOMBRE_PERSONA] => Dayane Mónica [APELLIDOS] => Cordeiro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera


Direcció

Organitzador: Departament de Filologia Espanyola

Direcció: Emilio Antonio Briz Gómez. Catedrático/a de Universidad. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València.
Virginia González García. Contratado/a Doctor/a. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València.
Dayane Mónica Cordeiro. Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò