24a Edició - Codi 24221070

Array ( [CODIGO] => 24221070 [EDICION] => 24 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1650 [MATRICULA_2] => 1210 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 19/01/2025 [FECHA_FIN] => 23/12/2025 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/12/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => trabajo-seguridadsocial [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats/as en Dret. Graduats/as en Relacions Laborals i Recursos Humans. Llicenciats/as en Dret. Diplomats/as en Relacions Laborals o Graduat Social. Graduats/as en Psicologia. Graduats/as en Administració i Direcció d'Empreses. Graduats/as en Gestió i Administració Pública. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Este màster no contempla la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars sense bossa econòmica. El Màster pretén donar una visió pràctica i d'aplicació concreta de la branca laboral de l'ordenament jurídic. És a dir, no és este l'àmbit propi per a especulacions teòriques, sinó que la finalitat principal és reflectir les qüestions a les quals l'operador jurídic s'ha d'enfrontar en la realitat de l'assessorament a treballadors, empreses i institucions de diferent tipus. Per a això, es prestarà especial atenció a les solucions que adopta la jurisprudència, tant ordinària com constitucional i la provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'esta manera, l'alumnat ha d'entrar en contacte amb problemes reals, solucions jurisprudencials reals, conéixer els dubtes i interpretacions que se susciten entorn de la branca laboral del dret en la realitat social. És fonamental doncs que l'alumnat aprenga a localitzar i identificar les normes aplicables a cada situació, conega els principals problemes interpretatius que plantegen, sàpia buscar i aplicar la jurisprudència, aprenga a manejar i aplicar els convenis col·lectius, s'inicie en les avaluacions de riscos laborals i en les pràctiques d'auditoria laboral d'empreses. En definitiva, l'objectiu és que l'alumnat siga capaç al final del Màster d'analitzar un problema laboral, saber què ha d'aplicar per a resoldre'l i obtindre solucions lògiques i raonades. D'esta manera, es facilita el reciclatge, especialització i inserció professional, perquè l'alumnat pot incorporar-se com a professional a una empresa, despatx o entitat pública en condicions de resoldre des del primer moment els problemes laborals que se li plantegen, perquè al llarg del curs haurà conegut, aprés el mètode per a solucionar i resoldre problemes similars. La realitat que tot això s'aconseguix és l'alt nombre d'edicions del curs que fins a la data s'han realitzat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => SISTEMA D'AVALUACIÓ El present Màster basarà l'avaluació de l'estudiantat en els coneixements teòrics-pràctics adquirits amb els materials de les diferents Assignatures del programa i en el desenvolupament d'un treball final. Cadascuna de les sis assignatures ha de ser superada per separat, sent la nota l'obtinguda en els exàmens que s'aniran activant en finalitzar cada assignatura. Estos exàmens seran Qüestionaris d'avaluació de preguntes tipus test. Cada qüestionari d'avaluació rebrà una qualificació de 0 a 10. Estos qüestionaris hauran de realitzar-se dins d'un interval de temps concret que serà notificat amb antelació a la realització d'estos. Abans de l'examen, i com a preparació, es podran realitzar uns test d'autoavaluació, perquè cada estudiant puga conéixer el seu nivell, que no tindran incidència en la qualificació. En el cas de no superar-se algun dels exàmens (nota inferior a 5) o que no haja pogut ser realitzat en la primera convocatòria, haurà de presentar-se en el període de recuperació indicat en la programació. TREBALL FI DE MÀSTER El Treball fi de màster (TFM) es desenvoluparà de manera simultània amb la resta d'assignatures. Prèviament al seu inici, els tutors del TFM facilitaran, a través de l'Aula Virtual, les instruccions pròpies per a l'elaboració d'este, així com els terminis de lliurament de cadascuna de les fases del treball realitzat i els criteris d'avaluació. Per a la realització del TFM es podrà triar entre dos temes que es proposaran i que versaran sobre pronunciaments dels tribunals. En funció del tema seleccionat per l'estudiantat, se'ls assignarà un professor que actuarà com a tutor del TFM. Atés que la redacció del TFM és personal, és de gran importància l'originalitat del treball. Per això l'Aula Virtual de la Universitat de València porta integrada una ferramenta de comprovació de plagi dels treballs que l'alumnat desenvolupe i puge a la plataforma. Este sistema analitzarà automàticament el percentatge (%) de similitud d'algunes parts dels textos i identificarà les fonts de les quals provenen. La realització i presentació del treball pràctic és obligatòria. Quant a l'Avaluació Final del Màster, s'aplicarà el següent criteri: " Totes les Assignatures (inclòs el TFM) hauran de superar-se amb una qualificació mínima d'un 5. " La nota final es calcularà amb la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents assignatures, en funció dels crèdits de cadascuna d'elles. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Comptar amb una actualització de les normatives referents al Dret del Treball i de la Seguretat Social és important en l'actualitat si et dediques al dret laboral. És necessari poder adaptar-se als canvis legislatius i socials que periòdicament es produïxen en la normativa vigent. A més, vivim en un món digital on la manera de treballar ha canviat, per la qual cosa és necessari conéixer aquelles ferramentes que s'utilitzen en les plataformes digitals per a poder exercir este treball de manera adequada. I el Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València complix amb tot això. Aprendre els aspectes laborals referents a l'economia col·laborativa, la seguretat social, el dret del treball i el dret de la prevenció de riscos laborals, així com les relacions i conflictes laborals, són temes vigents en totes les empreses i organitzacions. A més, el Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social posa especial atenció en les relacions laborals i les noves tecnologies, així com en els convenis vigents, abastant els procediments judicials i extrajudicials. L'obtenció del Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social proporciona als estudiants que el cursen els següents avantatges i habilitats: - Tindre una especialització relacionada amb les relacions laborals tant individuals com col·lectives i de Seguretat Social. - Oferir eixides professionals per als qui desitgen treballar o ja treballen en advocacia, funcionariat, inspecció de treball, judicatura, direcció d'empreses, tècnics en prevenció de riscos laborals, gestió de recursos humans, graduats socials i relacionats. Gràcies al Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social s'obté una visió àmplia i una aplicació concreta sobre l'ordenament jurídic laboral. L'alumnat aprén mentres es troba en contacte amb problemes i situacions reals, i li permet tindre una visió integral de l'ordenament laboral en la realitat. A més, s'obté una especialització en temes de relacions laborals, tant individuals com col·lectives, i de seguretat social. [CRITERIO_ADMISION] => Per al cas que hi haguera més sol·licituds d'admissió que places oferides, el criteri d'admissió seria el de l'orde de preinscripció i es valorarà també l'expedient acadèmic. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => - Entendre l'ordenament laboral en la seua dimensió històrica i de les diferents regulacions seqüenciades cronològicament. - Aplicar les *NTIC per a localitzar, analitzar i seleccionar correctament les diferents fonts d'informació jurídic-laboral. - Conéixer i comprendre la singularitat de l'ordenament jurídic laboral, les seues fonts i els criteris d'aplicació de les normes. - Conéixer, comprendre i ser capaç de resoldre qüestions relacionades amb la delimitació del contracte de treball, de les relacions laborals especials i dels supòsits exclosos. - Conéixer, comprendre i ser capaç de resoldre qüestions sobre qualsevol problema del règim jurídic sobre competències i garanties dels representants de les persones treballadores i sobre l'actuació dels sindicats o associacions empresarials. - Conéixer i comprendre el marc jurídic de la prevenció de riscos laborals, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit de l'Administració pública; els sistemes de gestió de la prevenció; la responsabilitat per incompliment en matèria preventiva. - Conéixer, comprendre i ser capaç de resoldre qüestions sobre qualsevol problema del règim jurídic en matèria de Seguretat Social, en particular, determinar el Règim de Seguretat Social aplicable a les activitats professionals. - Comprendre i aplicar els requisits per a accedir a les prestacions contributives i no contributives, així com els recursos administratius i jurisdiccionals. - Comprendre i aplicar el coneixement adquirit sobre la protecció social complementària per a assessorar i dissenyar les diverses modalitats, així com la seua inclusió, si és el cas, en la negociació col·lectiva. - Conéixer i comprendre el paper de l'Administració en el sistema de relacions laborals i ser capaç de resoldre els problemes que es deriven, així com ser capaç de resoldre qüestions bàsiques relatives a la resolució dels conflictes laborals individuals o col·lectius. - Utilitzar els principis i valors constitucionals com a ferramenta de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic laboral. - Analitzar i sintetitzar textos legals, jurisprudència i doctrina. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball Individual [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball Individual [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció 12. La intel·ligència artificial en el contracte de treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Dret individual: part 1 1. El Dret del Treball 2. Les fonts del Dret del Treball 3. Concepte de treballador assalariat o àmbit d'aplicació de l'Estatut dels Treballadors 4. L'empresari laboral 5. El contracte de treball: l'autonomia individual com a font de determinació de condicions de treball 6. El contracte de treball: altres elements 7. L'ingrés en l'empresa. La llibertat de contractació empresarial i els seus límits 8. La contractació laboral temporal 9. Les modalitats de contractació 10. La determinació de la prestació de treball. La classificació professional i la mobilitat funcional 11. El lloc de treball i la mobilitat geogràfica II. Dret individual: part 2 1. Temps de treball 2. Bona fe contractual i deure de rendiment 3. Salari 4. Drets fonamentals i altres drets de la persona del treballador 5. Modificació substancial de les condicions de treball 6. Garanties del poder directiu empresarial: el deure d'obediència, el poder disciplinari 7. Suspensions i excedències laborals 8. Acomiadament disciplinari 9. Acomiadament col·lectiu 10. Extinció per causes objectives 11. Extinció del contracte de treball per voluntat unilateral del treballador i altres causes d'extinció 12. La intel·ligència artificial en el contracte de treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Dret del Treball col·lectiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret del Treball col·lectiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Llibertat sindical 2. Representació i participació dels treballadors en l'empresa 3. Negociació col·lectiva 4. Dret de vaga 5. Tanque patronal i conflicte col·lectiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i Salut Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i Salut Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El marc normatiu de la seguretat i salut en el treball 2. Les obligacions empresarials en matèria de seguretat i salut en el treball 2.1. Les obligacions empresarials referides a determinats col·lectius de treballadors 2.2. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors 3. Els sistemes de prevenció en les empreses 4. Les obligacions preventives en supòsits de concurrència empresarial 5. La prevenció de riscos laborals en determinats sectors d'activitat 5.1. La prevenció de riscos laborals en el sector públic 5.2. La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció 5.3. La prevenció de riscos laborals en les activitats mineres 6. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball 7. El sistema de responsabilitats en matèria de seguretat i salut en el treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat Social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat Social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 11. Incapacitat Permanent 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Introducció a la Seguretat Social. Aspectes de gestió i finançament 1. El dret de la Seguretat Social 2. El camp d'aplicació del sistema de Seguretat Social 3. La gestió de la Seguretat Social 4. Els actes d'enquadrament 5. Finançament, cotització i recaptació en el sistema de Seguretat Social II. Prestacions de la Seguretat Social: part 1 6. Les contingències protegides 7. Les prestacions i el seu règim jurídic 8. Assistència Sanitària 9. Incapacitat Temporal 10. Naixement i cura de menor, corresponsabilitat en la cura del lactant, risc durant l'embaràs i lactància i prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu III. Prestacions de la Seguretat Social: part 2 11. Incapacitat Permanent 12. Protecció per vellesa: la jubilació 13. Prestacions familiars 14. Prestacions per mort i supervivència 15. Desocupació 16. Ingrés mínim vital IV. Règims Especials, Sistemes Especials i Complementaris de protecció social 17. Els règims especials 18. Sistemes Especials 19. Règim de protecció social complementària 20. Protecció social de la dependència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Procés Laboral i Administració Laboral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés Laboral i Administració Laboral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Procés Laboral 1. L'orde jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i juí laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'orde social [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => I. Procés Laboral 1. L'orde jurisdiccional social. Òrgans i competències 2. Les parts processals i actes processals 3. Evitació del procés. Procés ordinari i juí laboral 4. Modalitats processals especials I 5. Modalitats processals especials II 6. Modalitats processals especials III 7. Recurs contra resolucions. Recurs de suplicació 8. Recursos de cassació i disposicions comunes 9. Altres recursos 10. Execució laboral 11. Execucions ordinàries 12. Execucions especials 13. Execució provisional II. Inspecció de Treball i règim administratiu sancionador 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social 2. La potestat administrativa sancionadora en l'orde social [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24221070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari del mateix. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari del mateix. El professorat responsable proposa a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13358 [NOMBRE_PERSONA] => María Monserrat [APELLIDOS] => Agis Dasilva [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2281 [EMAIL_FACULTAD] => montserrat.agis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni57964 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Alegre Nueno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7079 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Alegre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni2403 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Altés Tárrega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4265 [EMAIL_FACULTAD] => Juan.A.Altes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni13496 [NOMBRE_PERSONA] => José Francisco [APELLIDOS] => Blasco Lahoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9166 [EMAIL_FACULTAD] => jfblasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni13498 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel Antonio [APELLIDOS] => Blasco Pellicer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0463 [EMAIL_FACULTAD] => angel.blasco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni78811 [NOMBRE_PERSONA] => María Belén [APELLIDOS] => Cardona Rubert [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6378 [EMAIL_FACULTAD] => cardonab@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni79220 [NOMBRE_PERSONA] => Vanesa [APELLIDOS] => Cordero Gordillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => I6239 [EMAIL_FACULTAD] => vanecor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni2545 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Estardid Colom [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H0586 [EMAIL_FACULTAD] => fesco@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni78602 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Esteve Segarra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H9248 [EMAIL_FACULTAD] => maesteve@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni28929 [NOMBRE_PERSONA] => María del Pilar [APELLIDOS] => Fernández Artiach [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9160 [EMAIL_FACULTAD] => Pilar.Fernandez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47954 [NOMBRE_PERSONA] => María Celia [APELLIDOS] => Fernández Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H5245 [EMAIL_FACULTAD] => celiaf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni2661 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Luis [APELLIDOS] => Fita Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4264 [EMAIL_FACULTAD] => fernando.fita@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni58510 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => García Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1109 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.garcia-ortega@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni14443 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => García Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6377 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.garcia-rubio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni62170 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => García Testal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8391 [EMAIL_FACULTAD] => Elena.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni1821 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Goerlich Peset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5172 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.goerlich@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni78844 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => López Balaguer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H9013 [EMAIL_FACULTAD] => mlopezb@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni22240 [NOMBRE_PERSONA] => Eva Carolina [APELLIDOS] => López Terrada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9012 [EMAIL_FACULTAD] => eva.lopez-terrada@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni74026 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Martín-Pozuelo López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7683 [EMAIL_FACULTAD] => anmarlo9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni15616 [NOMBRE_PERSONA] => Cayetano [APELLIDOS] => Núñez González [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5312 [EMAIL_FACULTAD] => cayetano.nunez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni2379 [NOMBRE_PERSONA] => Gladys Beatriz [APELLIDOS] => Olmeda Freire [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H7013 [EMAIL_FACULTAD] => gladys.olmeda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni78801 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Pons Carmena [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H5077 [EMAIL_FACULTAD] => mponsc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni74786 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Ramos Moragues [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7015 [EMAIL_FACULTAD] => ramofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni67353 [NOMBRE_PERSONA] => Oscar [APELLIDOS] => Requena Montes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5068 [EMAIL_FACULTAD] => remonos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni81048 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo Enrique [APELLIDOS] => Talens Visconti [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M3053 [EMAIL_FACULTAD] => eduardo.talens@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni29878 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Tatay Puchades [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2237 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Tatay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni70727 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Todolí Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1371 [EMAIL_FACULTAD] => tosiga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63336 [NOMBRE_PERSONA] => Guillermo Emilio [APELLIDOS] => Rodríguez Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0225 [EMAIL_FACULTAD] => guillermo.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74026 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Martín-Pozuelo López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7683 [EMAIL_FACULTAD] => anmarlo9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 28/12/2024

Data inici: Gener 2025

Data fi: Desembre 2025

Matrícula: 1650 € (import preu públic)
1.210 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Online

Horari:

Més informació

Objectius del curs

Este màster no contempla la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars sense bossa econòmica.
El Màster pretén donar una visió pràctica i d'aplicació concreta de la branca laboral de l'ordenament jurídic.
És a dir, no és este l'àmbit propi per a especulacions teòriques, sinó que la finalitat principal és reflectir les qüestions a les quals l'operador jurídic s'ha d'enfrontar en la realitat de l'assessorament a treballadors, empreses i institucions de diferent tipus. Per a això, es prestarà especial atenció a les solucions que adopta la jurisprudència, tant ordinària com constitucional i la provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Leer más

Objectius professionals

Comptar amb una actualització de les normatives referents al Dret del Treball i de la Seguretat Social és important en l'actualitat si et dediques al dret laboral. És necessari poder adaptar-se als canvis legislatius i socials que periòdicament es produïxen en la normativa vigent. A més, vivim en un món digital on la manera de treballar ha canviat, per la qual cosa és necessari conéixer aquelles ferramentes que s'utilitzen en les plataformes digitals per a poder exercir este treball de manera adequada. I el Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València complix amb tot això.

Aprendre els aspectes laborals referents a l'economia col·laborativa, la seguretat social, el dret del treball i el dret de la prevenció de riscos laborals, així com les relacions i conflictes laborals, són temes vigents en totes les empreses i organitzacions. A més, el Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social posa especial atenció en les relacions laborals i les noves tecnologies, així com en els convenis vigents, abastant els procediments judicials i extrajudicials.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò