2a Edició - Codi 23227010

Array ( [CODIGO] => 23227010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 8.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2024 [FECHA_FIN] => 31/03/2024 [LUGAR] => On-line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 26/01/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-empleo-publico [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública [TITULACION] => Microcredencial Universitari [HORARIO] => On-line, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Empleats públics estatals, autonòmics i locals i, en general, professionals amb experiència en matèria d'ocupació pública. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Determinar el règim jurídic aplicable als funcionaris interins i als contractes per a obra o servei determinats, contractes eventuals i contractes d'interinitat per substitució o per vacant en les Administracions Públiques. - Examinar els processos de selecció dels empleats públics i molt en particular els processos d'estabilització o de consolidació d'ocupació temporal. - Analitzar l'aplicació de les normes laborals sobre contractes i subcontractes en el sector públic (els contractes d'obres o de serveis, els contractes de concessió d'obres o de serveis i els contractes de subministrament), les garanties de corresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista, les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic i les contractes i la successió d'empreses en el sector públic. - Analitzar la nova regulació del teletreball en les Administracions Públiques i l'adaptació d'aquestes a l'administració digital. - Estudiar el règim aplicable a la negociació col·lectiva dels empleats públics en les Administracions Públiques. - Promoure l'adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques necessaris per a fer front a problemes jurídics de gran complexitat en els temes analitzats (temporalitat, contractació i subcontractació d'obres o serveis, teletreball i negociació col·lectiva en les administracions públiques, etc.). [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tots els materials didàctics (lliçons, presentacions powerpoint locutadas, etc.) i les proves d'avaluació que componen el programa del curs. També comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Tutories en línia, Videoconferències, materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. A més dels materials didàctics proporcionats per cada equip docent, els estudiants tindran accés a tots els recursos electrònics de les biblioteques de la Universitat de València. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats, la missatgeria interna i les tutories en línia. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles; l'alumne [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La seua finalitat és proporcionar als llicenciats i graduats en dret i d'altres titulacions afins i, en general, als funcionaris i empleats públics un programa el seguiment del qual els permeta obtenir la més alta qualificació professional en l'àmbit del Dret de l'Ocupació Pública, que els proporcione un coneixement avançat en els aspectes més complexos i/o nous en aquest sector jurídic. Aquesta formació, d'una banda, permetrà als professionals en exercici un millor assessorament i defensa, tant individual com col·lectiva, dels funcionaris i empleats públics els drets dels quals com a treballadors siguen o puguen ser afectats per l'actuació de les Administracions Públiques. Igualment, proporcionarà una formació especialitzada en matèries bàsiques del Dret de l'Ocupació Pública al personal al servei de les Administracions Públiques, especialment de l'àmbit local. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23227010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL, L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES O SERVEIS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL, L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES O SERVEIS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => rimera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICO I. Principis rectors de l'accés a l'ocupació pública: igualtat, mèrit i capacitat II. Requisits III. Normativa aplicable IV. Sistemes selectius V. Processos selectius VI. Principis informadors dels sistemes de selecció VII. Òrgans de selecció VIII. Les borses de treball IX. Els processos d'estabilització o de consolidació d'ocupació temporal Tercera Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVEIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o serveis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de corresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «pròpia activitat» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «pròpia activitat» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les pseudo contractes que encobreixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Suposats 1.1. Suce [DESCRIPCION2] => sión d'empreses contractistes d'obres o de serveis públics 1.2. El rescat de les obres o serveis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball gaudides en l'empresa cedent [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => rimera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICO I. Principis rectors de l'accés a l'ocupació pública: igualtat, mèrit i capacitat II. Requisits III. Normativa aplicable IV. Sistemes selectius V. Processos selectius VI. Principis informadors dels sistemes de selecció VII. Òrgans de selecció VIII. Les borses de treball IX. Els processos d'estabilització o de consolidació d'ocupació temporal Tercera Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVEIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o serveis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de corresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «pròpia activitat» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «pròpia activitat» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les pseudo contractes que encobreixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Suposats 1.1. Suce [DESCRIPCION2_VAL] => sión d'empreses contractistes d'obres o de serveis públics 1.2. El rescat de les obres o serveis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball gaudides en l'empresa cedent [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23227010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => EL TELETREBALL, LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => EL TELETREBALL, LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLICO I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionarial Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura **negocial 1. La Taula General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Taules de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «pròpiament dit» 2. La fase d'aprovació «expressa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactes/Acords i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLICO I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionarial Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura **negocial 1. La Taula General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Taules de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «pròpiament dit» 2. La fase d'aprovació «expressa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactes/Acords i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp376153 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pío [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universal Cerámica SL (Unicer).Director Financiero y de Administración. Univerdad Jaume I.Profesor asociado del Grado de Administración y Dirección de Empresas (Departamento de Finanzas y Contabilidad) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Microcredencial Universitari

Nombre de crèdits: 8.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 26/01/2024

Data inici: Febrer 2024

Data fi: Març 2024

Matrícula: 400 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Empleats públics estatals, autonòmics i locals i, en general, professionals amb experiència en matèria d'ocupació pública.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: On-line

Horari: On-line,

Més informació

Objectius del curs

Determinar el règim jurídic aplicable als funcionaris interins i als contractes per a obra o servei determinats, contractes eventuals i contractes d'interinitat per substitució o per vacant en les Administracions Públiques.
- Examinar els processos de selecció dels empleats públics i molt en particular els processos d'estabilització o de consolidació d'ocupació temporal.
- Analitzar l'aplicació de les normes laborals sobre contractes i subcontractes en el sector públic (els contractes d'obres o de serveis, els contractes de concessió d'obres o de serveis i els contractes de subministrament), les garanties de corresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista, les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic i les contractes i la successió d'empreses en el sector públic.

Leer más

Objectius professionals

La seua finalitat és proporcionar als llicenciats i graduats en dret i d'altres titulacions afins i, en general, als funcionaris i empleats públics un programa el seguiment del qual els permeta obtenir la més alta qualificació professional en l'àmbit del Dret de l'Ocupació Pública, que els proporcione un coneixement avançat en els aspectes més complexos i/o nous en aquest sector jurídic.

Aquesta formació, d'una banda, permetrà als professionals en exercici un millor assessorament i defensa, tant individual com col·lectiva, dels funcionaris i empleats públics els drets dels quals com a treballadors siguen o puguen ser afectats per l'actuació de les Administracions Públiques. Igualment, proporcionarà una formació especialitzada en matèries bàsiques del Dret de l'Ocupació Pública al personal al servei de les Administracions Públiques, especialment de l'àmbit local.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò