10a Edició - Codi 23621040

Array ( [CODIGO] => 23621040 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1250 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2023 [FECHA_FIN] => 15/09/2024 [LUGAR] => on line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Zoologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 27/10/2023 [AREA] => 6 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => control-plagas [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Seguretat, Salut i Medi Ambient [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Control i Gestió de Plagues [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => on line, [REQUISITOS_TITULACION] => Persones en possessió d'un Títol Oficial d'Educació Superior en qualsevol dels següents àmbits: Llicenciat, Graduat o Diplomat en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Veterinària, Farmàcia, Medicina, Enginyer Agrícola, Enginyer Agroambiental, Enginyer **Agrolimentario i del Medi rural, Enginyer Forestal, Enginyer Forestal i del Medi natural, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Forestal, Enginyer Agrònom o Enginyer forestal, que desitgen obtenir una especialització professional relativa al Control i Gestió de Plagues en els ambients agrícola, forestal i urbà. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El principal objectiu d'aquest màster és formar professionals capacitats per a treballar, tant en el sector públic com privat, en el control i gestió de plagues provocades per animals. El màster proporcionarà als alumnes que el cursen els coneixements i habilitats imprescindibles per a poder establir estratègies eficaces de control i gestió de plagues agroforestals i urbanes, aplicant per a això els mètodes i tècniques que siguen compatibles i respectuoses amb el medi ambient, la salut pública i la normativa d'aplicació vigent. La finalitat última que persegueix qualsevol via de formació extra-acadèmica ha de ser la referida a la formació especialitzada dels alumnes, en la mateixa línia que alguns cursos de doctorat. D'aquesta manera, plantegem els següents objectius específics: 1. Formació de l'alumnat en una metodologia professional que versarà sobre les diferents possibilitats de control i gestió de plagues provocades per animals en els ambients agrícola, forestal i urbà. 2. Presa de contacte amb la problemàtica del control i gestió de plagues animals en els diferents àmbits d'actuació, a partir dels punts de vista d'experts en la matèria. 3. Oferir els últims avanços en el coneixement relatiu al control i gestió de plagues agroforestals i urbanes que es coneixen, facilitant l'accés a aspectes teoricopràctics inèdits al nostre país. La present Titulació Pròpia de Postgrau també persegueix que l'alumne adquirisca una sèrie de competències que es poden desglossar en: a)Transversals 1.Capacitat d'assimilar la informació rebuda, amb vista a la presa decisions per a la resolució de problemes derivats de les plagues i el seu control. 2.Capacitat per a traslladar els coneixements adquirits a la pràctica professional. 3.Capacitat d'anàlisi i reacció davant situacions canviants espaciotemporals. 4.Responsabilitat necessària per al compliment de la normativa vigent relativa a la manipulació de productes químics i biològics amb incidència sobre la salut pública i el medi ambient. b)Específiques 1.Capacitat de diagnosticar les principals plagues agrícoles, forestals i urbanes. 2.Capacitat de poder aplicar el coneixement obtingut sobre l'ecologia de les espècies plaga implicades en els diferents mètodes i tècniques de control per a cadascun dels diferents ambients. 3.Capacitat per a valorar la qualitat dels agents biològics i del seu protocol d'aplicació en l'establiment de programes de control biològic, ecològic i integrat de plagues. 4.Capacitat de valorar i aplicar amb rigor la normativa nacional i comunitària sobre l'ús racional d'agents químics de control de plagues. 5.Capacitat d'anàlisi crítica per a l'adequada elecció d'estratègies de control. 6.Capacitat d'aplicar els coneixements assimilats en el camp empresarial per a afrontar els reptes que es presenten en aquest. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball l'assignatura didàctica elaborada pel professorat responsable, que es farà arribar periòdicament a l'alumne. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li farà constar els manuals i estudis complementaris, el Fòrum de Debat on els professors aniran fent aportacions per a complementar la matèria, i l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir. A causa del caràcter no presencial del Màster, les hores de teoria del professorat responsable es corresponen amb les que es necessiten per a elaborar les anotacions de l'assignatura, i que hauran de ser lliurats a l'alumne via telemàtica; així mateix, les hores de tutoria es corresponen amb aquelles que els professors disposaran per a l'assignatura amb vista a atendre les preguntes i dubtes que l'alumne poguera suggerir via aula virtual. Segons l'anterior, les hores de teoria assignades a l'alumne es refereixen al material didàctic que aquest rebrà via telemàtica, i que es corresponen precisament amb les invertides pels professors per a la seua elaboració; per part seua, les hores destinades a tutoria seran les que l'alumne disposarà per a formular els seus dubtes i preguntes als professors a través de l'aula virtual del Màster. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Segons l'Article 12 i l'Annex II-1 (Titulació habilitant) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2012-11605), a petició de l'alumnat que supere el curs, el present Màster podrà habilitar com a "Assessor en Gestió Integrada de Plagues", sent la comunitat autònoma competent la que s'encarregarà de concedir tal titulació habilitant sempre que la seua normativa ho permeta El contingut del màster va dirigit a persones que estiguen o vulguen treballar en: - Administracions estatal, autonòmica i local. - Sectors agrícola, forestal, salut ambiental, salut pública, empresarial i industrial. - Treballador autònom. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 1: Generalitats. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 1: Generalitats. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Conceptes. Tipus de plagues. Mètodes i tècniques de control i gestió de plagues. Legislació sobre plagues a Espanya i la Unió Europea. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Conceptes. Tipus de plagues. Mètodes i tècniques de control i gestió de plagues. Legislació sobre plagues a Espanya i la Unió Europea. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 2: Control de mol·luscos, miriàpodes, crustacis i insectes aquàtics en àrees verdes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 2: Control de mol·luscos, miriàpodes, crustacis i insectes aquàtics en àrees verdes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i espècies fitòfagues de Mollusca, Myriapoda i Crustacea, i de Insecta dulciaqüícoles presents en espais verds agrícoles, forestals i urbans. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i espècies fitòfagues de Mollusca, Myriapoda i Crustacea, i de Insecta dulciaqüícoles presents en espais verds agrícoles, forestals i urbans. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 3: Control d'àcars en àrees verdes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 3: Control d'àcars en àrees verdes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies fitòfagues de Acari presents en espais verds agrícoles, forestals i urbans. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies fitòfagues de Acari presents en espais verds agrícoles, forestals i urbans. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 4: Plagues d'insectes en àrees verdes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 4: Plagues d'insectes en àrees verdes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia, ecologia i danys generals que provoquen en les plantes els ordres de Insecta. Llista d'espècies fitòfagues causants de mal presents a Espanya. Principals espècies fitòfagues invasores a Espanya. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia, ecologia i danys generals que provoquen en les plantes els ordres de Insecta. Llista d'espècies fitòfagues causants de mal presents a Espanya. Principals espècies fitòfagues invasores a Espanya. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 5: Control d'insectes en àrees verdes (I): depredadors. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 5: Control d'insectes en àrees verdes (I): depredadors. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Control biològic amb Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera i Diptera depredadors en espais verds: morfologia i ecologia general, estudi de les principals famílies i espècies, exemples pràctics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Control biològic amb Hemiptera, Coleoptera, Neuroptera i Diptera depredadors en espais verds: morfologia i ecologia general, estudi de les principals famílies i espècies, exemples pràctics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 6: Control d'insectes en àrees verdes (II): parasitoides. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 6: Control d'insectes en àrees verdes (II): parasitoides. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Control biològic amb Hymenoptera i Diptera parasitoides en espais verds: morfologia i ecologia general, estudi de les principals famílies i espècies, exemples pràctics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Control biològic amb Hymenoptera i Diptera parasitoides en espais verds: morfologia i ecologia general, estudi de les principals famílies i espècies, exemples pràctics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 16 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 7: Control d'insectes en àrees verdes (III): patògens. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 7: Control d'insectes en àrees verdes (III): patògens. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Control biológico con Virus, Bacteria, Fungi y Nematoda en espacios verdes: morfología, ecología y modo de acción, estudio de las principales familias y especies de bioinsecticidas, ejemplos prácticos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Control biológico con Virus, Bacteria, Fungi y Nematoda en espacios verdes: morfología, ecología y modo de acción, estudio de las principales familias y especies de bioinsecticidas, ejemplos prácticos. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 8: Control d'insectes en àrees verdes (IV): biotècnic, químic, integrat i ecològic. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 8: Control d'insectes en àrees verdes (IV): biotècnic, químic, integrat i ecològic. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Hormones i reguladors del creixement. Compostos semioquímicos. Lluita autocida. Mètodes d'enginyeria genètica: dacsa Bt i inhibidors de proteasas. Control amb productes inorgànics i orgànics de síntesis; resistències. Maneig integrat de plagues: avaluació del risc i llindars de tolerància. Maneig de plagues en agricultura ecològica: el Reglament i els productes autoritzats. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Hormones i reguladors del creixement. Compostos semioquímicos. Lluita autocida. Mètodes d'enginyeria genètica: dacsa Bt i inhibidors de proteasas. Control amb productes inorgànics i orgànics de síntesis; resistències. Maneig integrat de plagues: avaluació del risc i llindars de tolerància. Maneig de plagues en agricultura ecològica: el Reglament i els productes autoritzats. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 9: Control d'artròpodes hematòfags en salut pública. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 9: Control d'artròpodes hematòfags en salut pública. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies hematòfagues de Acari, Phthiraptera, Hemiptera, Diptera i Siphonaptera i la seua significació com a vectors per a la salut pública. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies hematòfagues de Acari, Phthiraptera, Hemiptera, Diptera i Siphonaptera i la seua significació com a vectors per a la salut pública. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 10: Control d'artròpodes en construccions i indústria alimentària. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 10: Control d'artròpodes en construccions i indústria alimentària. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies fitòfagues de Acari, Zygentoma, Blattodea, Isoptera, Psocoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera i Diptera presents en les edificacions urbanes i la indústria de l'alimentació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les famílies i principals espècies fitòfagues de Acari, Zygentoma, Blattodea, Isoptera, Psocoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera i Diptera presents en les edificacions urbanes i la indústria de l'alimentació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 11: Gestió de vertebrats. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 11: Gestió de vertebrats. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Gestió d'Ocells plaga en ambient urbà: intervenció, competències administratives i marc normatiu-legal; morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les principals espècies. Gestió de Rodentia plaga en ambient urbà: característiques, danys i interès social de les principals espècies; identificació i avaluació de poblacions; inspecció i mesures de control. Gestió de Vertebrata plaga en ambient agrícola: marc normatiu-legal; morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de lagomorfos, rosegadors, mamífers insectívors, ungulats i ocells; espècies invasores. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Gestió d'Ocells plaga en ambient urbà: intervenció, competències administratives i marc normatiu-legal; morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de les principals espècies. Gestió de Rodentia plaga en ambient urbà: característiques, danys i interès social de les principals espècies; identificació i avaluació de poblacions; inspecció i mesures de control. Gestió de Vertebrata plaga en ambient agrícola: marc normatiu-legal; morfologia, ecologia, importància, danys i mesures de control de lagomorfos, rosegadors, mamífers insectívors, ungulats i ocells; espècies invasores. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 12: Monitoratge i gestió de plagues. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 12: Monitoratge i gestió de plagues. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Detecció i quantificació de plagues. Intel·ligència artificial i automatització del monitoratge de plagues. Gestió de la informació: tractament de dades, elaboració d'informes i anàlisis de tendències, correlació entre nivells d'atac i accions correctives. Sistemes d'informació geogràfica (GIS) en el control de plagues: estructura, fonts d'informació, creació d'una base de dades, anàlisi espacial, monitoratge i seguiment. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Detecció i quantificació de plagues. Intel·ligència artificial i automatització del monitoratge de plagues. Gestió de la informació: tractament de dades, elaboració d'informes i anàlisis de tendències, correlació entre nivells d'atac i accions correctives. Sistemes d'informació geogràfica (GIS) en el control de plagues: estructura, fonts d'informació, creació d'una base de dades, anàlisi espacial, monitoratge i seguiment. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 17 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 13: Experimentació i anàlisi estadística. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 13: Experimentació i anàlisi estadística. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Disseny d'experiments. Models de regressió lineal. Models d'anàlisis de la variància. Models d'anàlisis de la covariància. Models lineals generalitzats: regressió logística. Anàlisi de dades amb programari estadístic. Exemples pràctics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Disseny d'experiments. Models de regressió lineal. Models d'anàlisis de la variància. Models d'anàlisis de la covariància. Models lineals generalitzats: regressió logística. Anàlisi de dades amb programari estadístic. Exemples pràctics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 14: Maneig de plaguicides i gestió de residus. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 14: Maneig de plaguicides i gestió de residus. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Bones pràctiques en el maneig de biocides i productes fitosanitaris. Tècniques i equips d'aplicació. Prevenció i seguretat. Perillositat. Gestió de residus: contaminació, riscos, principis de traçabilitat. Mitigació, eliminació i descontaminació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Bones pràctiques en el maneig de biocides i productes fitosanitaris. Tècniques i equips d'aplicació. Prevenció i seguretat. Perillositat. Gestió de residus: contaminació, riscos, principis de traçabilitat. Mitigació, eliminació i descontaminació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 15: Seguretat en el treball i protecció social. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 15: Seguretat en el treball i protecció social. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Riscos per a la salut dels plaguicides. Mesures preventives i de protecció dels treballadors. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. Introducció al Sistema de Seguretat Social. La protecció del Sistema de la Seguretat Social. La Seguretat Social Agrària. Legislació sobre la responsabilitat del responsable tècnic. Responsabilitats civil i penal. Situacions jurídiques i penals davant les quals es pot trobar un responsable tècnic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Riscos per a la salut dels plaguicides. Mesures preventives i de protecció dels treballadors. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. Introducció al Sistema de Seguretat Social. La protecció del Sistema de la Seguretat Social. La Seguretat Social Agrària. Legislació sobre la responsabilitat del responsable tècnic. Responsabilitats civil i penal. Situacions jurídiques i penals davant les quals es pot trobar un responsable tècnic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) [15] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 16: L'empresa: logística i màrqueting. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 16: L'empresa: logística i màrqueting. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Emmagatzematge de productes químics. Registre d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics; llicències i autoritzacions mediambientals. Gestió de l'emmagatzematge. Mesures de seguretat en l'emmagatzematge. Transport de productes, maquinària i equip auxiliar. Transport de materials considerats mercaderies perilloses. Registre Oficial d'Establiments Biocides (ROESB). Factors del rendiment econòmic d'una empresa. Oportunitat de negoci. Màrqueting i control de plagues. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Emmagatzematge de productes químics. Registre d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics; llicències i autoritzacions mediambientals. Gestió de l'emmagatzematge. Mesures de seguretat en l'emmagatzematge. Transport de productes, maquinària i equip auxiliar. Transport de materials considerats mercaderies perilloses. Registre Oficial d'Establiments Biocides (ROESB). Factors del rendiment econòmic d'una empresa. Oportunitat de negoci. Màrqueting i control de plagues. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 16 ) [16] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Assignatura 17: Treball final de Màster. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Assignatura 17: Treball final de Màster. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Elaboració del Treball Final de Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Elaboració del Treball Final de Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 17 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp405437 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro María [APELLIDOS] => Alarcón Elbal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado, Departamento de PASAPTA, Facultad de Veterinaria, Universidad CEU Cardenal Herrera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp52516 [NOMBRE_PERSONA] => Amador [APELLIDOS] => Barambio Zarco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Químico. AmbiHelp, Asesoría Mediomabiental y de Control de Plagas, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp52517 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Bravo Minguet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. Compañía de Tratamientos Levante, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp52518 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Cámara Vicario [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Veterinario. Jefe de Departamento (DCV). Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp230600 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Casabán Ayala [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado.Asesoría Jurídica Houseban. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp376788 [NOMBRE_PERSONA] => Ruben [APELLIDOS] => Casabán Ayala [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. Director de la Fundación Amigo - Centro de Inserción Sociolaboral (CISLA). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65163 [NOMBRE_PERSONA] => David Valentin [APELLIDOS] => Conesa Guillén [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H3404 [EMAIL_FACULTAD] => David.V.Conesa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp391649 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Cuenca Montagud [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Capataz Agrícola. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp100882 [NOMBRE_PERSONA] => Alfons [APELLIDOS] => Domínguez Gento [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ambientólogo e Ingeniero Técnico Agrícola. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni58370 [NOMBRE_PERSONA] => Baltasar [APELLIDOS] => Escriche Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Genètica. Universitat de València [NPI] => H0347 [EMAIL_FACULTAD] => baltasar.escriche@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni73617 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Fagoaga Moreno [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Biodiversidad y Biología Evolutiva. Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social - CERCA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp68767 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Ferrer Bosch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Medicina. Centro de Salud Pública de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni73086 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Ferrer Suay [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Zoologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0273 [EMAIL_FACULTAD] => mar.ferrer@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp37709 [NOMBRE_PERSONA] => Magdalena [APELLIDOS] => Galeano Revert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Ciencias Biológicas. Koppert España, S.L.U. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp102663 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => García Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica. Jefa de la Unidad Técnica del Área de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp83002 [NOMBRE_PERSONA] => Dario [APELLIDOS] => Gimeno Marin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Biólogo. Evania Sistemas de Lucha Antivectorial, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni51881 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Guara Requena [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad.Departament de Botànica i Geologia.Universitat de València. [NPI] => G0090 [EMAIL_FACULTAD] => guara@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni13097 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Gurrea Sanz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Honoraria de Universidad.Departamento de Biología.Universidad Autónoma de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni29158 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Herrero Sendra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad.Departament de Genética.Universitat de València. [NPI] => H1592 [EMAIL_FACULTAD] => salvador.herrero@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp55628 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Jose [APELLIDOS] => Llopis Llopis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ingeniero Técnico Agrícola. Insecticidas y Abonos Llopis y Llopis, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni26786 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Lucientes Curdi [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad.Departamento de Patología Animal.Universidad de Zaragoza. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni43140 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Martínez Ortí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni13098 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Isabel [APELLIDOS] => Martínez Sánchez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals. Universitat d'Alacant [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp55626 [NOMBRE_PERSONA] => Emili [APELLIDOS] => Peiró Folguera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Filósofo y Técnico Especialista.. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni13101 [NOMBRE_PERSONA] => Celeste [APELLIDOS] => Pérez Bañón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals. Universitat d'Alacant [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp407699 [NOMBRE_PERSONA] => Jesica [APELLIDOS] => Pérez Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Postdoctoral researcher in Entomology. Wageningen University and Research Greenhouse Horticulture. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni13100 [NOMBRE_PERSONA] => Santos [APELLIDOS] => Rojo Velasco [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals. Universitat d'Alacant [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni1160 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Selfa Arlandis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Zoologia. Universitat de València [NPI] => H1274 [EMAIL_FACULTAD] => Jesus.Selfa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp8122 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Soria del Río [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Bióloga. Directora de Fábrica y Asuntos Regulatorios. G.M.B. Internacional, S.A. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1160 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Selfa Arlandis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Zoologia. Universitat de València [NPI] => H1274 [EMAIL_FACULTAD] => Jesus.Selfa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni73086 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Ferrer Suay [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Zoologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0273 [EMAIL_FACULTAD] => mar.ferrer@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Control i Gestió de Plagues


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 27/10/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Setembre 2024

Matrícula: 1250 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Persones en possessió d'un Títol Oficial d'Educació Superior en qualsevol dels següents àmbits: Llicenciat, Graduat o Diplomat en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Veterinària, Farmàcia, Medicina, Enginyer Agrícola, Enginyer Agroambiental, Enginyer **Agrolimentario i del Medi rural, Enginyer Forestal, Enginyer Forestal i del Medi natural, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Forestal, Enginyer Agrònom o Enginyer forestal, que desitgen obtenir una especialització professional relativa al Control i Gestió de Plagues en els ambients agrícola, forestal i urbà.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: on line

Horari: on line,

Més informació

Objectius del curs

El principal objectiu d'aquest màster és formar professionals capacitats per a treballar, tant en el sector públic com privat, en el control i gestió de plagues provocades per animals. El màster proporcionarà als alumnes que el cursen els coneixements i habilitats imprescindibles per a poder establir estratègies eficaces de control i gestió de plagues agroforestals i urbanes, aplicant per a això els mètodes i tècniques que siguen compatibles i respectuoses amb el medi ambient, la salut pública i la normativa d'aplicació vigent. La finalitat última que persegueix qualsevol via de formació extra-acadèmica ha de ser la referida a la formació especialitzada dels alumnes, en la mateixa línia que alguns cursos de doctorat. D'aquesta manera, plantegem els següents objectius específics:

1. Formació de l'alumnat en una metodologia professional que versarà sobre les diferents possibilitats de control i gestió de plagues provocades per animals en els ambients agrícola, forestal i urbà.

Leer más

Objectius professionals

Segons l'Article 12 i l'Annex II-1 (Titulació habilitant) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2012-11605), a petició de l'alumnat que supere el curs, el present Màster podrà habilitar com a "Assessor en Gestió Integrada de Plagues", sent la comunitat autònoma competent la que s'encarregarà de concedir tal titulació habilitant sempre que la seua normativa ho permeta

El contingut del màster va dirigit a persones que estiguen o vulguen treballar en:

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò