1a Edició - Codi 23233060/23232080

Array ( [CODIGO] => 23233060/23232080 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 700 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 21/02/2024 [FECHA_FIN] => 03/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Administratiu i Processal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 05/02/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => regulacio-economica-local [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 26 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Regulació de l'Activitat Econòmica a l'Àmbit Local [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dimecres, en la franja de 16 a 21 hores per la part de la docència impartida presencialment, [REQUISITOS_TITULACION] => El títol està adreçat preferentment a treballadors públics locals i autonòmics, però també d¿altres AP i, en general, a totes aquelles persones que vulguen estudiar el nou règim jurídic de les AP espanyoles, conformat a partir de les reformes legislatives dels últims anys. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La creixent tendència a l'especialització que es dóna tant entre els treballadors públics fa cada vegada més necessària una formació específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AP espanyoles al segle XXI, amb unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l¿aparició d¿àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant. Més concretament, el títol pretén aconseguir els següents objectius específics: - El nou paradigma de intervenció de l¿activitat pública sobre el mercat - La regulació dels mercats i la innovació - Compra pública estratègica i funció social de la contractació - La nova llei de contractes de 2017 - La contractació pública eficient i estratègica - Els controls en matèria de contractació a les Administracions públiques - Planificació urbanística - Gestió Urbanística i Nou Model de Ciutat [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La docència d'aquest títol d'expert s'organitza de la següent manera: - Classes magistrals (50% del temps de trebal ECTS) en què el professor de la matèria oferirà a l'alumne els coneixements teòrics de les diferents matèries. Per a això es comptarà amb la col·laboració de professors especialistes i de professionals de reconegut prestigi en cadascuna de les matèries. La classe serà presencial, a les instal·lacions del Departament de Dret administratiu i processal de la Facultat de Dret a València, de 2 hores setmanals, però amb retransmissió on-line per als estudiants que no hi puguen accedir, emprant 2 hores de la franja reservada. Cas que per raons de la pandèmia s'haja de suspendre l'activitat presencial passaria a ser totalment on-line. - Preparació de materials per realització de tallers on-line per al 50% de la resta d'ECTS per sessió en què s'aplicaran els coneixements adquirits en les sessions teòriques per a la resolució de casos, amb supervisió docent i tutorització a continuació de la sessió presencial per resolució conjunta i individual dels problemes (realitzat en els condicions de presencialitat i retransmissió, així com possibilitat de trasllat a on-line, ja exposades) - Treball final de l'assignatura, individual o col·lectiu, a través del qual es determinarà l'assimilació dels coneixements per part de l'alumnat [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Treball a Administracions Públiques espanyoles, particularment a l¿administració local i autonòmica valenciana [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233060/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Intervenció Administrativa en l¿Economia Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Intervenció Administrativa en l¿Economia Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => VII. El paper de l'Administració com a agent regulador de l'economia 7.1. Regulació econòmica i activitat privada: títols habilitants i autoritzacions en un nou paradigma liberal i europeu 7.2. L'activitat pública de prestació: serveis públics, gestió directa i indirecta 7.3. Regulació pública de l'economia col·laborativa, mercats digitals i innovació VIII. Activitats econòmics en l'àmbit local 8.1. Autoritzacions, llicències, declaració responsable 8.2. Controls ambientals, de seguretat i d'ordre públic per les diferents activitats locals. La regulació en matèria d'espectacles 8.3. Inspeccions i sancions en l'àmbit municipal [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => VII. El paper de l'Administració com a agent regulador de l'economia 7.1. Regulació econòmica i activitat privada: títols habilitants i autoritzacions en un nou paradigma liberal i europeu 7.2. L'activitat pública de prestació: serveis públics, gestió directa i indirecta 7.3. Regulació pública de l'economia col·laborativa, mercats digitals i innovació VIII. Activitats econòmics en l'àmbit local 8.1. Autoritzacions, llicències, declaració responsable 8.2. Controls ambientals, de seguretat i d'ordre públic per les diferents activitats locals. La regulació en matèria d'espectacles 8.3. Inspeccions i sancions en l'àmbit municipal [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233060/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => La Nova Contratació Pública [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Nova Contratació Pública [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => IX. La contractació pública eficient i estratègica 9.1. Llei de contractes i eficiència econòmica 9.2. Innovació i contractació pública: la contractació pública eficient des d¿un punt de vista social i ambiental 9.3. Adjudicació i selecció del contractista segons les tipologies contractuals: procediments per els ens sotmesos a regulació europea 9.4. Novetats i procediments per la contractació pública de l¿Administració instrumental X. Els controls en matèria de contractació a les Administracions públiques 10.1. Controls interns, estratègies per evitar els conflictes d'interessos i mesures internes de control dels fraus 10.2. Els tribunals i òrgans administratius especials de control en matèria de contractació 10.3. Ilícits i tipus penals en matèria de contractació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => IX. La contractació pública eficient i estratègica 9.1. Llei de contractes i eficiència econòmica 9.2. Innovació i contractació pública: la contractació pública eficient des d¿un punt de vista social i ambiental 9.3. Adjudicació i selecció del contractista segons les tipologies contractuals: procediments per els ens sotmesos a regulació europea 9.4. Novetats i procediments per la contractació pública de l¿Administració instrumental X. Els controls en matèria de contractació a les Administracions públiques 10.1. Controls interns, estratègies per evitar els conflictes d'interessos i mesures internes de control dels fraus 10.2. Els tribunals i òrgans administratius especials de control en matèria de contractació 10.3. Ilícits i tipus penals en matèria de contractació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23233060/23232080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Ordenació del Territori, Urbanisme, Activitats i Ciutat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ordenació del Territori, Urbanisme, Activitats i Ciutat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => XI. Planificació urbanística 11.1. La planificació urbanística. La Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la planificació urbanística d¿àmbit supramunicipal en el context valencià. El planejament local. Tipus, procediment d¿adopció, competències, contingut i problemes al voltant d¿aquest (informes i estudis complementaris, seguretat jurídica, etc.). La revisió judicial dels instruments de planificació urbanística: conflictes recents 11.2. Programació i execució de l¿actuació urbanística. La gestió directa i indirecta. Els PAI al territori valencià des d¿una perspectiva jurídica (caducitat, reversió, models alternatius). La responsabilitat patrimonial derivada de la nul·litat de les normes i actuacions urbanístiques. XII. Gestió Urbanística i Nou Model de Ciutat 12.1. Les llicències urbanístiques, el lliure accés a les activitats de serveis i el dret de la competència. Protecció i restauració de la legalitat urbanística. El règim del sòl no urbanitzable. La regularització d¿habitatges en el SNU i els procediments per la minimització de l¿impacte territorial en el nou TRLOTUP. Les autoritzacions i declaracions d¿interés comunitari. 12.2 Instruments de política de sòl i habitatge. Novetats a la Llei valenciana per la funció social de l¿habitatge i l¿avantprojecte de llei de l¿habitatge estatal. El foment de l¿habitatge assequible, la planificació de les polítiques d¿habitatge i la renovació de l¿espai residencial en diferents contextos (gentrificació, turistificació, despoblament, etc.). La ciutat i la tecnologia. L¿ús del big data a les ciutats aplicat al medi ambient, la mobilitat i la seguretat. Qüestions controvertides al voltant del concepte de ciutat intel·ligent i de l¿ús massiu de dades personals. 12.3 Noves concepcions sobre la ciutat. L¿urbanisme feminista. La integració de les cures en la ciutat: implicacions per a la mobilitat, l¿habitatge i els usos del sòl a la ciutat. Nous models de participació ciutadana en l¿urbanisme. Sol·licitud i g [DESCRIPCION2] => estió de fons europeus, estatals i autonòmics per la gestió del patrimoni: organització local, procediments i requisits. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => XI. Planificació urbanística 11.1. La planificació urbanística. La Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la planificació urbanística d¿àmbit supramunicipal en el context valencià. El planejament local. Tipus, procediment d¿adopció, competències, contingut i problemes al voltant d¿aquest (informes i estudis complementaris, seguretat jurídica, etc.). La revisió judicial dels instruments de planificació urbanística: conflictes recents 11.2. Programació i execució de l¿actuació urbanística. La gestió directa i indirecta. Els PAI al territori valencià des d¿una perspectiva jurídica (caducitat, reversió, models alternatius). La responsabilitat patrimonial derivada de la nul·litat de les normes i actuacions urbanístiques. XII. Gestió Urbanística i Nou Model de Ciutat 12.1. Les llicències urbanístiques, el lliure accés a les activitats de serveis i el dret de la competència. Protecció i restauració de la legalitat urbanística. El règim del sòl no urbanitzable. La regularització d¿habitatges en el SNU i els procediments per la minimització de l¿impacte territorial en el nou TRLOTUP. Les autoritzacions i declaracions d¿interés comunitari. 12.2 Instruments de política de sòl i habitatge. Novetats a la Llei valenciana per la funció social de l¿habitatge i l¿avantprojecte de llei de l¿habitatge estatal. El foment de l¿habitatge assequible, la planificació de les polítiques d¿habitatge i la renovació de l¿espai residencial en diferents contextos (gentrificació, turistificació, despoblament, etc.). La ciutat i la tecnologia. L¿ús del big data a les ciutats aplicat al medi ambient, la mobilitat i la seguretat. Qüestions controvertides al voltant del concepte de ciutat intel·ligent i de l¿ús massiu de dades personals. 12.3 Noves concepcions sobre la ciutat. L¿urbanisme feminista. La integració de les cures en la ciutat: implicacions per a la mobilitat, l¿habitatge i els usos del sòl a la ciutat. Nous models de participació ciutadana en l¿urbanisme. Sol·licitud i g [DESCRIPCION2_VAL] => estió de fons europeus, estatals i autonòmics per la gestió del patrimoni: organització local, procediments i requisits. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2405 [NOMBRE_PERSONA] => María Josefa [APELLIDOS] => Alonso Mas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H5200 [EMAIL_FACULTAD] => mjalonso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni71246 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Amoedo Souto [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. A Coruña [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni6139 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Arroyo Jiménez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni73351 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => Bethencourt Rodríguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a [NPI] => N7636 [EMAIL_FACULTAD] => betrovic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni13693 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Boix Palop [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de València. [NPI] => I3155 [EMAIL_FACULTAD] => Andres.Boix@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66766 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => de la Encarnación Valcárcel [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp324853 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => de Vicente Domingo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Ricardo de Vicente Abogados, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni58342 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Doménech Pascual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => M9003 [EMAIL_FACULTAD] => Gabriel.Domenech@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni62217 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Gimeno Fernández [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Derecho Administrativo y Procesal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni71645 [NOMBRE_PERSONA] => Pasqual [APELLIDOS] => Herrero Vicent [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni71647 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Hervás Mas [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni2713 [NOMBRE_PERSONA] => José Alberto [APELLIDOS] => Ituren Oliver [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular Esc. Univ. de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H9256 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.ituren@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni56252 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Jareño Leal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => H1163 [EMAIL_FACULTAD] => angeles.jareno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni58839 [NOMBRE_PERSONA] => Consuelo Reyes [APELLIDOS] => Marzal Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H8149 [EMAIL_FACULTAD] => Reyes.Marzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni67686 [NOMBRE_PERSONA] => Maria da Alba [APELLIDOS] => Nogueira Lopez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni29678 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Revuelta Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1629 [EMAIL_FACULTAD] => Inmaculada.Revuelta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni74350 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Rodilla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M2319 [EMAIL_FACULTAD] => caromar5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni71610 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Soriano Arnanz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6892 [EMAIL_FACULTAD] => Alba.Soriano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni59583 [NOMBRE_PERSONA] => Julio César [APELLIDOS] => Tejedor Bielsa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad acreditado de Derecho Administrativo. Vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Aragón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13693 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Boix Palop [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Professor Titular de Dret Administratiu. Universitat de València. [NPI] => I3155 [EMAIL_FACULTAD] => Andres.Boix@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni62217 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Gimeno Fernández [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Derecho Administrativo y Procesal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Regulació de l'Activitat Econòmica a l'Àmbit Local


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 05/02/2024

Data inici: Febrer 2024

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 700 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El títol està adreçat preferentment a treballadors públics locals i autonòmics, però també d¿altres AP i, en general, a totes aquelles persones que vulguen estudiar el nou règim jurídic de les AP espanyoles, conformat a partir de les reformes legislatives dels últims anys.

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dimecres, en la franja de 16 a 21 hores per la part de la docència impartida presencialment,

Més informació

Objectius del curs

La creixent tendència a l'especialització que es dóna tant entre els treballadors públics fa cada vegada més necessària una formació específica, que dedique una atenció preferent als canvis més recents esdevinguts en la regulació del règim jurídic de les AP espanyoles al segle XXI, amb unes noves exigències que afecten tant al seu règim jurídic bàsic de funcionament com a l¿aparició d¿àrees cada vegada més importants que fins ara no ho eren tant.

Més concretament, el títol pretén aconseguir els següents objectius específics:

Leer más

Objectius professionals

- Treball a Administracions Públiques espanyoles, particularment a l¿administració local i autonòmica valenciana

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò