Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública

2a Edició - Codi 22227010

Array ( [CODIGO] => 22227010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 8.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2023 [FECHA_FIN] => 31/03/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/01/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-empleo-publico [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública [TITULACION] => Microcredencial Universitari [HORARIO] => On-line, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Empleats públics estatals, autonòmics i locals i, en general, professionals amb experiència en matèria d'ocupació públic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Determinar el règim jurídic aplicable als funcionaris interins i als contractes per a obra o servici determinats, contractes eventuals i contractes d'interinitat per substitució o per vacant en les Administracions Públiques. - Analitzar l'aplicació de les normes laborals sobre contractes i subcontractes en el sector públic (els contractes d'obres o de servicis, els contractes de concessió d'obres o de servicis i els contractes de subministrament) , les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista, les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic i les contractes i la successió d'empreses en el sector públic. - Analitzar la nova regulació del teletreball en les Administracions Públiques i l'adaptació d'estes a l'administració digital. - Estudiar el règim aplicable a la negociació col·lectiva dels empleats públics en les Administracions Públiques. - Promoure l'adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques necessaris per a fer front a problemes jurídics de gran complexitat en els temes analitzats (temporalitat, contractació i subcontractació d'obres o servicis, teletreball i negociació col·lectiva en les administracions públiques, etc.) . [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona. L'Aula Virtual de ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La seua finalitat és proporcionar als llicenciats i graduats en dret i d'altres titulacions afins i, en general, als funcionaris i empleats públics un programa el seguiment del qual els permeta obtindre la més alta qualificació professional en l'àmbit del Dret de l'Ocupació Pública, que els proporcione un coneixement avançat en els aspectes més complexos y/o nous en este sector jurídic. Esta formació, d'una banda, permetrà als professionals en exercici un millor assessorament i defensa, tant individual com col·lectiva, dels funcionaris i empleats públics els drets com treballadors del qual siguen o puguen ser afectats per l'actuació de les Administracions Públiques. Igualment, proporcionarà una formació especialitzada en matèries bàsiques del Dret de l'Ocupació Pública al personal al servici de les Administracions Públiques, especialment de l'àmbit local. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22227010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Els funcionaris interins, els contractes de treball temporal i la contracta i subcontracta d'obres i servicis en les administracions públiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Els funcionaris interins, els contractes de treball temporal i la contracta i subcontracta d'obres i servicis en les administracions públiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal II. L'accés del personal temporal 1. Requisits per a l'accés a la condició de funcionari interí o personal temporal 2. Els sistemes selectius 3. Les bosses de treball 4. Aspectes formals III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVICIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o servicis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «propia actividad» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «propia actividad» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les seudo contractes que encobrixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Supòsits 1.1. Successió d'empreses contractistes d'obres o de servicis públics 1.2. El rescat de les obres o servicis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa [DESCRIPCION2] => 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball disfrutades en l'empresa cedent [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Primera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal II. L'accés del personal temporal 1. Requisits per a l'accés a la condició de funcionari interí o personal temporal 2. Els sistemes selectius 3. Les bosses de treball 4. Aspectes formals III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVICIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o servicis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «propia actividad» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «propia actividad» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les seudo contractes que encobrixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Supòsits 1.1. Successió d'empreses contractistes d'obres o de servicis públics 1.2. El rescat de les obres o servicis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa [DESCRIPCION2_VAL] => 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball disfrutades en l'empresa cedent [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22227010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => El teletreball, la igualtat per raó de gènere i la negociació col·lectiva [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El teletreball, la igualtat per raó de gènere i la negociació col·lectiva [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLIC I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionària Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura negocial 1. La Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Meses de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «propiamente dicho» 2. La fase d'aprovació «expresa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactos/Acuerdos i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLIC I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionària Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura negocial 1. La Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Meses de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «propiamente dicho» 2. La fase d'aprovació «expresa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactos/Acuerdos i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp376153 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pío [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni6735 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni6735 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22227010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 8.00 [FECHA_INICIO] => 01/02/2023 [FECHA_FIN] => 31/03/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/01/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Programa de Formació [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derecho-empleo-publico [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública [TITULACION] => Microcredencial Universitari [HORARIO] => On-line, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Empleats públics estatals, autonòmics i locals i, en general, professionals amb experiència en matèria d'ocupació públic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Determinar el règim jurídic aplicable als funcionaris interins i als contractes per a obra o servici determinats, contractes eventuals i contractes d'interinitat per substitució o per vacant en les Administracions Públiques. - Analitzar l'aplicació de les normes laborals sobre contractes i subcontractes en el sector públic (els contractes d'obres o de servicis, els contractes de concessió d'obres o de servicis i els contractes de subministrament) , les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista, les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic i les contractes i la successió d'empreses en el sector públic. - Analitzar la nova regulació del teletreball en les Administracions Públiques i l'adaptació d'estes a l'administració digital. - Estudiar el règim aplicable a la negociació col·lectiva dels empleats públics en les Administracions Públiques. - Promoure l'adquisició dels coneixements teòrics i de les habilitats pràctiques necessaris per a fer front a problemes jurídics de gran complexitat en els temes analitzats (temporalitat, contractació i subcontractació d'obres o servicis, teletreball i negociació col·lectiva en les administracions públiques, etc.) . [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona. L'Aula Virtual de ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La seua finalitat és proporcionar als llicenciats i graduats en dret i d'altres titulacions afins i, en general, als funcionaris i empleats públics un programa el seguiment del qual els permeta obtindre la més alta qualificació professional en l'àmbit del Dret de l'Ocupació Pública, que els proporcione un coneixement avançat en els aspectes més complexos y/o nous en este sector jurídic. Esta formació, d'una banda, permetrà als professionals en exercici un millor assessorament i defensa, tant individual com col·lectiva, dels funcionaris i empleats públics els drets com treballadors del qual siguen o puguen ser afectats per l'actuació de les Administracions Públiques. Igualment, proporcionarà una formació especialitzada en matèries bàsiques del Dret de l'Ocupació Pública al personal al servici de les Administracions Públiques, especialment de l'àmbit local. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22227010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Els funcionaris interins, els contractes de treball temporal i la contracta i subcontracta d'obres i servicis en les administracions públiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Els funcionaris interins, els contractes de treball temporal i la contracta i subcontracta d'obres i servicis en les administracions públiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal II. L'accés del personal temporal 1. Requisits per a l'accés a la condició de funcionari interí o personal temporal 2. Els sistemes selectius 3. Les bosses de treball 4. Aspectes formals III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVICIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o servicis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «propia actividad» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «propia actividad» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les seudo contractes que encobrixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Supòsits 1.1. Successió d'empreses contractistes d'obres o de servicis públics 1.2. El rescat de les obres o servicis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa [DESCRIPCION2] => 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball disfrutades en l'empresa cedent [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Primera Part: ELS FUNCIONARIS INTERINS I ELS CONTRACTES DE TREBALL TEMPORAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. El nomenament de funcionaris interins i els contractes de treball temporal: objecte i duració 1. Personal funcionari interí 2. Personal laboral temporal II. L'accés del personal temporal 1. Requisits per a l'accés a la condició de funcionari interí o personal temporal 2. Els sistemes selectius 3. Les bosses de treball 4. Aspectes formals III. Drets i obligacions del personal temporal 1. El respecte al principi de no discriminació imposat per la Directiva i l'Acord marc 2. L'estatus del personal temporal en l'ordenament jurídic espanyol IV. L'extinció de la relació del personal temporal V. Els abusos derivats de la utilització de successives relacions temporals en les Administracions Públiques VI. Els processos de consolidació d'ocupació temporal Segona Part: LA CONTRACTA I SUBCONTRACTA D'OBRES I SERVICIS (ASPECTES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL) I. L'aplicació de les normes laborals sobre contractes en el sector públic 1. La condició empresarial dels subjectes contractants 2. El contracte d'obres o servicis 3. La noció de pròpia activitat en el sector públic 4. Les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista 4.1. Contractes o subcontractes corresponents a la «propia actividad» del principal 4.2. Contractes o subcontractes no corresponents a la «propia actividad» del principal 5. Drets d'informació i representació II. Les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic 1. Les seudo contractes que encobrixen una cessió il·legal 2. Els efectes de la cessió il·legal III. Les contractes i la successió d'empreses en el sector públic 1. Supòsits 1.1. Successió d'empreses contractistes d'obres o de servicis públics 1.2. El rescat de les obres o servicis per les Administracions Públiques per a la seua gestió directa [DESCRIPCION2_VAL] => 2. Els efectes de la successió d'empreses: les obligacions del cessionari 2.1. L'estabilitat en l'ocupació i la novació subjectiva en la persona de l'ocupador 2.2. La responsabilitat solidària respecte de les obligacions laborals anteriors a la transmissió 2.3. El manteniment de les condicions de treball disfrutades en l'empresa cedent [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22227010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => El teletreball, la igualtat per raó de gènere i la negociació col·lectiva [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El teletreball, la igualtat per raó de gènere i la negociació col·lectiva [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLIC I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionària Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura negocial 1. La Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Meses de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «propiamente dicho» 2. La fase d'aprovació «expresa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactos/Acuerdos i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Primera Part: EL TELETREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable 1. Personal funcionari 2. Personal laboral III. El teletreball en l'Administració General de l'Estat IV. El teletreball en les Administracions Autonòmiques V. El teletreball en les Administracions Locals Segona Part: LA IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE EN EL SECTOR PÚBLIC I. Registres retributius II. Valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere III. Plans d'igualtat IV. Conciliació de la vida laboral i funcionària Tercera Part: LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I. Normativa aplicable II. La dualitat de sistemes de negociació col·lectiva en el si de les Administracions Públiques III. L'estructura negocial 1. La Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques 2. Les Meses de negociació en l'àmbit de cada Administració Pública 3. La negociació col·lectiva a nivell supramunicipal IV. Els subjectes negociadors 1. La representació funcionarial 2. La representació pública V. El contingut i els límits de la negociació col·lectiva 1. L'àmbit objectiu de la negociació col·lectiva 2. La naturalesa de la legalitat funcionarial VI. El procediment de negociació col·lectiva 1. El procés negociador «propiamente dicho» 2. La fase d'aprovació «expresa i formal» de l'Acord per l'òrgan governamental 3. El depòsit i la publicació oficial dels Acords i Pactes VII. Els Pactes i Acords 1. Naturalesa 2. Eficàcia jurídica 3. Eficàcia personal 4. Vigència 5. Impugnació i interpretació VIII. La modificació dels Pactos/Acuerdos i Convenis Col·lectius específics del personal laboral de les Administracions Públiques 1. Àmbit subjectiu 2. Àmbit objectiu 3. Òrgans competents 4. Causes justificatives 5. Procediment 6. Facultats 7. Impugnació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp376153 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pío [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni6735 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni6735 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Escuela Universitaria. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Microcredencial Universitari

Nombre de crèdits: 8.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/01/2023

Data inici: Febrer 2023

Data fi: Març 2023

Matrícula: 400 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Empleats públics estatals, autonòmics i locals i, en general, professionals amb experiència en matèria d'ocupació públic.

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició:

Horari: On-line,

Més informació

Objectius del curs

Determinar el règim jurídic aplicable als funcionaris interins i als contractes per a obra o servici determinats, contractes eventuals i contractes d'interinitat per substitució o per vacant en les Administracions Públiques.
- Analitzar l'aplicació de les normes laborals sobre contractes i subcontractes en el sector públic (els contractes d'obres o de servicis, els contractes de concessió d'obres o de servicis i els contractes de subministrament) , les garanties de coresponsabilitat dels empresaris principal, contractista i subcontractista, les contractes i la cessió il·legal de treballadors en el sector públic i les contractes i la successió d'empreses en el sector públic.
- Analitzar la nova regulació del teletreball en les Administracions Públiques i l'adaptació d'estes a l'administració digital.

Leer más

Objectius professionals

La seua finalitat és proporcionar als llicenciats i graduats en dret i d'altres titulacions afins i, en general, als funcionaris i empleats públics un programa el seguiment del qual els permeta obtindre la més alta qualificació professional en l'àmbit del Dret de l'Ocupació Pública, que els proporcione un coneixement avançat en els aspectes més complexos y/o nous en este sector jurídic.

Esta formació, d'una banda, permetrà als professionals en exercici un millor assessorament i defensa, tant individual com col·lectiva, dels funcionaris i empleats públics els drets com treballadors del qual siguen o puguen ser afectats per l'actuació de les Administracions Públiques. Igualment, proporcionarà una formació especialitzada en matèries bàsiques del Dret de l'Ocupació Pública al personal al servici de les Administracions Públiques, especialment de l'àmbit local.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS