Diploma d'Especialització en Química: Especialitat Indústria

9a Edició - Codi 22812170

Array ( [CODIGO] => 22812170 [EDICION] => 9 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 17/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/06/2023 [LUGAR] => Facultad de Química [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Química [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 05/10/2022 [AREA] => 8 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => quimica-industria [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Ciències i Tecnologia [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Química: Especialitat Indústria [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dilluns-dijous de 15.00 a 19.30 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats (Llicenciats) en Química Graduats (Llicenciats) en Enginyeria Química Graduats (Llicenciats) en Ciències Ambientals Graduats (Llicenciats) en Bioquímica Enginyers industrials Per a altres titulacions, la direcció del Diploma establirà els coneixements addicionals necessaris. Estudiants als quals li falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionat a superar-los durant el mateix curs acadèmic [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal del diploma és proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de la indústria que li permeten conèixer la casuística particular de les empreses del sector químic i adquirir una visió global de la mateixa per a poder incorporar-se amb èxit al món laboral i exercir la seua professió de manera eficaç i eficient. Per això, a més dels aspectes específicament químics, es proporcionaran coneixements d'Organització industrial, Legislació, Gestió de la qualitat i Impacte mediambiental i, en general, tots els que caracteritzen a aquest sector. L'orientació de les diferents assignatures s'ha dirigit a aquells tipus d'indústria amb una forta implantació a la Comunitat Valenciana, on previsiblement transcorrerà la vida laboral dels alumnes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals abasten llocs com ara aquells requerits per a: 1. Organitzar, dirigir i executar tasques de control en el laboratori. 2. Organitzar, dirigir i executar tasques de producció en el sector químic. 3. Consultoria i assessorament per a empreses. 4. Responsable de medi ambient, gestor d'EDAR. 5. Assessorament i assistència tècnica a clients. 6. Tècnic en I+D+i. Desenvolupament de projectes. 7. Emprenedors que vulguen muntar la seua pròpia empresa [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Organització industrial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Organització industrial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => La I. Química en la C. Valenciana: Competències i atribucions del Químic i I.Químic, eixides professionals. Anàlisi econòmica financera de l'empresa: Organització de l'Empresa. Balanç i Compte de resultats. Pressupost i Control de Costos. Import-Export. Lideratge i Delegació. Gestió d'Equips i Treball. Dinàmica d'Equips. Màrqueting per a la I. Química: Concepte. El màrqueting mix (producte, promocióny distribució). Anàlisi del mercat, comportament del consumidor, estratègies demercadotecnia. Estructura del Mercat Químic Internacional. Tècniques Organitzatives en l'Empresa: Lligen Manufacturing. Sistema Just in time Tutoria 1: D'Emprenedor a Empresari. Tutoria 2: Recursos Humans i Seguretat Industrial. Tutoria 3: El valor de l'Actitud [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => La I. Química en la C. Valenciana: Competències i atribucions del Químic i I.Químic, eixides professionals. Anàlisi econòmica financera de l'empresa: Organització de l'Empresa. Balanç i Compte de resultats. Pressupost i Control de Costos. Import-Export. Lideratge i Delegació. Gestió d'Equips i Treball. Dinàmica d'Equips. Màrqueting per a la I. Química: Concepte. El màrqueting mix (producte, promocióny distribució). Anàlisi del mercat, comportament del consumidor, estratègies demercadotecnia. Estructura del Mercat Químic Internacional. Tècniques Organitzatives en l'Empresa: Lligen Manufacturing. Sistema Just in time Tutoria 1: D'Emprenedor a Empresari. Tutoria 2: Recursos Humans i Seguretat Industrial. Tutoria 3: El valor de l'Actitud [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Control de qualitat, medi ambient i legislació química [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Control de qualitat, medi ambient i legislació química [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => CONTROL DE QUALITAT 1. Conceptes bàsics de Qualitat i Control de Qualitat: Qualitat, Requisits, Control de Qualitat, Inspecció, Auditoria, Documentació 2. Requisits: a. Del producte i el seu disseny b. Del procés c. De les matèries primeres d. De l'equip i les instal·lacions i el seu manteniment e. Del client f. Dels proveïdors g. De legislació i les Normes h. De formació dels operadors 3. Plans de control del compliment dels requisits: a. Plans de control de qualitat b. Pla general de qualitat c. Anàlisi de les dades d. Plans d'acció enfront de desviacions i seguiment e. Plans d'auditoria i realització de les auditories 4. Estratègia empresarial: a. Política de Qualitat b. Sistema de qualitat i recursos c. Millora contínua d. El factor humà e. Certificació f. Relacions amb els clients i proveïdors g. Inspeccions de l'Administració h. Missió, Visió, Objectius 5. El departament de control de qualitat: organització, estructura i funcions 6. Història i evolució de la qualitat: a. La qualitat al llarg de la història b. Tendències actuals c. La qualitat en els diferents tipus d'indústries d. Qualitat en el món e. Qualitat i Societat MEDI AMBIENT 7. Medi ambient: conceptes bàsics, sostenibilitat, canvi climàtic, impacte ambiental 8. Impacte mediambiental dels processos industrials. a. Aigües residuals b. Emissions a l'atmosfera c. Residus sòlids d. Contaminació de sòls 9. Reducció, Reciclatge i Reutilització. Plans empresarials i de sector. 10. Control dels requisits mediambientals a. El responsable de medi ambient b. Determinació de riscos i establiment d'indicadors c. Plans de control d. Sistemes de gestió ISO 14001 i EMAS 11. Legislació mediambiental 12. Tutories: Exemples Empresarials de Sistemes de Qualitat i Medi Ambient LEGISLACIÓ QUÍMICA 13. L'estat de dret, legislació i procediments administratius 1.1.- L'Estat de Dret i la separació de poders. 1.2.- Lleis i jurisprudència: característiques, prelació i tipus [DESCRIPCION2] => 1.3.- El procediment administratiu comú. 1.4.- Casos pràctics 14. Legislació general i específica que afecta la indústria química 1.- Legislació genèrica sobre instal·lacions industrials. 2.- Legislació específica sobre instal·lacions industrials per a determinades indústries. 3.- Autoritzacions administratives relatives a productes químics diferents al regulat en el REACH. 4.-Altres disposicions. 5.- Casos pràctics: Revisió de projectes d'instal·lació de productes químics existents. Avantprojecte d'instal·lació de productes químics a realitzar pels alumnes. 15. Responsabilitat civil i assegurances 1.- Responsabilitat civil: definició i tipus. 2.- Assegurances. 3.- Cas pràctic: Revisió de pòlisses reals, personal i d'empresa 16. El Reglament Reach 1.- Normativa europea de control del risc químic: Obligacions establides en el Reglament REACH. 2.- Substàncies especialment preocupants: Restricció d'ús i Autorització. 3.- La Fitxa de Dades de Seguretat ampliada. 4. Exemples pràctics d'Escenaris d'Exposició 17.El reglament CLP 1.- Adaptació del Sistema Globalment Harmonitzat de Classificació de Productes Químics a Europa: Reglament CLP. 2.- Criteris de Classificació: Classes de perill. 3. El procés de notificació al Catàleg Europeu de Classificació i Etiquetatge. 4.- Etiquetatge de Productes Químics 18. Salut laboral i Prevenció de Riscos Lborales (PRL). 1.- Legislació genèrica de PRL. 2.- Legislació específica de PRL en Indústries Químiques. 3.- Risc d'accident químic greu. 4.- Avaluació del Risc Químic i control de l'exposició a agents químics. Relació de la PRL amb els Reglaments REACH i CLP. 19. Legislació alimentària: el Dret Alimentari Europeu 1. Principis i requisits generals 2. Higiene dels aliments 3. Aliments d'origen animal [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => CONTROL DE QUALITAT 1. Conceptes bàsics de Qualitat i Control de Qualitat: Qualitat, Requisits, Control de Qualitat, Inspecció, Auditoria, Documentació 2. Requisits: a. Del producte i el seu disseny b. Del procés c. De les matèries primeres d. De l'equip i les instal·lacions i el seu manteniment e. Del client f. Dels proveïdors g. De legislació i les Normes h. De formació dels operadors 3. Plans de control del compliment dels requisits: a. Plans de control de qualitat b. Pla general de qualitat c. Anàlisi de les dades d. Plans d'acció enfront de desviacions i seguiment e. Plans d'auditoria i realització de les auditories 4. Estratègia empresarial: a. Política de Qualitat b. Sistema de qualitat i recursos c. Millora contínua d. El factor humà e. Certificació f. Relacions amb els clients i proveïdors g. Inspeccions de l'Administració h. Missió, Visió, Objectius 5. El departament de control de qualitat: organització, estructura i funcions 6. Història i evolució de la qualitat: a. La qualitat al llarg de la història b. Tendències actuals c. La qualitat en els diferents tipus d'indústries d. Qualitat en el món e. Qualitat i Societat MEDI AMBIENT 7. Medi ambient: conceptes bàsics, sostenibilitat, canvi climàtic, impacte ambiental 8. Impacte mediambiental dels processos industrials. a. Aigües residuals b. Emissions a l'atmosfera c. Residus sòlids d. Contaminació de sòls 9. Reducció, Reciclatge i Reutilització. Plans empresarials i de sector. 10. Control dels requisits mediambientals a. El responsable de medi ambient b. Determinació de riscos i establiment d'indicadors c. Plans de control d. Sistemes de gestió ISO 14001 i EMAS 11. Legislació mediambiental 12. Tutories: Exemples Empresarials de Sistemes de Qualitat i Medi Ambient LEGISLACIÓ QUÍMICA 13. L'estat de dret, legislació i procediments administratius 1.1.- L'Estat de Dret i la separació de poders. 1.2.- Lleis i jurisprudència: característiques, prelació i tipus [DESCRIPCION2_VAL] => 1.3.- El procediment administratiu comú. 1.4.- Casos pràctics 14. Legislació general i específica que afecta la indústria química 1.- Legislació genèrica sobre instal·lacions industrials. 2.- Legislació específica sobre instal·lacions industrials per a determinades indústries. 3.- Autoritzacions administratives relatives a productes químics diferents al regulat en el REACH. 4.-Altres disposicions. 5.- Casos pràctics: Revisió de projectes d'instal·lació de productes químics existents. Avantprojecte d'instal·lació de productes químics a realitzar pels alumnes. 15. Responsabilitat civil i assegurances 1.- Responsabilitat civil: definició i tipus. 2.- Assegurances. 3.- Cas pràctic: Revisió de pòlisses reals, personal i d'empresa 16. El Reglament Reach 1.- Normativa europea de control del risc químic: Obligacions establides en el Reglament REACH. 2.- Substàncies especialment preocupants: Restricció d'ús i Autorització. 3.- La Fitxa de Dades de Seguretat ampliada. 4. Exemples pràctics d'Escenaris d'Exposició 17.El reglament CLP 1.- Adaptació del Sistema Globalment Harmonitzat de Classificació de Productes Químics a Europa: Reglament CLP. 2.- Criteris de Classificació: Classes de perill. 3. El procés de notificació al Catàleg Europeu de Classificació i Etiquetatge. 4.- Etiquetatge de Productes Químics 18. Salut laboral i Prevenció de Riscos Lborales (PRL). 1.- Legislació genèrica de PRL. 2.- Legislació específica de PRL en Indústries Químiques. 3.- Risc d'accident químic greu. 4.- Avaluació del Risc Químic i control de l'exposició a agents químics. Relació de la PRL amb els Reglaments REACH i CLP. 19. Legislació alimentària: el Dret Alimentari Europeu 1. Principis i requisits generals 2. Higiene dels aliments 3. Aliments d'origen animal [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana I: Detergents i cosmètics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana I: Detergents i cosmètics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Composició de detergents. Tipus de surfactants. Enzims. Mètodes d'anàlisis i control de qualitat. Impacte ambiental. Legislació. Normativa específica sobre productes cosmètics. Qualitat, eficàcia i seguretat. Classificació dels productes segons la seua finalitat. Mètodes oficials i uns altres de garantia contrastada per al control analític de matèries primeres i productes acabats Tema 1.- Introducció als detergents Introducció històrica. Composició de detergents. Prejudicis del consumidor. Tendències futures. Tema 2. Tensioactius i els seus característiques Tipus de tensioactius. Aniònics. Catiònics. No iònics i Zwitteriones. Tema 3.Additius dels detergents i els seus característics Enzims. Antiespumantes. Espesantes. Altres. Tema 4.Formulació i control de qualitat en la indústria de detergents. Formulats compatibles. Control de les característiques dels detergents. Tema 5.Anàlisi de detergents. Anàlisi de Tensioactius. Anàlisi d'additius. Tema 6.Impacte ambiental dels detergents. Impacte ambiental. Legislació. Tema 7. Introducció a la indústria cosmètica Conceptes generals i legislació actual. Organismes responsables. Fabricació i comercialització de productes cosmètics. Eficàcia, seguretat i qualitat. Tema 8. El control de qualitat en la indústria cosmètica Mètodes oficials d'anàlisis. Altres mètodes analítics de validesa contrastada. Tema 9. Formes cosmètiques i ingredients Emulgents, gelificants, conservants, fragàncies, colorants i altres ingredients de cosmètica decorativa, ingredients específics emprats en cosmètica capil·lar, ingredients específics emprats en els productes per a la cura de la pell, ingredients específics emprats per a la neteja i higiene personal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Composició de detergents. Tipus de surfactants. Enzims. Mètodes d'anàlisis i control de qualitat. Impacte ambiental. Legislació. Normativa específica sobre productes cosmètics. Qualitat, eficàcia i seguretat. Classificació dels productes segons la seua finalitat. Mètodes oficials i uns altres de garantia contrastada per al control analític de matèries primeres i productes acabats Tema 1.- Introducció als detergents Introducció històrica. Composició de detergents. Prejudicis del consumidor. Tendències futures. Tema 2. Tensioactius i els seus característiques Tipus de tensioactius. Aniònics. Catiònics. No iònics i Zwitteriones. Tema 3.Additius dels detergents i els seus característics Enzims. Antiespumantes. Espesantes. Altres. Tema 4.Formulació i control de qualitat en la indústria de detergents. Formulats compatibles. Control de les característiques dels detergents. Tema 5.Anàlisi de detergents. Anàlisi de Tensioactius. Anàlisi d'additius. Tema 6.Impacte ambiental dels detergents. Impacte ambiental. Legislació. Tema 7. Introducció a la indústria cosmètica Conceptes generals i legislació actual. Organismes responsables. Fabricació i comercialització de productes cosmètics. Eficàcia, seguretat i qualitat. Tema 8. El control de qualitat en la indústria cosmètica Mètodes oficials d'anàlisis. Altres mètodes analítics de validesa contrastada. Tema 9. Formes cosmètiques i ingredients Emulgents, gelificants, conservants, fragàncies, colorants i altres ingredients de cosmètica decorativa, ingredients específics emprats en cosmètica capil·lar, ingredients específics emprats en els productes per a la cura de la pell, ingredients específics emprats per a la neteja i higiene personal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana II: Materials polimèrics i Recobriments de superfícies [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana II: Materials polimèrics i Recobriments de superfícies [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Materials polimèrics i Recobriments de superfícies Unitat 1. Grans famílies de materials polimèrics. Antecedents històrics i Mercat. Composició i enllaç Químic. Polimerització i Pes Molecular. Estructura i Morfologia. Grans Famílies de Materials. Classificació. Termoplàstics. Tipus, propietats i aplicacions. Termoestables. Tipus, propietats i aplicacions. Cautxús i Elastòmers. Vulcanización. Fulles tècniques. Interpretació. Additius. Estructura i aplicacions. Càrregues i Reforços. Pigments i Colorants. Teoria del color. Unitat 2. Introducció als processos de transformació de polímers. Introducció a la Reologia de Polímers. Viscoelasticidad. Transformació de Termoplàstics. Processos contínuos: Extrusió, compounding, filat, calandratge. Processos discontinus: emotlament per injecció, bufat, premsatge, termoconformació, rotomoldeo. Transformació de Termoestables. Processos continus: Pultrusión, Bobinatge. Processos discontinus: emotlament per contacte, projecció simultània, RTM, RIM, Premsatge. Unitat 3. Pintures i Recobriments de plàstics, fustes i embalatges. Tintes. Formulació de vernissos i pintures. Control de procés de fabricació. Caracterització de pintures i vernissos. Mètodes d'aplicació i de curat. Unitat. 4 Tractaments de superfícies metàl·liques. Neteja i desgreixatge. Zincat. Anoditzats. Recobriments electrolítics. Formulació de banys, Caracterització de recobriments metàl·lics. Utillatges d'aplicació. Defensa davant la corrosió metàl·lica en construcció, automoció i instal·lacions industrials. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Materials polimèrics i Recobriments de superfícies Unitat 1. Grans famílies de materials polimèrics. Antecedents històrics i Mercat. Composició i enllaç Químic. Polimerització i Pes Molecular. Estructura i Morfologia. Grans Famílies de Materials. Classificació. Termoplàstics. Tipus, propietats i aplicacions. Termoestables. Tipus, propietats i aplicacions. Cautxús i Elastòmers. Vulcanización. Fulles tècniques. Interpretació. Additius. Estructura i aplicacions. Càrregues i Reforços. Pigments i Colorants. Teoria del color. Unitat 2. Introducció als processos de transformació de polímers. Introducció a la Reologia de Polímers. Viscoelasticidad. Transformació de Termoplàstics. Processos contínuos: Extrusió, compounding, filat, calandratge. Processos discontinus: emotlament per injecció, bufat, premsatge, termoconformació, rotomoldeo. Transformació de Termoestables. Processos continus: Pultrusión, Bobinatge. Processos discontinus: emotlament per contacte, projecció simultània, RTM, RIM, Premsatge. Unitat 3. Pintures i Recobriments de plàstics, fustes i embalatges. Tintes. Formulació de vernissos i pintures. Control de procés de fabricació. Caracterització de pintures i vernissos. Mètodes d'aplicació i de curat. Unitat. 4 Tractaments de superfícies metàl·liques. Neteja i desgreixatge. Zincat. Anoditzats. Recobriments electrolítics. Formulació de banys, Caracterització de recobriments metàl·lics. Utillatges d'aplicació. Defensa davant la corrosió metàl·lica en construcció, automoció i instal·lacions industrials. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana III: Altres indústries [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana III: Altres indústries [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Indústria Alimentària: Tema 1.- COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ALIMENTS 1.1.- Aliments: concepte i classificació. 1.2.- Lípids: tipus i reaccions químiques. 1.3.- Carbohidrats: tipus i reaccions químiques. 1.4.- Aminoàcids, pèptids i proteïnes: reaccions químiques. 1.5.- Vitamines i minerals. Tema 2. ADDITIUS ALIMENTARIS 2.1.- Colorants. 2.2.- Saborizantes. 2.3.-Aliments funcionals. 2.4.-Altres additius. Tema 3.CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 3.1.- Processos de conservació. 3.2. Conservants químics. 3.3. Envasos actius. Tema 4.SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.1.-Higiene alimentària. 4.2.-Control de qualitat i sistemes de qualitat 4.3.- Casos pràctics Tema 5.CONTAMINACIÓ QUIMICA D'ALIMENTS 5.1.- Índexs de qualitat .5.2.- Tipus de contaminants. 5.3.- Detecció i quantificació de contaminants. 5.4.-Casos pràctics. Tema 6.LEGISLACIÓ 6.1.- Principis generals de la legislació alimentaria. 6.2.- Tipus de legislació. 6.3.- Discussió de documents Indústria Agroquímica: Tema 1. FERTILITZANTS 1.1.- Sòl; Textura, Composició i Perfils, Matèria Orgànica. Química del Sòl. 1.2.- Necessitats de les plantes; Classes de Nutrients, Efecte en la planta de la deficiència o excés dels micronutrientes. 1.3.- Abonaments; formulació i riquesa, característiques, Aplicacions. 1.4.- Fitoestimulantes: Classificació, Efectes, Aplicacions Tema 2. FITOREGULADORES 2.1.- Estimulants del creixement: Auxines, Giberelinas, Citoquininas. 2.2.- Inhibidors del creixement: Absicinas i etilè. Tema 3. FITOSANITARIS: PLAGUICIDES 3.1.- Classificació segons l'organisme que es desitja controlar 3.2.- Classificació segons el grup químic del principi actiu. Tema 4 FITOSANITARIS: INSECTICIDES BIORACIONALES. 4.1.- Reguladors del creixement 4.2 Reguladors del comportament: Feromones. Tema 5. AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS TRACTAMENTS Tema 6. PERSPECTIVES ACTUALS DE LA INDÚSTRIA AGROQUÍMICA: Visió de Servalesa S. a. Indústria Ceràmica [DESCRIPCION2] => Tema 1. INTRODUCCION Als MATERIALS CERÀMICS I LA INDÚSTRIA CERÀMICA. Concepte de material ceràmic i Ceràmica. La indústria ceràmica. Processos ceràmics. Matèries primeres . Emotlament i cocció. Fusió i solidificació. Processos especials. Productes ceràmics. Ceràmica tradicional. Ceràmiques tècniques. Tema 2. TECNICAS DE PREPARACION DE MATERIALS CERAMICOS Tècniques de preparació convencionals de materials ceràmics. Reaccions en estat sòlid. Tècnica experimental. Altres tècniques de preparació no convencionals. Tema 3. TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALS CERAMICOS Concepte d'estructura en la caracterització de materials ceràmics. Tipus de tècniques utilitzades. Tècniques de difracció. Difracció de pols de raigs X. Tècniques microscòpiques. Microscòpia electrònica d'escombratge. Anàlisi tèrmica. Tema 4. CERÀMICA BLANCA. PORCELLANES Tipus de materials de Ceràmica Blanca. Matèries primeres. Característiques matèries primeres principals. Matèries secundàries (Additius). Mètodes de conformació. Transformacions físiques i químiques dels materials de porcellana en el seu processament tèrmic. Tema 5. PIGMENTS CERÀMICS Concepte de pigment ceràmic. Classificació dels pigments ceràmics. Fabricació industrial de pigments ceràmics. Factors a considerar en la selecció de pigments ceràmics. Tècniques actuals en l'aplicació i desenvolupament de pigments ceràmics. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Indústria Alimentària: Tema 1.- COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ALIMENTS 1.1.- Aliments: concepte i classificació. 1.2.- Lípids: tipus i reaccions químiques. 1.3.- Carbohidrats: tipus i reaccions químiques. 1.4.- Aminoàcids, pèptids i proteïnes: reaccions químiques. 1.5.- Vitamines i minerals. Tema 2. ADDITIUS ALIMENTARIS 2.1.- Colorants. 2.2.- Saborizantes. 2.3.-Aliments funcionals. 2.4.-Altres additius. Tema 3.CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 3.1.- Processos de conservació. 3.2. Conservants químics. 3.3. Envasos actius. Tema 4.SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.1.-Higiene alimentària. 4.2.-Control de qualitat i sistemes de qualitat 4.3.- Casos pràctics Tema 5.CONTAMINACIÓ QUIMICA D'ALIMENTS 5.1.- Índexs de qualitat .5.2.- Tipus de contaminants. 5.3.- Detecció i quantificació de contaminants. 5.4.-Casos pràctics. Tema 6.LEGISLACIÓ 6.1.- Principis generals de la legislació alimentaria. 6.2.- Tipus de legislació. 6.3.- Discussió de documents Indústria Agroquímica: Tema 1. FERTILITZANTS 1.1.- Sòl; Textura, Composició i Perfils, Matèria Orgànica. Química del Sòl. 1.2.- Necessitats de les plantes; Classes de Nutrients, Efecte en la planta de la deficiència o excés dels micronutrientes. 1.3.- Abonaments; formulació i riquesa, característiques, Aplicacions. 1.4.- Fitoestimulantes: Classificació, Efectes, Aplicacions Tema 2. FITOREGULADORES 2.1.- Estimulants del creixement: Auxines, Giberelinas, Citoquininas. 2.2.- Inhibidors del creixement: Absicinas i etilè. Tema 3. FITOSANITARIS: PLAGUICIDES 3.1.- Classificació segons l'organisme que es desitja controlar 3.2.- Classificació segons el grup químic del principi actiu. Tema 4 FITOSANITARIS: INSECTICIDES BIORACIONALES. 4.1.- Reguladors del creixement 4.2 Reguladors del comportament: Feromones. Tema 5. AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS TRACTAMENTS Tema 6. PERSPECTIVES ACTUALS DE LA INDÚSTRIA AGROQUÍMICA: Visió de Servalesa S. a. Indústria Ceràmica [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 1. INTRODUCCION Als MATERIALS CERÀMICS I LA INDÚSTRIA CERÀMICA. Concepte de material ceràmic i Ceràmica. La indústria ceràmica. Processos ceràmics. Matèries primeres . Emotlament i cocció. Fusió i solidificació. Processos especials. Productes ceràmics. Ceràmica tradicional. Ceràmiques tècniques. Tema 2. TECNICAS DE PREPARACION DE MATERIALS CERAMICOS Tècniques de preparació convencionals de materials ceràmics. Reaccions en estat sòlid. Tècnica experimental. Altres tècniques de preparació no convencionals. Tema 3. TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALS CERAMICOS Concepte d'estructura en la caracterització de materials ceràmics. Tipus de tècniques utilitzades. Tècniques de difracció. Difracció de pols de raigs X. Tècniques microscòpiques. Microscòpia electrònica d'escombratge. Anàlisi tèrmica. Tema 4. CERÀMICA BLANCA. PORCELLANES Tipus de materials de Ceràmica Blanca. Matèries primeres. Característiques matèries primeres principals. Matèries secundàries (Additius). Mètodes de conformació. Transformacions físiques i químiques dels materials de porcellana en el seu processament tèrmic. Tema 5. PIGMENTS CERÀMICS Concepte de pigment ceràmic. Classificació dels pigments ceràmics. Fabricació industrial de pigments ceràmics. Factors a considerar en la selecció de pigments ceràmics. Tècniques actuals en l'aplicació i desenvolupament de pigments ceràmics. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Les pràctiques en empresa és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor. El treball serà realitzat en empreses, organismes o institucions diferents a la Universitat de València, sempre que existisca conveni amb elles. Atès que les pràctiques es realitzen en diferents empreses, totes en el sector químic, però en diferents àrees (productes de neteja, cosmètics, pintures, etc.), el programa concret que es realitza, depèn de l'empresa que se li assigne a l'alumne, per la qual cosa no és possible establir un programa detallat únic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Les pràctiques en empresa és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor. El treball serà realitzat en empreses, organismes o institucions diferents a la Universitat de València, sempre que existisca conveni amb elles. Atès que les pràctiques es realitzen en diferents empreses, totes en el sector químic, però en diferents àrees (productes de neteja, cosmètics, pintures, etc.), el programa concret que es realitza, depèn de l'empresa que se li assigne a l'alumne, per la qual cosa no és possible establir un programa detallat únic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp376746 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Abril Lanzuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni65061 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Benede Veiga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Analítica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigador Contratado VAL I+D [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni3222 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Campins Falco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Analítica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G4092 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Campins@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp68408 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Gabaldón Domínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ldo. Ciencias Químicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni31198 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Gil Grau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G5131 [EMAIL_FACULTAD] => salvador.gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp8293 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Guaita Rosa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp101002 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Jordán Gelabert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp94405 [NOMBRE_PERSONA] => Rosana [APELLIDOS] => López Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp38897 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Monge Frontiñán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria General. Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni29555 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Parra Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G6101 [EMAIL_FACULTAD] => mparra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni29616 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Picher Uribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F8100 [EMAIL_FACULTAD] => tpicher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp987 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Manuel [APELLIDOS] => Rodríguez Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador único. ATQ Quimyser, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni65694 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Saez Cases [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => I6040 [EMAIL_FACULTAD] => josesaez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp399614 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Vaqué Urbaneja [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni67553 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Vergara Barberán [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M0440 [EMAIL_FACULTAD] => maverbarX@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador Contratado VAL I+D. Departamento de Química Analítica. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni63852 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Vicente Pedros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Física. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Emérito de Universidad [NPI] => F3083 [EMAIL_FACULTAD] => Francisco.Vicente@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29616 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Picher Uribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F8100 [EMAIL_FACULTAD] => tpicher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22812170 [EDICION] => 9 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 17/10/2022 [FECHA_FIN] => 30/06/2023 [LUGAR] => Facultad de Química [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Química [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 05/10/2022 [AREA] => 8 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => quimica-industria [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Ciències i Tecnologia [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Química: Especialitat Indústria [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dilluns-dijous de 15.00 a 19.30 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats (Llicenciats) en Química Graduats (Llicenciats) en Enginyeria Química Graduats (Llicenciats) en Ciències Ambientals Graduats (Llicenciats) en Bioquímica Enginyers industrials Per a altres titulacions, la direcció del Diploma establirà els coneixements addicionals necessaris. Estudiants als quals li falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionat a superar-los durant el mateix curs acadèmic [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal del diploma és proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de la indústria que li permeten conèixer la casuística particular de les empreses del sector químic i adquirir una visió global de la mateixa per a poder incorporar-se amb èxit al món laboral i exercir la seua professió de manera eficaç i eficient. Per això, a més dels aspectes específicament químics, es proporcionaran coneixements d'Organització industrial, Legislació, Gestió de la qualitat i Impacte mediambiental i, en general, tots els que caracteritzen a aquest sector. L'orientació de les diferents assignatures s'ha dirigit a aquells tipus d'indústria amb una forta implantació a la Comunitat Valenciana, on previsiblement transcorrerà la vida laboral dels alumnes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals abasten llocs com ara aquells requerits per a: 1. Organitzar, dirigir i executar tasques de control en el laboratori. 2. Organitzar, dirigir i executar tasques de producció en el sector químic. 3. Consultoria i assessorament per a empreses. 4. Responsable de medi ambient, gestor d'EDAR. 5. Assessorament i assistència tècnica a clients. 6. Tècnic en I+D+i. Desenvolupament de projectes. 7. Emprenedors que vulguen muntar la seua pròpia empresa [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Organització industrial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Organització industrial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => La I. Química en la C. Valenciana: Competències i atribucions del Químic i I.Químic, eixides professionals. Anàlisi econòmica financera de l'empresa: Organització de l'Empresa. Balanç i Compte de resultats. Pressupost i Control de Costos. Import-Export. Lideratge i Delegació. Gestió d'Equips i Treball. Dinàmica d'Equips. Màrqueting per a la I. Química: Concepte. El màrqueting mix (producte, promocióny distribució). Anàlisi del mercat, comportament del consumidor, estratègies demercadotecnia. Estructura del Mercat Químic Internacional. Tècniques Organitzatives en l'Empresa: Lligen Manufacturing. Sistema Just in time Tutoria 1: D'Emprenedor a Empresari. Tutoria 2: Recursos Humans i Seguretat Industrial. Tutoria 3: El valor de l'Actitud [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => La I. Química en la C. Valenciana: Competències i atribucions del Químic i I.Químic, eixides professionals. Anàlisi econòmica financera de l'empresa: Organització de l'Empresa. Balanç i Compte de resultats. Pressupost i Control de Costos. Import-Export. Lideratge i Delegació. Gestió d'Equips i Treball. Dinàmica d'Equips. Màrqueting per a la I. Química: Concepte. El màrqueting mix (producte, promocióny distribució). Anàlisi del mercat, comportament del consumidor, estratègies demercadotecnia. Estructura del Mercat Químic Internacional. Tècniques Organitzatives en l'Empresa: Lligen Manufacturing. Sistema Just in time Tutoria 1: D'Emprenedor a Empresari. Tutoria 2: Recursos Humans i Seguretat Industrial. Tutoria 3: El valor de l'Actitud [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Control de qualitat, medi ambient i legislació química [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Control de qualitat, medi ambient i legislació química [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => CONTROL DE QUALITAT 1. Conceptes bàsics de Qualitat i Control de Qualitat: Qualitat, Requisits, Control de Qualitat, Inspecció, Auditoria, Documentació 2. Requisits: a. Del producte i el seu disseny b. Del procés c. De les matèries primeres d. De l'equip i les instal·lacions i el seu manteniment e. Del client f. Dels proveïdors g. De legislació i les Normes h. De formació dels operadors 3. Plans de control del compliment dels requisits: a. Plans de control de qualitat b. Pla general de qualitat c. Anàlisi de les dades d. Plans d'acció enfront de desviacions i seguiment e. Plans d'auditoria i realització de les auditories 4. Estratègia empresarial: a. Política de Qualitat b. Sistema de qualitat i recursos c. Millora contínua d. El factor humà e. Certificació f. Relacions amb els clients i proveïdors g. Inspeccions de l'Administració h. Missió, Visió, Objectius 5. El departament de control de qualitat: organització, estructura i funcions 6. Història i evolució de la qualitat: a. La qualitat al llarg de la història b. Tendències actuals c. La qualitat en els diferents tipus d'indústries d. Qualitat en el món e. Qualitat i Societat MEDI AMBIENT 7. Medi ambient: conceptes bàsics, sostenibilitat, canvi climàtic, impacte ambiental 8. Impacte mediambiental dels processos industrials. a. Aigües residuals b. Emissions a l'atmosfera c. Residus sòlids d. Contaminació de sòls 9. Reducció, Reciclatge i Reutilització. Plans empresarials i de sector. 10. Control dels requisits mediambientals a. El responsable de medi ambient b. Determinació de riscos i establiment d'indicadors c. Plans de control d. Sistemes de gestió ISO 14001 i EMAS 11. Legislació mediambiental 12. Tutories: Exemples Empresarials de Sistemes de Qualitat i Medi Ambient LEGISLACIÓ QUÍMICA 13. L'estat de dret, legislació i procediments administratius 1.1.- L'Estat de Dret i la separació de poders. 1.2.- Lleis i jurisprudència: característiques, prelació i tipus [DESCRIPCION2] => 1.3.- El procediment administratiu comú. 1.4.- Casos pràctics 14. Legislació general i específica que afecta la indústria química 1.- Legislació genèrica sobre instal·lacions industrials. 2.- Legislació específica sobre instal·lacions industrials per a determinades indústries. 3.- Autoritzacions administratives relatives a productes químics diferents al regulat en el REACH. 4.-Altres disposicions. 5.- Casos pràctics: Revisió de projectes d'instal·lació de productes químics existents. Avantprojecte d'instal·lació de productes químics a realitzar pels alumnes. 15. Responsabilitat civil i assegurances 1.- Responsabilitat civil: definició i tipus. 2.- Assegurances. 3.- Cas pràctic: Revisió de pòlisses reals, personal i d'empresa 16. El Reglament Reach 1.- Normativa europea de control del risc químic: Obligacions establides en el Reglament REACH. 2.- Substàncies especialment preocupants: Restricció d'ús i Autorització. 3.- La Fitxa de Dades de Seguretat ampliada. 4. Exemples pràctics d'Escenaris d'Exposició 17.El reglament CLP 1.- Adaptació del Sistema Globalment Harmonitzat de Classificació de Productes Químics a Europa: Reglament CLP. 2.- Criteris de Classificació: Classes de perill. 3. El procés de notificació al Catàleg Europeu de Classificació i Etiquetatge. 4.- Etiquetatge de Productes Químics 18. Salut laboral i Prevenció de Riscos Lborales (PRL). 1.- Legislació genèrica de PRL. 2.- Legislació específica de PRL en Indústries Químiques. 3.- Risc d'accident químic greu. 4.- Avaluació del Risc Químic i control de l'exposició a agents químics. Relació de la PRL amb els Reglaments REACH i CLP. 19. Legislació alimentària: el Dret Alimentari Europeu 1. Principis i requisits generals 2. Higiene dels aliments 3. Aliments d'origen animal [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => CONTROL DE QUALITAT 1. Conceptes bàsics de Qualitat i Control de Qualitat: Qualitat, Requisits, Control de Qualitat, Inspecció, Auditoria, Documentació 2. Requisits: a. Del producte i el seu disseny b. Del procés c. De les matèries primeres d. De l'equip i les instal·lacions i el seu manteniment e. Del client f. Dels proveïdors g. De legislació i les Normes h. De formació dels operadors 3. Plans de control del compliment dels requisits: a. Plans de control de qualitat b. Pla general de qualitat c. Anàlisi de les dades d. Plans d'acció enfront de desviacions i seguiment e. Plans d'auditoria i realització de les auditories 4. Estratègia empresarial: a. Política de Qualitat b. Sistema de qualitat i recursos c. Millora contínua d. El factor humà e. Certificació f. Relacions amb els clients i proveïdors g. Inspeccions de l'Administració h. Missió, Visió, Objectius 5. El departament de control de qualitat: organització, estructura i funcions 6. Història i evolució de la qualitat: a. La qualitat al llarg de la història b. Tendències actuals c. La qualitat en els diferents tipus d'indústries d. Qualitat en el món e. Qualitat i Societat MEDI AMBIENT 7. Medi ambient: conceptes bàsics, sostenibilitat, canvi climàtic, impacte ambiental 8. Impacte mediambiental dels processos industrials. a. Aigües residuals b. Emissions a l'atmosfera c. Residus sòlids d. Contaminació de sòls 9. Reducció, Reciclatge i Reutilització. Plans empresarials i de sector. 10. Control dels requisits mediambientals a. El responsable de medi ambient b. Determinació de riscos i establiment d'indicadors c. Plans de control d. Sistemes de gestió ISO 14001 i EMAS 11. Legislació mediambiental 12. Tutories: Exemples Empresarials de Sistemes de Qualitat i Medi Ambient LEGISLACIÓ QUÍMICA 13. L'estat de dret, legislació i procediments administratius 1.1.- L'Estat de Dret i la separació de poders. 1.2.- Lleis i jurisprudència: característiques, prelació i tipus [DESCRIPCION2_VAL] => 1.3.- El procediment administratiu comú. 1.4.- Casos pràctics 14. Legislació general i específica que afecta la indústria química 1.- Legislació genèrica sobre instal·lacions industrials. 2.- Legislació específica sobre instal·lacions industrials per a determinades indústries. 3.- Autoritzacions administratives relatives a productes químics diferents al regulat en el REACH. 4.-Altres disposicions. 5.- Casos pràctics: Revisió de projectes d'instal·lació de productes químics existents. Avantprojecte d'instal·lació de productes químics a realitzar pels alumnes. 15. Responsabilitat civil i assegurances 1.- Responsabilitat civil: definició i tipus. 2.- Assegurances. 3.- Cas pràctic: Revisió de pòlisses reals, personal i d'empresa 16. El Reglament Reach 1.- Normativa europea de control del risc químic: Obligacions establides en el Reglament REACH. 2.- Substàncies especialment preocupants: Restricció d'ús i Autorització. 3.- La Fitxa de Dades de Seguretat ampliada. 4. Exemples pràctics d'Escenaris d'Exposició 17.El reglament CLP 1.- Adaptació del Sistema Globalment Harmonitzat de Classificació de Productes Químics a Europa: Reglament CLP. 2.- Criteris de Classificació: Classes de perill. 3. El procés de notificació al Catàleg Europeu de Classificació i Etiquetatge. 4.- Etiquetatge de Productes Químics 18. Salut laboral i Prevenció de Riscos Lborales (PRL). 1.- Legislació genèrica de PRL. 2.- Legislació específica de PRL en Indústries Químiques. 3.- Risc d'accident químic greu. 4.- Avaluació del Risc Químic i control de l'exposició a agents químics. Relació de la PRL amb els Reglaments REACH i CLP. 19. Legislació alimentària: el Dret Alimentari Europeu 1. Principis i requisits generals 2. Higiene dels aliments 3. Aliments d'origen animal [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana I: Detergents i cosmètics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana I: Detergents i cosmètics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Composició de detergents. Tipus de surfactants. Enzims. Mètodes d'anàlisis i control de qualitat. Impacte ambiental. Legislació. Normativa específica sobre productes cosmètics. Qualitat, eficàcia i seguretat. Classificació dels productes segons la seua finalitat. Mètodes oficials i uns altres de garantia contrastada per al control analític de matèries primeres i productes acabats Tema 1.- Introducció als detergents Introducció històrica. Composició de detergents. Prejudicis del consumidor. Tendències futures. Tema 2. Tensioactius i els seus característiques Tipus de tensioactius. Aniònics. Catiònics. No iònics i Zwitteriones. Tema 3.Additius dels detergents i els seus característics Enzims. Antiespumantes. Espesantes. Altres. Tema 4.Formulació i control de qualitat en la indústria de detergents. Formulats compatibles. Control de les característiques dels detergents. Tema 5.Anàlisi de detergents. Anàlisi de Tensioactius. Anàlisi d'additius. Tema 6.Impacte ambiental dels detergents. Impacte ambiental. Legislació. Tema 7. Introducció a la indústria cosmètica Conceptes generals i legislació actual. Organismes responsables. Fabricació i comercialització de productes cosmètics. Eficàcia, seguretat i qualitat. Tema 8. El control de qualitat en la indústria cosmètica Mètodes oficials d'anàlisis. Altres mètodes analítics de validesa contrastada. Tema 9. Formes cosmètiques i ingredients Emulgents, gelificants, conservants, fragàncies, colorants i altres ingredients de cosmètica decorativa, ingredients específics emprats en cosmètica capil·lar, ingredients específics emprats en els productes per a la cura de la pell, ingredients específics emprats per a la neteja i higiene personal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Composició de detergents. Tipus de surfactants. Enzims. Mètodes d'anàlisis i control de qualitat. Impacte ambiental. Legislació. Normativa específica sobre productes cosmètics. Qualitat, eficàcia i seguretat. Classificació dels productes segons la seua finalitat. Mètodes oficials i uns altres de garantia contrastada per al control analític de matèries primeres i productes acabats Tema 1.- Introducció als detergents Introducció històrica. Composició de detergents. Prejudicis del consumidor. Tendències futures. Tema 2. Tensioactius i els seus característiques Tipus de tensioactius. Aniònics. Catiònics. No iònics i Zwitteriones. Tema 3.Additius dels detergents i els seus característics Enzims. Antiespumantes. Espesantes. Altres. Tema 4.Formulació i control de qualitat en la indústria de detergents. Formulats compatibles. Control de les característiques dels detergents. Tema 5.Anàlisi de detergents. Anàlisi de Tensioactius. Anàlisi d'additius. Tema 6.Impacte ambiental dels detergents. Impacte ambiental. Legislació. Tema 7. Introducció a la indústria cosmètica Conceptes generals i legislació actual. Organismes responsables. Fabricació i comercialització de productes cosmètics. Eficàcia, seguretat i qualitat. Tema 8. El control de qualitat en la indústria cosmètica Mètodes oficials d'anàlisis. Altres mètodes analítics de validesa contrastada. Tema 9. Formes cosmètiques i ingredients Emulgents, gelificants, conservants, fragàncies, colorants i altres ingredients de cosmètica decorativa, ingredients específics emprats en cosmètica capil·lar, ingredients específics emprats en els productes per a la cura de la pell, ingredients específics emprats per a la neteja i higiene personal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana II: Materials polimèrics i Recobriments de superfícies [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana II: Materials polimèrics i Recobriments de superfícies [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Materials polimèrics i Recobriments de superfícies Unitat 1. Grans famílies de materials polimèrics. Antecedents històrics i Mercat. Composició i enllaç Químic. Polimerització i Pes Molecular. Estructura i Morfologia. Grans Famílies de Materials. Classificació. Termoplàstics. Tipus, propietats i aplicacions. Termoestables. Tipus, propietats i aplicacions. Cautxús i Elastòmers. Vulcanización. Fulles tècniques. Interpretació. Additius. Estructura i aplicacions. Càrregues i Reforços. Pigments i Colorants. Teoria del color. Unitat 2. Introducció als processos de transformació de polímers. Introducció a la Reologia de Polímers. Viscoelasticidad. Transformació de Termoplàstics. Processos contínuos: Extrusió, compounding, filat, calandratge. Processos discontinus: emotlament per injecció, bufat, premsatge, termoconformació, rotomoldeo. Transformació de Termoestables. Processos continus: Pultrusión, Bobinatge. Processos discontinus: emotlament per contacte, projecció simultània, RTM, RIM, Premsatge. Unitat 3. Pintures i Recobriments de plàstics, fustes i embalatges. Tintes. Formulació de vernissos i pintures. Control de procés de fabricació. Caracterització de pintures i vernissos. Mètodes d'aplicació i de curat. Unitat. 4 Tractaments de superfícies metàl·liques. Neteja i desgreixatge. Zincat. Anoditzats. Recobriments electrolítics. Formulació de banys, Caracterització de recobriments metàl·lics. Utillatges d'aplicació. Defensa davant la corrosió metàl·lica en construcció, automoció i instal·lacions industrials. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Materials polimèrics i Recobriments de superfícies Unitat 1. Grans famílies de materials polimèrics. Antecedents històrics i Mercat. Composició i enllaç Químic. Polimerització i Pes Molecular. Estructura i Morfologia. Grans Famílies de Materials. Classificació. Termoplàstics. Tipus, propietats i aplicacions. Termoestables. Tipus, propietats i aplicacions. Cautxús i Elastòmers. Vulcanización. Fulles tècniques. Interpretació. Additius. Estructura i aplicacions. Càrregues i Reforços. Pigments i Colorants. Teoria del color. Unitat 2. Introducció als processos de transformació de polímers. Introducció a la Reologia de Polímers. Viscoelasticidad. Transformació de Termoplàstics. Processos contínuos: Extrusió, compounding, filat, calandratge. Processos discontinus: emotlament per injecció, bufat, premsatge, termoconformació, rotomoldeo. Transformació de Termoestables. Processos continus: Pultrusión, Bobinatge. Processos discontinus: emotlament per contacte, projecció simultània, RTM, RIM, Premsatge. Unitat 3. Pintures i Recobriments de plàstics, fustes i embalatges. Tintes. Formulació de vernissos i pintures. Control de procés de fabricació. Caracterització de pintures i vernissos. Mètodes d'aplicació i de curat. Unitat. 4 Tractaments de superfícies metàl·liques. Neteja i desgreixatge. Zincat. Anoditzats. Recobriments electrolítics. Formulació de banys, Caracterització de recobriments metàl·lics. Utillatges d'aplicació. Defensa davant la corrosió metàl·lica en construcció, automoció i instal·lacions industrials. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Indústries de la Comunitat Valenciana III: Altres indústries [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indústries de la Comunitat Valenciana III: Altres indústries [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Indústria Alimentària: Tema 1.- COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ALIMENTS 1.1.- Aliments: concepte i classificació. 1.2.- Lípids: tipus i reaccions químiques. 1.3.- Carbohidrats: tipus i reaccions químiques. 1.4.- Aminoàcids, pèptids i proteïnes: reaccions químiques. 1.5.- Vitamines i minerals. Tema 2. ADDITIUS ALIMENTARIS 2.1.- Colorants. 2.2.- Saborizantes. 2.3.-Aliments funcionals. 2.4.-Altres additius. Tema 3.CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 3.1.- Processos de conservació. 3.2. Conservants químics. 3.3. Envasos actius. Tema 4.SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.1.-Higiene alimentària. 4.2.-Control de qualitat i sistemes de qualitat 4.3.- Casos pràctics Tema 5.CONTAMINACIÓ QUIMICA D'ALIMENTS 5.1.- Índexs de qualitat .5.2.- Tipus de contaminants. 5.3.- Detecció i quantificació de contaminants. 5.4.-Casos pràctics. Tema 6.LEGISLACIÓ 6.1.- Principis generals de la legislació alimentaria. 6.2.- Tipus de legislació. 6.3.- Discussió de documents Indústria Agroquímica: Tema 1. FERTILITZANTS 1.1.- Sòl; Textura, Composició i Perfils, Matèria Orgànica. Química del Sòl. 1.2.- Necessitats de les plantes; Classes de Nutrients, Efecte en la planta de la deficiència o excés dels micronutrientes. 1.3.- Abonaments; formulació i riquesa, característiques, Aplicacions. 1.4.- Fitoestimulantes: Classificació, Efectes, Aplicacions Tema 2. FITOREGULADORES 2.1.- Estimulants del creixement: Auxines, Giberelinas, Citoquininas. 2.2.- Inhibidors del creixement: Absicinas i etilè. Tema 3. FITOSANITARIS: PLAGUICIDES 3.1.- Classificació segons l'organisme que es desitja controlar 3.2.- Classificació segons el grup químic del principi actiu. Tema 4 FITOSANITARIS: INSECTICIDES BIORACIONALES. 4.1.- Reguladors del creixement 4.2 Reguladors del comportament: Feromones. Tema 5. AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS TRACTAMENTS Tema 6. PERSPECTIVES ACTUALS DE LA INDÚSTRIA AGROQUÍMICA: Visió de Servalesa S. a. Indústria Ceràmica [DESCRIPCION2] => Tema 1. INTRODUCCION Als MATERIALS CERÀMICS I LA INDÚSTRIA CERÀMICA. Concepte de material ceràmic i Ceràmica. La indústria ceràmica. Processos ceràmics. Matèries primeres . Emotlament i cocció. Fusió i solidificació. Processos especials. Productes ceràmics. Ceràmica tradicional. Ceràmiques tècniques. Tema 2. TECNICAS DE PREPARACION DE MATERIALS CERAMICOS Tècniques de preparació convencionals de materials ceràmics. Reaccions en estat sòlid. Tècnica experimental. Altres tècniques de preparació no convencionals. Tema 3. TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALS CERAMICOS Concepte d'estructura en la caracterització de materials ceràmics. Tipus de tècniques utilitzades. Tècniques de difracció. Difracció de pols de raigs X. Tècniques microscòpiques. Microscòpia electrònica d'escombratge. Anàlisi tèrmica. Tema 4. CERÀMICA BLANCA. PORCELLANES Tipus de materials de Ceràmica Blanca. Matèries primeres. Característiques matèries primeres principals. Matèries secundàries (Additius). Mètodes de conformació. Transformacions físiques i químiques dels materials de porcellana en el seu processament tèrmic. Tema 5. PIGMENTS CERÀMICS Concepte de pigment ceràmic. Classificació dels pigments ceràmics. Fabricació industrial de pigments ceràmics. Factors a considerar en la selecció de pigments ceràmics. Tècniques actuals en l'aplicació i desenvolupament de pigments ceràmics. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Indústria Alimentària: Tema 1.- COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ALIMENTS 1.1.- Aliments: concepte i classificació. 1.2.- Lípids: tipus i reaccions químiques. 1.3.- Carbohidrats: tipus i reaccions químiques. 1.4.- Aminoàcids, pèptids i proteïnes: reaccions químiques. 1.5.- Vitamines i minerals. Tema 2. ADDITIUS ALIMENTARIS 2.1.- Colorants. 2.2.- Saborizantes. 2.3.-Aliments funcionals. 2.4.-Altres additius. Tema 3.CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 3.1.- Processos de conservació. 3.2. Conservants químics. 3.3. Envasos actius. Tema 4.SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.1.-Higiene alimentària. 4.2.-Control de qualitat i sistemes de qualitat 4.3.- Casos pràctics Tema 5.CONTAMINACIÓ QUIMICA D'ALIMENTS 5.1.- Índexs de qualitat .5.2.- Tipus de contaminants. 5.3.- Detecció i quantificació de contaminants. 5.4.-Casos pràctics. Tema 6.LEGISLACIÓ 6.1.- Principis generals de la legislació alimentaria. 6.2.- Tipus de legislació. 6.3.- Discussió de documents Indústria Agroquímica: Tema 1. FERTILITZANTS 1.1.- Sòl; Textura, Composició i Perfils, Matèria Orgànica. Química del Sòl. 1.2.- Necessitats de les plantes; Classes de Nutrients, Efecte en la planta de la deficiència o excés dels micronutrientes. 1.3.- Abonaments; formulació i riquesa, característiques, Aplicacions. 1.4.- Fitoestimulantes: Classificació, Efectes, Aplicacions Tema 2. FITOREGULADORES 2.1.- Estimulants del creixement: Auxines, Giberelinas, Citoquininas. 2.2.- Inhibidors del creixement: Absicinas i etilè. Tema 3. FITOSANITARIS: PLAGUICIDES 3.1.- Classificació segons l'organisme que es desitja controlar 3.2.- Classificació segons el grup químic del principi actiu. Tema 4 FITOSANITARIS: INSECTICIDES BIORACIONALES. 4.1.- Reguladors del creixement 4.2 Reguladors del comportament: Feromones. Tema 5. AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS TRACTAMENTS Tema 6. PERSPECTIVES ACTUALS DE LA INDÚSTRIA AGROQUÍMICA: Visió de Servalesa S. a. Indústria Ceràmica [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 1. INTRODUCCION Als MATERIALS CERÀMICS I LA INDÚSTRIA CERÀMICA. Concepte de material ceràmic i Ceràmica. La indústria ceràmica. Processos ceràmics. Matèries primeres . Emotlament i cocció. Fusió i solidificació. Processos especials. Productes ceràmics. Ceràmica tradicional. Ceràmiques tècniques. Tema 2. TECNICAS DE PREPARACION DE MATERIALS CERAMICOS Tècniques de preparació convencionals de materials ceràmics. Reaccions en estat sòlid. Tècnica experimental. Altres tècniques de preparació no convencionals. Tema 3. TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALS CERAMICOS Concepte d'estructura en la caracterització de materials ceràmics. Tipus de tècniques utilitzades. Tècniques de difracció. Difracció de pols de raigs X. Tècniques microscòpiques. Microscòpia electrònica d'escombratge. Anàlisi tèrmica. Tema 4. CERÀMICA BLANCA. PORCELLANES Tipus de materials de Ceràmica Blanca. Matèries primeres. Característiques matèries primeres principals. Matèries secundàries (Additius). Mètodes de conformació. Transformacions físiques i químiques dels materials de porcellana en el seu processament tèrmic. Tema 5. PIGMENTS CERÀMICS Concepte de pigment ceràmic. Classificació dels pigments ceràmics. Fabricació industrial de pigments ceràmics. Factors a considerar en la selecció de pigments ceràmics. Tècniques actuals en l'aplicació i desenvolupament de pigments ceràmics. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22812170 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Les pràctiques en empresa és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor. El treball serà realitzat en empreses, organismes o institucions diferents a la Universitat de València, sempre que existisca conveni amb elles. Atès que les pràctiques es realitzen en diferents empreses, totes en el sector químic, però en diferents àrees (productes de neteja, cosmètics, pintures, etc.), el programa concret que es realitza, depèn de l'empresa que se li assigne a l'alumne, per la qual cosa no és possible establir un programa detallat únic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Les pràctiques en empresa és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor. El treball serà realitzat en empreses, organismes o institucions diferents a la Universitat de València, sempre que existisca conveni amb elles. Atès que les pràctiques es realitzen en diferents empreses, totes en el sector químic, però en diferents àrees (productes de neteja, cosmètics, pintures, etc.), el programa concret que es realitza, depèn de l'empresa que se li assigne a l'alumne, per la qual cosa no és possible establir un programa detallat únic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp376746 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Abril Lanzuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni65061 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Benede Veiga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Analítica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigador Contratado VAL I+D [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni3222 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Campins Falco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Analítica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G4092 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Campins@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp68408 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Gabaldón Domínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ldo. Ciencias Químicas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni31198 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Gil Grau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G5131 [EMAIL_FACULTAD] => salvador.gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp8293 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Guaita Rosa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp101002 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Jordán Gelabert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp94405 [NOMBRE_PERSONA] => Rosana [APELLIDOS] => López Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp38897 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Monge Frontiñán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria General. Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni29555 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Parra Álvarez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G6101 [EMAIL_FACULTAD] => mparra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni29616 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Picher Uribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F8100 [EMAIL_FACULTAD] => tpicher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp987 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Manuel [APELLIDOS] => Rodríguez Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Administrador único. ATQ Quimyser, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni65694 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Saez Cases [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor/a [NPI] => I6040 [EMAIL_FACULTAD] => josesaez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp399614 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Vaqué Urbaneja [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni67553 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Vergara Barberán [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M0440 [EMAIL_FACULTAD] => maverbarX@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador Contratado VAL I+D. Departamento de Química Analítica. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni63852 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Vicente Pedros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Física. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Emérito de Universidad [NPI] => F3083 [EMAIL_FACULTAD] => Francisco.Vicente@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29616 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Picher Uribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Química Orgànica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => F8100 [EMAIL_FACULTAD] => tpicher@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 05/10/2022

Data inici: Octubre 2022

Data fi: Juny 2023

Matrícula: 1200 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Graduats (Llicenciats) en Química Graduats (Llicenciats) en Enginyeria Química Graduats (Llicenciats) en Ciències Ambientals Graduats (Llicenciats) en Bioquímica Enginyers industrials Per a altres titulacions, la direcció del Diploma establirà els coneixements addicionals necessaris. Estudiants als quals li falte menys del 10% dels crèdits per a finalitzar els seus estudis de grau, condicionat a superar-los durant el mateix curs acadèmic

Modalitat: Presencial

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: Facultad de Química

Horari: Dilluns-dijous de 15.00 a 19.30 hores,

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu principal del diploma és proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de la indústria que li permeten conèixer la casuística particular de les empreses del sector químic i adquirir una visió global de la mateixa per a poder incorporar-se amb èxit al món laboral i exercir la seua professió de manera eficaç i eficient. Per això, a més dels aspectes específicament químics, es proporcionaran coneixements d'Organització industrial, Legislació, Gestió de la qualitat i Impacte mediambiental i, en general, tots els que caracteritzen a aquest sector.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals abasten llocs com ara aquells requerits per a:
1. Organitzar, dirigir i executar tasques de control en el laboratori.
2. Organitzar, dirigir i executar tasques de producció en el sector químic.

Leer más

OPINIONS

5 Valoració mitjana (1 valoració)
En una frase, para mí el postgrado, se definiría en resumen como: "La mejor opción para después del grado". Este curso amplió mis conocimientos en el ámbito de la industria y me ayudó muchísimo en mi inmersión en el mundo laboral. Una de las ventajas de este diploma es que ofrece la posibilidad de realizar hasta 900 horas de prácticas en empresa y es por eso que me decanté por escogerlo al finalizar mis estudios como química. Durante las clases, además, recibes charlas de gente que trabaja en distintos campos de la química y tienes la oportunidad de ver de cerca aspectos del mundo de la industria que no se imparten en la carrera y que son clave para poder desenvolverte en el mundo real a la hora de encontrar un trabajo. Gracias a haber realizado el postgrado, hoy por hoy, trabajo en el sitio en el que cursé las prácticas y es por eso que, sin duda, recomiendo elegir el Diploma como una de las mejores opciones para poder abrirte camino en el mundo profesional.
Virginia Carbonell Navarro (Exalumna 4ª edición) valoració:
5
Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS