14a Edició - Codi 24221150

Array ( [CODIGO] => 24221150 [EDICION] => 14 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/01/2025 [FECHA_FIN] => 20/12/2025 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/01/2025 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-deportivo [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Persones pertanyents a federacions esportives, clubs esportius, assessors legals en qüestions relacionades amb el dret esportiu, membres de comités de disciplina i/o d'apel·lació, vocals dels Tribunals Administratius de l'Esport, advocats, etc. sempre que siguen llicenciats, diplomats o graduats. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster Propi en Dret Esportiu porta més d'una dècada impartint-se a la Universitat de València i entre les matèries d'estudi trobes el marc jurídic internacional i nacional de l'esport, l'organització pública i privada de l'activitat esportiva, les associacions esportives privades. Així mateix, s'analitza el règim laboral de l'esport professional, incloent-hi els esportistes aficionats i d'elit, així com la seguretat social dels esportistes professionals, el dopatge en l'esport, l'explotació publicitària i la fiscalitat, a més de la solució de conflictes en l'esport, el Dret Penal de l'Esport i la representació i intermediació en l'esport. Dins del Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu es proporciona un ampli coneixement en l'assessoria jurídica que abasta a entitats esportives, despatxos especialitzats en dret esportiu, organitzacions, administracions públiques i privades esportives, etc. D'esta manera, en finalitzar el Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu l'alumnat compta amb ferramentes i mecanismes pràctics i conceptuals amb tot el relacionat amb l'àmbit esportiu de naturalesa pública i privada en tots els seus esquemes. A més, tindrà a la seua disposició l'Aula Virtual amb tot el material didàctic que requerisca, així com diferents recursos addicionals com a materials multimèdia, vídeos, arxius, diapositives, galeries d'imatges, etc. Beneficis de realitzar el Màster Propi en Dret Esportiu: 1. Formar en el Dret Esportiu als diferents operadors del món esportiu: agents esportius (FIFA, UEFA), advocats autònoms especialitzats, advocats en bufets jurídics relacionats amb el Dret esportiu, empleats i assessors de federacions, lligues, vocals dels Tribunals Administratius de l'Esport, etc. 2. A l'ésser un màster en línia, l'horari és 100% compatible amb l'activitat professional. 3. A l'ésser el Dret Esportiu d'una àrea relativament actual, no hi ha saturació de professionals en el sector. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'este curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic. La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual servix de guia en indicar les fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de temes, exàmens, recuperacions, &) A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. Es realitzen materials *exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf. A més, en este curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: " presentacions de *Powerpoint " enllaços a legislació vigent " Gravacions de sessions impartides en seminaris, jornades& " conferencies en directe. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums i tauler d'anuncis, missatgeria interna i tutories per videoconferències. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. Tres formats fonamentals de fòrum són: - Fòrum de qüestions generals, de Qüestions Generals es poden plantejar dubtes sobre l'ús de la plataforma, comunicar notícies generals del curs, realitzar presentacions personals, comunicar interessos, etc. - Fòrum específic de l'assignatura, els participants poden plantejar dubtes i consultes relacionades amb els continguts i les activitats, a les quals podran respondre tant els tutors com els alumnes. També es poden proposar temes de discussió relacionats amb la matèria així com compartir recursos que puguen ser d'utilitat per al treball en els continguts plantejats en el tema: adreces web, referències d'articles o llibres, o una altra informació que siga d'interés general. - Tauler d'anuncis: només el professorat, dinamitzadora i equip tècnic poden publicar missatges. Tots els participants rebran la informació que es publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. A més, de concretar tutories privades amb la coordinació del curs per a resoldre [MODALIDAD_EVALUACION2] => AVALUACIÓ El present Màster basarà l'avaluació de l'alumnat fonamentalment en els coneixements teòrics adquirits en les diferents Assignatures teòriques del programa i el desenvolupament d'un Treball de recerca. Per a això es consideraran les qualificacions obtingudes en els diferents exàmens i casos pràctics, així com la participació en els fòrums. L'aprovació del curs està condicionada a la superació de totes i cadascuna de les onze Assignatures que el componen. Criteri d'avaluació de cada Assignatura La nota de cada Assignatura s'obtindrà de la nota de l'examen. Este examen consistirà en una prova d'elecció única, amb 25 preguntes referents a la totalitat del temari. Haurà de realitzar-se dins d'un interval de temps concret, tal com apareix en la Programació, sense límit de duració, fins que es concloga i l'alumnat l'envie. Només computaran les preguntes encertades. I la revisió de l'examen estarà disponible a partir de l'endemà de la data de finalització. I en les assignatures que, a més, tinguen activitats de desenvolupament pràctic, la nota s'obtindrà: " El 80% de l'Examen final de l'assignatura. " El 20% dels casos pràctics de l'assignatura. Addicionalment es podrà tindre en compte la participació en els fòrums. La nota mínima per a aprovar cada assignatura serà d'un 5. No obstant això, hi haurà dos períodes de recuperació: al juliol i al desembre. Les dates estaran indicades en la Programació. Quant a l'Avaluació Final del Màster, s'aplicarà el següent criteri: " Totes les Assignatures hauran de superar-se amb una qualificació mínima d'un 5. " La nota final es calcularà amb la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents assignatures, en funció dels crèdits de cadascuna d'elles TREBALL FI DE MÀSTER El Treball de Fi de Màster és d'obligada realització per a l'obtenció del títol de Màster. L'objectiu és demostrar habilitats de l'estudiant en l'aplicació de metodologia o enfocament en l'anàlisi d'un problema donat, raonant i argumentant una hipòtesi original. L'alumnat haurà d'elaborar un Treball fi de màster que estarà relacionat amb algun dels temes del Màster i estarà tutoritzat per professorat del Màster. " L'Aula Virtual de la UV porta integrada una ferramenta de comprovació de plagi, per tant, el treball ha de ser original i propi de l'alumne. Un estudiant que presente un treball que no haja sigut escrit pel mateix o qui presente com a original o propi qualsevol investigació, troballes (idees, paraules, treball, etc.) d'una tercera part serà considerat culpable de plagi. Qualsevol text, passatge, extracte, etc. de qualsevol font que no siga producte propi, ha de ser completament identificada i referenciada, en esta línia la tècnica de tala i pega produirà les corresponents reaccions disciplinàries. " L'assignatura pràctica o Treball fi de màster (*TFM) es desenvoluparà de manera simultània amb la resta dels mòduls. " Els coordinadors del *TFM us facilitaran, a través de l'Aula Virtual, les instruccions pròpies per a l'elaboració d'este, així com els terminis de lliurament de cadascuna de les fases del treball realitzat, i els criteris d'avaluació. La realització i presentació del treball pràctic és obligatòria. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Dret és una matèria educativa molt variada, que estén les seues branques fins a abastar un gran nombre de facetes en les quals es desembolica l'ésser humà, i l'esport no és l'excepció. L'esport és una activitat estesa de manera massiva a tot el món, per la qual cosa és necessari que compte amb una regulació i una normativa, tant en l'activitat esportiva professional com en els espectacles esportius. Atesa esta necessitat, la Universitat de València oferix el Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu. Per a qui tinga els graus de Dret o de Relacions Laborals i Recursos Humans estiga a la recerca d'una especialització amb gran eixida laboral, el Màster Propi en Dret Esportiu és una alternativa molt desitjable. Es tracta d'aplicar el coneixement que es té en règim jurídic en l'àmbit esportiu. Convertir-se en advocat esportiu o en un expert en esta mena de Dret té diversos avantatges i proporciona als participants les següents eixides laborals: - Mediar en les relacions laborals i professionals dels esportistes. - Tindre els coneixements necessaris per a poder negociar diferents contractes esportius, des de contractacions fins a traspassos. - Assessorar en Dret esportiu en empreses, clubs, lligues, federacions esportives o institucions. - Comptar amb l'experiència necessària relacionada al patrocini esportiu i els drets d'imatge. - Conéixer la normativa internacional quant a l'esport es referix, incloent-hi diferents procediments de tribunals especialitzats, com el TAS (Tribunal d'Arbitratge Esportiu) o els Tribunals Administratius de l'Esport. Amb el màster s'obté una formació que permet treballar en: - L'àrea jurídica, tant de despatxos especialitzats en Dret Esportiu com en els despatxos més generalistes que compten amb esta oferta de servicis. - En l'assessoria jurídica de les Entitats Esportives tant privades com públiques (Federacions, Lligues Professionals, etc.). - En l'assessoria jurídica de les organitzacions representatives dels esportistes professionals. - En l'assessorament jurídic a les Administracions Públiques i *parapúblicas. - En els Tribunals Administratius de l'Esport. Sense lloc a dubte, el Màster Propi en Dret Esportiu oferix un magnífic programa de postgrau per a aquells professionals en Dret o en Relacions Laborals i Recursos Humans que desitgen realitzar una especialització en esta àrea que cada vegada és més rica i complexa. Per a l'exercici de les competències específiques de Dret, caldrà comptar amb la titulació corresponent. A més, permet crear una xarxa de contactes que ajudarà a tindre un desenvolupament professional exitós en el món de l'esport. [CRITERIO_ADMISION] => L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte els següents mèrits: Expedient acadèmic corresponent a la titulació que dona accés al Màster: Llicenciatura, Grau en Dret o en Relacions Laborals i Recursos Humans o en titulacions equivalents (fins al 60%). Experiència professional en l'àmbit de coneixement del Màster (fins al 20%). Formació específica que siga afí a l'àmbit de coneixement del Màster amb excepció de la titulació que dona accés al Màster (fins al 10%). Altres mèrits (fins al 10%). [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => - Determinar la normativa aplicable per a resoldre els diferents problemes que es plantegen en la pràctica de l'esport professional i/o aficionat, tant a nivell internacional com nacional. - Determinar, projectar i aplicar les normes esportives dictades amb caràcter general pels poders públics i les elaborades i aprovades per les pròpies entitats esportives a través dels seus òrgans competents. - Identificar i dissipar les friccions i col·lisions que contínuament es produïxen entre el Dret Esportiu i la resta de les branques de l'ordenament jurídic (administratiu, civil, mercantil, laboral, fiscal, penal, etc.). - Resoldre els problemes jurídics que sorgisquen en l'àmbit de l'esport professional i/o aficionat, ja siga a nivell internacional o nacional . - Analitzar el Dret Esportiu, descomponent, raonant i entenent les diferents parts que el componen així com els interessos en joc en cada norma. - Avaluar i sintetitzar els coneixements adquirits i proposar noves solucions de *lege *ferenda per a solucionar els problemes jurídics que sorgisquen en l'àmbit de l'esport. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => El Marc jurídic Internacional i Nacional de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El Marc jurídic Internacional i Nacional de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'estructura piramidal de l'esport federat: les organitzacions esportives internacionals 1.1. El Comité Olímpic Internacional 1.2. La Federacions esportives internacionals 2. Dret internacional i esport. Instruments i iniciatives 2.1. Plantejament general 2.2. La UNESCO 2.3. El Consell d'Europa 3. La Unió Europea. Dret Comunitari i esport. L'"especificitat de l'esport" 4. El model esportiu espanyol 4.1. Antecedents de la intervenció pública sobre l'esport a Espanya 4.2. L'esport en la Constitució Espanyola 4.3. Aspectes generals de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. L'arquitectura del model espanyol d'intervenció pública en l'esport 5. L'estructura financera de les federacions esportives Espanyoles 6. Un problema horitzontal que pren força: el dret de la competència 7. Aproximació metodològica i de context a l'ordenació jurídica de l'activitat esportiva [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'estructura piramidal de l'esport federat: les organitzacions esportives internacionals 1.1. El Comité Olímpic Internacional 1.2. La Federacions esportives internacionals 2. Dret internacional i esport. Instruments i iniciatives 2.1. Plantejament general 2.2. La UNESCO 2.3. El Consell d'Europa 3. La Unió Europea. Dret Comunitari i esport. L'"especificitat de l'esport" 4. El model esportiu espanyol 4.1. Antecedents de la intervenció pública sobre l'esport a Espanya 4.2. L'esport en la Constitució Espanyola 4.3. Aspectes generals de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. L'arquitectura del model espanyol d'intervenció pública en l'esport 5. L'estructura financera de les federacions esportives Espanyoles 6. Un problema horitzontal que pren força: el dret de la competència 7. Aproximació metodològica i de context a l'ordenació jurídica de l'activitat esportiva [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => L'Organització Pública i Privada de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'Organització Pública i Privada de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El paper de les Administracions públiques en matèria esportiva. L'aspecte organitzatiu 1.1. Organització estatal: el Consell Superior d'Esports 1.2. Organització autonòmica. El model organitzatiu genèric que es projecta en les Comunitats Autònomes 1.3. L'organització esportiva de l'Administració local 2. Les Federacions esportives 3. Les associacions de clubs 4. Les lligues professionals 5. Les disposicions comunes a Federacions esportives i lligues professionals. Control econòmic, governança i transparència 6. Condicionants del règim jurídic de l'esport professional a Espanya: algunes qüestions pendents 7. Models internacionals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El paper de les Administracions públiques en matèria esportiva. L'aspecte organitzatiu 1.1. Organització estatal: el Consell Superior d'Esports 1.2. Organització autonòmica. El model organitzatiu genèric que es projecta en les Comunitats Autònomes 1.3. L'organització esportiva de l'Administració local 2. Les Federacions esportives 3. Les associacions de clubs 4. Les lligues professionals 5. Les disposicions comunes a Federacions esportives i lligues professionals. Control econòmic, governança i transparència 6. Condicionants del règim jurídic de l'esport professional a Espanya: algunes qüestions pendents 7. Models internacionals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Les Associacions Esportives Privades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Les Associacions Esportives Privades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc general 1.1. El dret fonamental d'associació i la seua projecció sobre les entitats esportives 1.2. La distribució de competències en l'associacionisme esportiu entre l'Estat i les Comunitats Autònomes 1.3. Règim jurídic de l'associacionisme. Marc legal i principals línies jurisprudencials 2. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc especial 2.1. Els clubs esportius 2.2. Les societats anònimes esportives 2.3. Les disposicions comunes a clubs esportius i societats anònimes esportives. El control econòmic. Especial referència al futbol professional espanyol. 2.4. Els clubs esportius d'àmbit autonòmic 3. La solvència de les entitats esportives 3.1. El Joc net Financer de la UEFA 3.2. La Llicència UEFA i el Joc net Financer 4. Qüestions d'actualitat en l'associacionisme esportiu (ii): el bon govern [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc general 1.1. El dret fonamental d'associació i la seua projecció sobre les entitats esportives 1.2. La distribució de competències en l'associacionisme esportiu entre l'Estat i les Comunitats Autònomes 1.3. Règim jurídic de l'associacionisme. Marc legal i principals línies jurisprudencials 2. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc especial 2.1. Els clubs esportius 2.2. Les societats anònimes esportives 2.3. Les disposicions comunes a clubs esportius i societats anònimes esportives. El control econòmic. Especial referència al futbol professional espanyol. 2.4. Els clubs esportius d'àmbit autonòmic 3. La solvència de les entitats esportives 3.1. El Joc net Financer de la UEFA 3.2. La Llicència UEFA i el Joc net Financer 4. Qüestions d'actualitat en l'associacionisme esportiu (ii): el bon govern [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (I) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (I) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El procés de laboralización de la relació contractual dels esportistes professionals 2. El caràcter especial de la relació laboral dels esportistes professionals 3. La normativa aplicable 4. L'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985 5. L'ingrés de l'esportista en el club o entitat esportiva 5.1. La capacitat per a contractar com a esportista professional 5.2. La capacitat per a treballar com a esportista professional 5.3. La llibertat de contractació dels clubs 5.4. Els tractes preliminars i la promesa de contracte 5.5. La formalització del contracte de treball 5.6. El període de prova 5. La duració del contracte de treball i les modalitats de contractació 6. El temps de treball i els períodes de descans 6.1. La jornada de treball 6.2. El descans setmanal 6.3. Les festes laborals 6.4. Les vacacions 6.5. Els permisos retribuïts 7. El salari 7.1. El salari i les percepcions extrasalarials 7.2. El sistema i l'estructura salarial 7.3. La quantia salarial 7.4. Les reclamacions de quantitat 7.5. La protecció del salari [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El procés de laboralización de la relació contractual dels esportistes professionals 2. El caràcter especial de la relació laboral dels esportistes professionals 3. La normativa aplicable 4. L'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985 5. L'ingrés de l'esportista en el club o entitat esportiva 5.1. La capacitat per a contractar com a esportista professional 5.2. La capacitat per a treballar com a esportista professional 5.3. La llibertat de contractació dels clubs 5.4. Els tractes preliminars i la promesa de contracte 5.5. La formalització del contracte de treball 5.6. El període de prova 5. La duració del contracte de treball i les modalitats de contractació 6. El temps de treball i els períodes de descans 6.1. La jornada de treball 6.2. El descans setmanal 6.3. Les festes laborals 6.4. Les vacacions 6.5. Els permisos retribuïts 7. El salari 7.1. El salari i les percepcions extrasalarials 7.2. El sistema i l'estructura salarial 7.3. La quantia salarial 7.4. Les reclamacions de quantitat 7.5. La protecció del salari [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (II) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (II) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Altres drets i obligacions de les parts contractants 2. El règim disciplinari: faltes i sancions 3. La modificació de les condicions de treball 4. Les vicissituds de la relació laboral 4.1. La suspensió del contracte de treball 4.2. Les cessions temporals 4.3. La transmissió d'empreses esportives 5. L'extinció del contracte de treball 5.1. Les causes d'extinció del contracte 5.2. La resolució del contracte per voluntat del club o entitat esportiva 5.3. La resolució per voluntat de l'esportista professional 5.4. L'extinció del contracte per mort o lesió que produïsca en l'esportista incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa 5.5. L'extinció per la voluntat conjunta de l'esportista i del club o entitat esportiva 5.6. La rescissió dels contractes sense causa justificada en la reglamentació de la FIFA 5.7. Els Fons d'Inversió i l'extinció dels contractes de treball esportiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Altres drets i obligacions de les parts contractants 2. El règim disciplinari: faltes i sancions 3. La modificació de les condicions de treball 4. Les vicissituds de la relació laboral 4.1. La suspensió del contracte de treball 4.2. Les cessions temporals 4.3. La transmissió d'empreses esportives 5. L'extinció del contracte de treball 5.1. Les causes d'extinció del contracte 5.2. La resolució del contracte per voluntat del club o entitat esportiva 5.3. La resolució per voluntat de l'esportista professional 5.4. L'extinció del contracte per mort o lesió que produïsca en l'esportista incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa 5.5. L'extinció per la voluntat conjunta de l'esportista i del club o entitat esportiva 5.6. La rescissió dels contractes sense causa justificada en la reglamentació de la FIFA 5.7. Els Fons d'Inversió i l'extinció dels contractes de treball esportiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (III). El Règim Jurídic dels esportistes aficionats i d'elit, àrbitres i jugadors professionals de videojocs. La Seguretat Social dels esportistes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El Règim Laboral de l'Esport Professional (III). El Règim Jurídic dels esportistes aficionats i d'elit, àrbitres i jugadors professionals de videojocs. La Seguretat Social dels esportistes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Els drets col·lectius dels esportistes professionals 2. La tutela dels drets laborals dels esportistes professionals 3. El règim jurídic dels esportistes aficionats. 4. El règim jurídic dels esportistes d'elit. 5. El règim jurídic dels àrbitres 6. El règim jurídic aplicable als jugadors professionals de videojocs 7. La protecció social dels esportistes professionals: seguretat social obligatòria i seguretat social complementària [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Els drets col·lectius dels esportistes professionals 2. La tutela dels drets laborals dels esportistes professionals 3. El règim jurídic dels esportistes aficionats. 4. El règim jurídic dels esportistes d'elit. 5. El règim jurídic dels àrbitres 6. El règim jurídic aplicable als jugadors professionals de videojocs 7. La protecció social dels esportistes professionals: seguretat social obligatòria i seguretat social complementària [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Règim disciplinari, electoral, dopatge i violència en l'esport. La Responsabilitat civil en l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Règim disciplinari, electoral, dopatge i violència en l'esport. La Responsabilitat civil en l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Règim disciplinari 3. Règim electoral 4. La lluita contra el dopatge a Espanya 4.1. L'organització administrativa en la lluita contra el dopatge a Espanya. L'Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge en l'Esport 4.2. La lluita contra el dopatge en les Comunitats Autònomes 4.3. L'àmbit d'aplicació de la nova *LD 4.4. Els controls de dopatge 4.5. El règim d'infraccions i sancions 4.6. El procediment disciplinari 4.7. El règim de recursos 4.8. El dopatge i l'àmbit penal 4.9. La MESTRESSA i la seua reglamentació 4.10. El Codi Mundial Antidopatge 5. La violència en l'esport 6. La responsabilitat en l'àmbit esportiu 6.1. La responsabilitat civil en la pràctica d'esports 6.2. La responsabilitat civil dels organitzadors d'esdeveniments esportius [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Règim disciplinari 3. Règim electoral 4. La lluita contra el dopatge a Espanya 4.1. L'organització administrativa en la lluita contra el dopatge a Espanya. L'Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge en l'Esport 4.2. La lluita contra el dopatge en les Comunitats Autònomes 4.3. L'àmbit d'aplicació de la nova *LD 4.4. Els controls de dopatge 4.5. El règim d'infraccions i sancions 4.6. El procediment disciplinari 4.7. El règim de recursos 4.8. El dopatge i l'àmbit penal 4.9. La MESTRESSA i la seua reglamentació 4.10. El Codi Mundial Antidopatge 5. La violència en l'esport 6. La responsabilitat en l'àmbit esportiu 6.1. La responsabilitat civil en la pràctica d'esports 6.2. La responsabilitat civil dels organitzadors d'esdeveniments esportius [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => L'explotació publicitària de l'esport. La gestió i explotació d'entitats esportives. El concurs d'entitats esportives. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'explotació publicitària de l'esport. La gestió i explotació d'entitats esportives. El concurs d'entitats esportives. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'explotació publicitària de l'esport 1.1. La comercialització i explotació dels drets d'imatge 1.2. Drets audiovisuals 1.3. La publicitat associada a l'esport 1.4. El patrocini esportiu i el mecenatge 2. El joc i els esdeveniments esportius 3. La gestió i explotació d'instal·lacions esportives 4. Organització i gestió d'esdeveniments esportius 5. La llei concursal i especialitats en el concurs d'entitats esportives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'explotació publicitària de l'esport 1.1. La comercialització i explotació dels drets d'imatge 1.2. Drets audiovisuals 1.3. La publicitat associada a l'esport 1.4. El patrocini esportiu i el mecenatge 2. El joc i els esdeveniments esportius 3. La gestió i explotació d'instal·lacions esportives 4. Organització i gestió d'esdeveniments esportius 5. La llei concursal i especialitats en el concurs d'entitats esportives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => La Fiscalitat de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Fiscalitat de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El règim de tributació de les rendes derivades de la relació laboral de caràcter especial dels esportistes professionals com a rendiments del treball en l'IRPF 2. La tributació de les rendes derivades dels drets d'imatge 3. Les tècniques dissenyades per a eludir el règim d'imputació de rendes de l'art. 92 *LIRPF 4. La cessió dels drets econòmics derivats dels drets federatius 5. La tributació de les indemnitzacions per extinció de la relació laboral 6. La tributació de les aportacions i prestacions de les mutualitats de previsió social d'esportistes professionals 7. L'aplicació del règim especial de *impatriados als esportistes que traslladen la seua residència fiscal a Espanya per motius laborals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El règim de tributació de les rendes derivades de la relació laboral de caràcter especial dels esportistes professionals com a rendiments del treball en l'IRPF 2. La tributació de les rendes derivades dels drets d'imatge 3. Les tècniques dissenyades per a eludir el règim d'imputació de rendes de l'art. 92 *LIRPF 4. La cessió dels drets econòmics derivats dels drets federatius 5. La tributació de les indemnitzacions per extinció de la relació laboral 6. La tributació de les aportacions i prestacions de les mutualitats de previsió social d'esportistes professionals 7. L'aplicació del règim especial de *impatriados als esportistes que traslladen la seua residència fiscal a Espanya per motius laborals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => La solució de conflictes en l'esport i el Dret Penal de l'Esport. La representació i intermediació en l'esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La solució de conflictes en l'esport i el Dret Penal de l'Esport. La representació i intermediació en l'esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La resolució de conflictes mitjançant l'arbitratge en l'esport 1.1. Tipologia dels conflictes esportius 1.2. L'Arbitratge esportiu 1.2.1. L'Arbitratge esportiu a Espanya (Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu) 1.2.2. L'Arbitratge esportiu a nivell internacional - El Tribunal Arbitral de l'Esport - Altres tribunals arbitrals en l'esport 2. La disciplina en l'esport: nacional i internacional 3. La responsabilitat penal dels esportistes, organitzadors de les competicions esportives, etc. 4. Els agents i intermediaris en l'esport 4.1. Els agents de jugadors FIFA 4.2. Els agents de jugadors RFEF [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La resolució de conflictes mitjançant l'arbitratge en l'esport 1.1. Tipologia dels conflictes esportius 1.2. L'Arbitratge esportiu 1.2.1. L'Arbitratge esportiu a Espanya (Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu) 1.2.2. L'Arbitratge esportiu a nivell internacional - El Tribunal Arbitral de l'Esport - Altres tribunals arbitrals en l'esport 2. La disciplina en l'esport: nacional i internacional 3. La responsabilitat penal dels esportistes, organitzadors de les competicions esportives, etc. 4. Els agents i intermediaris en l'esport 4.1. Els agents de jugadors FIFA 4.2. Els agents de jugadors RFEF [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221150 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'este. Els professors responsables proposen a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'este. Els professors responsables proposen a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp16080 [NOMBRE_PERSONA] => Juan de Dios [APELLIDOS] => Crespo Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vicepresidente. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia - ICAV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni47954 [NOMBRE_PERSONA] => María Celia [APELLIDOS] => Fernández Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H5245 [EMAIL_FACULTAD] => celiaf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp67767 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel María [APELLIDOS] => García Caba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado especializado en Derecho Administrativo, Derecho del Deporte, RSC y Buen gobierno [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni14443 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => García Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6377 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.garcia-rubio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni78844 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => López Balaguer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H9013 [EMAIL_FACULTAD] => mlopezb@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp67769 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Palomar Olmeda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp67774 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Pedrajas Quiles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director área fiscal. Despacho Abdón Pedrajas y Molero. Abogado. Economista.. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp67773 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Rodríguez García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Máster en Derecho del deporte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp376153 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pío [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universal Cerámica SL (Unicer).Director Financiero y de Administración. Univerdad Jaume I.Profesor asociado del Grado de Administración y Dirección de Empresas (Departamento de Finanzas y Contabilidad) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp388826 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Sala Franco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni20040 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Sala Galvañ [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8221 [EMAIL_FACULTAD] => Gemma.Sala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni29878 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Tatay Puchades [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2237 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Tatay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni35103 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Terol Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp67769 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Palomar Olmeda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Requisits d'accés

Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Persones pertanyents a federacions esportives, clubs esportius, assessors legals en qüestions relacionades amb el dret esportiu, membres de comités de disciplina i/o d'apel·lació, vocals dels Tribunals Administratius de l'Esport, advocats, etc. sempre que siguen llicenciats, diplomats o graduats.

Criteris d'admissió

L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte els següents mèrits: Expedient acadèmic corresponent a la titulació que dona accés al Màster: Llicenciatura, Grau en Dret o en Relacions Laborals i Recursos Humans o en titulacions equivalents (fins al 60%). Experiència professional en l'àmbit de coneixement del Màster (fins al 20%). Formació específica que siga afí a l'àmbit de coneixement del Màster amb excepció de la titulació que dona accés al Màster (fins al 10%). Altres mèrits (fins al 10%).

Resultats d'aprenentatge

- Determinar la normativa aplicable per a resoldre els diferents problemes que es plantegen en la pràctica de l'esport professional i/o aficionat, tant a nivell internacional com nacional. - Determinar, projectar i aplicar les normes esportives dictades amb caràcter general pels poders públics i les elaborades i aprovades per les pròpies entitats esportives a través dels seus òrgans competents. - Identificar i dissipar les friccions i col·lisions que contínuament es produïxen entre el Dret Esportiu i la resta de les branques de l'ordenament jurídic (administratiu, civil, mercantil, laboral, fiscal, penal, etc.). - Resoldre els problemes jurídics que sorgisquen en l'àmbit de l'esport professional i/o aficionat, ja siga a nivell internacional o nacional . - Analitzar el Dret Esportiu, descomponent, raonant i entenent les diferents parts que el componen així com els interessos en joc en cada norma. - Avaluar i sintetitzar els coneixements adquirits i proposar noves solucions de *lege *ferenda per a solucionar els problemes jurídics que sorgisquen en l'àmbit de l'esport.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò