10a Edició - Codi 23123420

Array ( [CODIGO] => 23123420 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 475 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2024 [FECHA_FIN] => 05/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 11/01/2024 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => contabilidad-tributacion-gestionnominas [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Graduats i Diplomats Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Les empreses necessiten de professionals altament qualificats i amb coneixements actualitzats en les àrees de gestió comptable, tributària i nòmines, per a poder desenvolupar-se i realitzar la seua labor correctament en els diferents departaments. Avantatges del curs d'Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines: 1. Gràcies a la seua modalitat totalment online, l'obtenció d'aquest grau el fa compatible amb l'activitat professional. Això també permet que la participació en aquest curs no estiga mediatitzada per la presència geogràfica de l'estudiant en la rodalia de la nostra universitat. Es compta amb fòrums, aula virtual, tutoria i altres recursos. 2. Comptar amb informació actualitzada i d'alt valor professional relacionada amb temes com la comptabilitat (generalitats, actius, passius, tancament comptable, tractament informatitzat, etc.), la tributació i la gestió de nòmines. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo **streaming,arxius **Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El curs està dirigit a tots aquells estudiants, i graduats que desitgen tindre una especialitat en les àrees de gestió comptable, tributària i nòmines, i també a professionals que desitgen actualitzar els seus coneixements en els temes proposats. Comptar amb una formació integral que incloga la comptabilitat, la gestió de personal i la tributació, és fonamental en el món empresarial actual. El curs Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines de la Universitat de València està dividit en tres parts. En la primera s'aborda la comptabilitat d'una empresa com un sistema d'informació que serveix per al registre de les operacions comptables, així com la confecció i gestió dels estats financers. Amb aquesta informació es facilita la presa de decisions i l'alumne aprendrà sobre les operacions comercials que duen a terme les empreses. Aquesta part culmina amb l'estudi de diversos programes informàtics actuals de comptabilitat. En la segona part s'analitza i estudia la fiscalitat de l'empresa, representada bàsicament en l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost de societats i l'IRPF per a empreses individuals. En la tercera part s'abordaran aspectes fonamentals en relació amb les despeses de personal (salari, pagues, retencions, etc.) i el correcte emplenament dels documents relacionats (butlletins de cotització, rebut de salaris, etc.). Tot això amb l'ajuda de suport informàtic. Mitjançant l'obtenció del grau d'Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines, els estudiants adquiriran les següents destreses i habilitats: - Adquirir els aspectes generals del llenguatge comptable, la comprensió de la lògica del seu mètode de registre i l'estudi del cicle comptable. - Saber elaborar estats informatius que sintetitzen el procés comptable. - Abordar l'estudi i anàlisi del Pla General de Comptabilitat, en particular el *PGC-Pimes. - Aprendre l'ús d'aplicacions informàtiques usades en l'actualitat. - Conéixer i aprendre sobre l'emplenament de documents com a relació nominal de treballadors, butlletins de cotització i rebut de salaris. - Adquirir coneixements rellevants de la fiscalitat empresarial, com l'impost de societats, l'impost sobre el valor afegit i l'impost sobre la renda de les persones físiques. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Comptabilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Comptabilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors per operacions comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5é setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la comptabilitat 1a setmana 2. El Pla General de Comptabilitat/Existències 2a setmana 3. Creditors i deutors per operacions comercials/ Immobilitzat 3a setmana 4. Actius i passius financers/ Finançament bàsic. 4a setmana 5. Despeses i ingressos de l'exercici /Comptes anuals 5é setmana 6. Tractament informatitzat de la informació comptable 6a i 7a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de nòmines [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de nòmines [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 8a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 9a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 10a setmana 4. Retencions i ingressos a compte del #IRPF 11a setmana [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Legislació laboral bàsica/ El contracte de treball 8a setmana 2. La seguretat social/ El rebut de salaris 9a setmana 3. Confecció de la nòmina /Butlletins de cotització 10a setmana 4. Retencions i ingressos a compte del #IRPF 11a setmana [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23123420 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Tributació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tributació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Impost de societats 12a i 13a setmana 1.1 Del resultat comptable al resultat fiscal o base imposable 1.2 Comptabilització de l'impost sobre beneficis 1.2.1 El mètode de la quota a pagar 1.2.2 El mètode de l'efecte impositiu 2. Impost sobre el valor afegit 14a setmana 2.1 Operacions subjectes i no subjectes 2.2 Operacions exemptes 2.3 Tipus impositius del #IVA 3. Impost sobre la renda 15a i 16a setmana 3.1 Obtenció de la Base Imposable general 3.2 Obtenció de la Base Imposable de l'estalvi 3.3 Obtenció de la quota resultant de l'autoliquidació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Impost de societats 12a i 13a setmana 1.1 Del resultat comptable al resultat fiscal o base imposable 1.2 Comptabilització de l'impost sobre beneficis 1.2.1 El mètode de la quota a pagar 1.2.2 El mètode de l'efecte impositiu 2. Impost sobre el valor afegit 14a setmana 2.1 Operacions subjectes i no subjectes 2.2 Operacions exemptes 2.3 Tipus impositius del #IVA 3. Impost sobre la renda 15a i 16a setmana 3.1 Obtenció de la Base Imposable general 3.2 Obtenció de la Base Imposable de l'estalvi 3.3 Obtenció de la quota resultant de l'autoliquidació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55876 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Almiñana Díaz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1435 [EMAIL_FACULTAD] => ealminan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni31108 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Sergio [APELLIDOS] => Carmona Ibáñez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2255 [EMAIL_FACULTAD] => pedro.carmona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni25787 [NOMBRE_PERSONA] => Julián [APELLIDOS] => Martínez Vargas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3473 [EMAIL_FACULTAD] => jmartin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines


Programa

Comptabilitat
+
Gestió de nòmines
+
Tributació
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò