Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable de la Pime con ERP

20a Edició - Codi 22123150

Array ( [CODIGO] => 22123150 [EDICION] => 20 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 610 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 17/12/2022 [FECHA_FIN] => 18/09/2023 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Comptabilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/10/2022 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => gestion-financiera-pyme [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Jorge [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Bueno [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => jorge.bueno@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable de la Pime con ERP [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => Persones amb titulació universitària prèvia que dóna accés al postgrau (grau, llicenciat, diplomat, enginyer, etc.), v acabats de titular que vulguen o desenvolupen la seua activitat en assessoria fiscal. comptable; departament de comptabilitat d'empreses, cambres de comerç i entitats o institucions d'anàloga dedicació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Les competències i habilitats que l'estudiant haurà d'haver adquirit durant la realització del Diploma són les següents: - Adquirir els coneixements necessaris que li capacite en la direcció professional en el camp de la gestió financera, comptable i fiscal de la Petita i mitjana empresa. -Aprofitar les eines de ERP per a l'aplicació financera, comptable i fiscal en la Pime. Durant tot el curs es tindrà a la disposició dels estudiants un ERP de la signatura Anfix Programari gràcies al conveni signat amb la Universitat de València. - Dur a terme investigacions, anàlisis i altres treballs dins del camp de la Comptabilitat, gestió financera i fiscal adaptat a la Petita i mitjana empresa. - Desenvolupar una actitud d'autoaprenentatge, educació contínua, cerca de resultats i aplicacions dels seus coneixements, que li permeta dedicar-se adequadament a activitats professionals per al desenvolupament econòmic de les Pimes. - Aportar solucions a problemes específics que incidisquen en el desenvolupament econòmic de les Pimes. Mantindre's actualitzat en el camp de la Gestió financera, comptable i fiscal en els seus diferents vessants. - Dirigir efectivament personal de les Petites i Mitjana Empreses mitjançant una gestió d'acord amb les tendències actuals i el lideratge que demanda a Europa. Per a aconseguir aquestes competències, els estudiants rebran formació teòrica sobre normativa comptable adaptada a la Pime, valoració de Pimes i, sobre l'aplicació de la informació comptable a la presa de decisions, sobre valoració de negocis i sobre la metodologia aplicable a la investigació en l'àrea de la Comptabilitat i Finances. Els conceptes teòrics es veuran reforçats amb la resolució de casos pràctics que permeten adquirir les destreses necessàries per a la seua aplicació professional en el camp de la Petita i mitjana empresa en l'àrea de gestió financera i comptable. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo *streaming,arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Capacitació i adquisició de coneixements per a: - Direcció financera en la pime. - Cap de comptabilitat en la pime. Departament Financer de qualsevol organisme públic o privat. - Àmbit professional: auditoria, assessoria fiscal i comptable. - Obtindre la capacitat per a treballar en qualsevol despatx relacionat amb l'assessoria financera, fiscal i comptable. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció al concepte de pime i de comptabilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció al concepte de pime i de comptabilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducció al concepte de PIME 1.1. Definició de PIME segons el criteri de l'O.E. Vs. definició de PIME segons el PGC PY 1.2. Diferents formes societàries que pot adoptar una PIME 1.3. Estructura i organització de la PIME 1.4. Importància i limitacions de la PIME enfront de les empreses de major grandària 2. Introducció a la Comptabilitat 2.1. Definició de la comptabilitat 2.2. Teoria del patrimoni 2.2.1. La riquesa o patrimoni de l'empresa: els elements patrimonials 2.2.2. L'actiu i el passiu patrimonial 2.2.3. Anàlisi de l'actiu o capital econòmic de l'empresa 2.2.4. Anàlisi del passiu i patrimoni net (capital financer) 3. El procés comptable. Els llibres de comptabilitat 3.1 El principi de dualitat i els fets comptables 3.2 Instrumentació del procés comptable. Els llibres de comptabilitat 3.3 El compte com a instrument de representació comptable 3.4 Classificació dels comptes 3.5 Terminologia usual dels comptes 3.6 Comptes de diferències o divisionàries del capital 4. El cicle comptable 4.1. Introducció 4.2. Iniciació de la comptabilitat 4.3. Obertura de la comptabilitat 4.4. El desenvolupament comptable de l'exercici actual 4.5. Les operacions de conclusió de l'exercici econòmic 4.6. L'elaboració dels comptes anuals 4.7. Cas pràctic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Introducció al concepte de PIME 1.1. Definició de PIME segons el criteri de l'O.E. Vs. definició de PIME segons el PGC PY 1.2. Diferents formes societàries que pot adoptar una PIME 1.3. Estructura i organització de la PIME 1.4. Importància i limitacions de la PIME enfront de les empreses de major grandària 2. Introducció a la Comptabilitat 2.1. Definició de la comptabilitat 2.2. Teoria del patrimoni 2.2.1. La riquesa o patrimoni de l'empresa: els elements patrimonials 2.2.2. L'actiu i el passiu patrimonial 2.2.3. Anàlisi de l'actiu o capital econòmic de l'empresa 2.2.4. Anàlisi del passiu i patrimoni net (capital financer) 3. El procés comptable. Els llibres de comptabilitat 3.1 El principi de dualitat i els fets comptables 3.2 Instrumentació del procés comptable. Els llibres de comptabilitat 3.3 El compte com a instrument de representació comptable 3.4 Classificació dels comptes 3.5 Terminologia usual dels comptes 3.6 Comptes de diferències o divisionàries del capital 4. El cicle comptable 4.1. Introducció 4.2. Iniciació de la comptabilitat 4.3. Obertura de la comptabilitat 4.4. El desenvolupament comptable de l'exercici actual 4.5. Les operacions de conclusió de l'exercici econòmic 4.6. L'elaboració dels comptes anuals 4.7. Cas pràctic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Pla General de Comptabilitat de Pymes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pla General de Comptabilitat de Pymes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Pla General de Comptabilitat per a PIMES El nou Pla General de Comptabilitat 1. El Pla General de Comptabilitat adaptat a la PIME 2. Modificacions que s'han produït a partir de l'1 de gener de 2016 3. El Marc Conceptual de la comptabilitat en el PGC PIMES 4. Tractament Comptable de les Existències 5. Tractament de l'Immobilitzat en el nou PGC per a PIMES 6. PGC PIMES. Creditors i Deutors per Trànsit 7. PGC PIMES. Finançament Bàsic 8. PGC PIMES. Actius Financers, Ingressos i Despeses 9. Incompliment de l'obligació de Depòsit en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals 10. Criteris Específics de Valoració per a Microempreses [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Pla General de Comptabilitat per a PIMES El nou Pla General de Comptabilitat 1. El Pla General de Comptabilitat adaptat a la PIME 2. Modificacions que s'han produït a partir de l'1 de gener de 2016 3. El Marc Conceptual de la comptabilitat en el PGC PIMES 4. Tractament Comptable de les Existències 5. Tractament de l'Immobilitzat en el nou PGC per a PIMES 6. PGC PIMES. Creditors i Deutors per Trànsit 7. PGC PIMES. Finançament Bàsic 8. PGC PIMES. Actius Financers, Ingressos i Despeses 9. Incompliment de l'obligació de Depòsit en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals 10. Criteris Específics de Valoració per a Microempreses [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Introducción al software ERP (Entreprise Resource Planning) para Pymes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducción al software ERP (Entreprise Resource Planning) para Pymes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción 1.1. La información empresarial 1.2. La tecnología y la comunicación -TIC- 1.3. Binomio "información empresarial - TIC" 2. Sistemas integrados de gestión empresarial 2.1. Introducción sistemas de información (SI) y evolución 2.2. Tipos de 51. 3. Sistemas ERP 3.1. ERP (enterprise resources planning) 3.1.1. Definición 3.1.2. Características 3.1.3. Áreas o módulos de trabajo 3.1.4. Proveedores de ERP 3.1.5. Ventajas e inconvenientes 3.1.6. La gestión contable [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducción 1.1. La información empresarial 1.2. La tecnología y la comunicación -TIC- 1.3. Binomio "información empresarial - TIC" 2. Sistemas integrados de gestión empresarial 2.1. Introducción sistemas de información (SI) y evolución 2.2. Tipos de 51. 3. Sistemas ERP 3.1. ERP (enterprise resources planning) 3.1.1. Definición 3.1.2. Características 3.1.3. Áreas o módulos de trabajo 3.1.4. Proveedores de ERP 3.1.5. Ventajas e inconvenientes 3.1.6. La gestión contable [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Anàlisi d'Estats Comptables [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Anàlisi d'Estats Comptables [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I. Metodologia de l'anàlisi d'estats financers l. Introducció 2. La informació comptable i l'anàlisi d'estats financers 3. Usuaris de la informació comptable 4. Concepte i objectius de l'anàlisi d'estats financers 5. Tècniques i instruments generals utilitzats en l'A.E.F. 6. Classificació dels estats comptables II. Estats financers: el balanç l. Naturalesa i significat del balanç 2. Estructura del balanç: anàlisi dels seus components 3. Actiu 3.1. Actiu no corrent 3.1.1. Immobilitzat intangible 3.1.2. Immobilitzat material 3.1.3. Immobilitzat financer 3.1.4. Actius per impost diferit 3.2. Actiu corrent 3.2.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda 3.2.2. Existències 3.2.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.2.4. Inversions financeres a curt termini 3.2.5. Periodificacions a llarg termini 3.2.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4. Patrimoni net 4.1. Fons propis 4.2. Ajustos per canvi de valor 4.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts 5. Passiu 5.1. Passiu no corrent 5.1.1. Provisions a llarg termini 5.1.2. Deutes a llarg termini 5.1.3. Deutes amb empreses del grup i associades a LP 5.1.4. Passius per impostos diferit 5.1.5. Periodificacions a llarg termini 5.2. Passiu corrent 5.2.1. Passius vinculats amb ANC mantinguts per a la venda 5.2.2. Provisions a curt termini 5.2.3. Deutes a curt termini 5.2.4. Deutes amb empreses del grup i associades a CP 5.2.5. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.2.6. Periodificacions a curt termini 6. Presentació del balanç en la normativa espanyola 7. Cas pràctic III. Anàlisi de la situació financera a curt termini 1.Abast i significat de la situació financera a curt termini 2. El fons de maniobra i l'equilibri financer 3. El període de maduració 3.1. Determinació del període de maduració 3.2. Anàlisi del període de maduració 4. El capital circulant necessari o mínim [DESCRIPCION2] => 4.1. Determinació del capital circulant necessari 4.1.1. Mètode de les rotacions 4.1.2. Mètode dels terminis de cobrament i pagament (Calmes) 5. Ràtios financers 5.1.Ràtios financers de liquiditat 5.1.1. Ràtio de solvència corrent (de liquiditat o circulant) 5.1.2. Ràtio de tresoreria (solvència immediata o prova àcida) 5.1.3. Ràtio de disponibilitat 5.2. La tresoreria neta 5.3. Coeficient bàsic de finançament 6. L'índex de convertibilitat de l'actiu corrent 7. Casos pràctics IV. Anàlisi de la situació financera a llarg termini 1. Abast i significat de la situació financera a llarg termini 2. Estructura i composició de l'actiu 2.1. Índexs d'estructura econòmica 2.2. Rotació d'actius 3. Estructura i composició del finançament a llarg termini 3.1. Finançament propi 3.2. Inversió del patrimoni net 3.3. Composició dels passius 4. L'endeutament de l'empresa 5. Altres ràtios financers de llarg termini 5.1. Ràtio de garantia (solvència total o distància a la fallida) 5.2. Ràtio de fermesa (consistència) 5.3. Ràtio d'estabilitat (coeficient d'immobilització) 5.4. Ràtio d'autonomia financera 6. Cas pràctic V. El compte de resultats 1. Naturalesa i significat del compte de resultats 2. Components del resultat. Ingressos i guanys 3. Components del resultat. Despeses i pèrdues 4. Els resultats en el compte de pèrdues i guanys 5. El compte de resultats en el Pla General de Comptabilitat 6. L'excedent empresarial i el valor afegit 6.1. Càlcul del valor afegit 6.1.1. Mètode de sostracció (generació de valor afegit) 6.1.2. Mètode d'addició (distribució del valor afegit) 6.2. Utilitat del valor afegit 7. Cas pràctic VI. Anàlisi econòmica l. El comportament dels costos 2. El punt mort o llindar de rendibilitat 3. El palanquejament operatiu 4. Índexs d'eficiència 4.1. Índex de seguretat de vendes 4.2. Índex d'absorció de càrregues fixes 4.3. Índex de seguretat dels costos variables [DESCRIPCION3] => 4.4. Índex se seguretat de les càrregues d'estructura 5. Casos pràctics 7. Estudi de la rendibilitat l. Concepte de rendibilitat 2. Rendibilitat econòmica 3. Rendibilitat financera 4. Descomposició de la rendibilitat financera. El palanquejament financer 5. Altres mesures de rendibilitat 5.1. El EBITDA 5.2. Benefici per acció (earnings PER share) 5.3. El PER (price earnings ràtio) 6.Casos pràctics 8. Altres comptes anuals l. L'estat de canvis en el patrimoni net 2. Estat de fluxos d'efectiu 2.1. Anàlisi dels fluxos per activitats 2.2. Interpretació financera de l'estat de fluxos d'efectiu 2.3. Elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu 3. La memòria 3.1. Contingut de la memòria [DESCRIPCION1_VAL] => I. Metodologia de l'anàlisi d'estats financers l. Introducció 2. La informació comptable i l'anàlisi d'estats financers 3. Usuaris de la informació comptable 4. Concepte i objectius de l'anàlisi d'estats financers 5. Tècniques i instruments generals utilitzats en l'A.E.F. 6. Classificació dels estats comptables II. Estats financers: el balanç l. Naturalesa i significat del balanç 2. Estructura del balanç: anàlisi dels seus components 3. Actiu 3.1. Actiu no corrent 3.1.1. Immobilitzat intangible 3.1.2. Immobilitzat material 3.1.3. Immobilitzat financer 3.1.4. Actius per impost diferit 3.2. Actiu corrent 3.2.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda 3.2.2. Existències 3.2.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.2.4. Inversions financeres a curt termini 3.2.5. Periodificacions a llarg termini 3.2.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4. Patrimoni net 4.1. Fons propis 4.2. Ajustos per canvi de valor 4.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts 5. Passiu 5.1. Passiu no corrent 5.1.1. Provisions a llarg termini 5.1.2. Deutes a llarg termini 5.1.3. Deutes amb empreses del grup i associades a LP 5.1.4. Passius per impostos diferit 5.1.5. Periodificacions a llarg termini 5.2. Passiu corrent 5.2.1. Passius vinculats amb ANC mantinguts per a la venda 5.2.2. Provisions a curt termini 5.2.3. Deutes a curt termini 5.2.4. Deutes amb empreses del grup i associades a CP 5.2.5. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.2.6. Periodificacions a curt termini 6. Presentació del balanç en la normativa espanyola 7. Cas pràctic III. Anàlisi de la situació financera a curt termini 1.Abast i significat de la situació financera a curt termini 2. El fons de maniobra i l'equilibri financer 3. El període de maduració 3.1. Determinació del període de maduració 3.2. Anàlisi del període de maduració 4. El capital circulant necessari o mínim [DESCRIPCION2_VAL] => 4.1. Determinació del capital circulant necessari 4.1.1. Mètode de les rotacions 4.1.2. Mètode dels terminis de cobrament i pagament (Calmes) 5. Ràtios financers 5.1.Ràtios financers de liquiditat 5.1.1. Ràtio de solvència corrent (de liquiditat o circulant) 5.1.2. Ràtio de tresoreria (solvència immediata o prova àcida) 5.1.3. Ràtio de disponibilitat 5.2. La tresoreria neta 5.3. Coeficient bàsic de finançament 6. L'índex de convertibilitat de l'actiu corrent 7. Casos pràctics IV. Anàlisi de la situació financera a llarg termini 1. Abast i significat de la situació financera a llarg termini 2. Estructura i composició de l'actiu 2.1. Índexs d'estructura econòmica 2.2. Rotació d'actius 3. Estructura i composició del finançament a llarg termini 3.1. Finançament propi 3.2. Inversió del patrimoni net 3.3. Composició dels passius 4. L'endeutament de l'empresa 5. Altres ràtios financers de llarg termini 5.1. Ràtio de garantia (solvència total o distància a la fallida) 5.2. Ràtio de fermesa (consistència) 5.3. Ràtio d'estabilitat (coeficient d'immobilització) 5.4. Ràtio d'autonomia financera 6. Cas pràctic V. El compte de resultats 1. Naturalesa i significat del compte de resultats 2. Components del resultat. Ingressos i guanys 3. Components del resultat. Despeses i pèrdues 4. Els resultats en el compte de pèrdues i guanys 5. El compte de resultats en el Pla General de Comptabilitat 6. L'excedent empresarial i el valor afegit 6.1. Càlcul del valor afegit 6.1.1. Mètode de sostracció (generació de valor afegit) 6.1.2. Mètode d'addició (distribució del valor afegit) 6.2. Utilitat del valor afegit 7. Cas pràctic VI. Anàlisi econòmica l. El comportament dels costos 2. El punt mort o llindar de rendibilitat 3. El palanquejament operatiu 4. Índexs d'eficiència 4.1. Índex de seguretat de vendes 4.2. Índex d'absorció de càrregues fixes 4.3. Índex de seguretat dels costos variables [DESCRIPCION3_VAL] => 4.4. Índex se seguretat de les càrregues d'estructura 5. Casos pràctics 7. Estudi de la rendibilitat l. Concepte de rendibilitat 2. Rendibilitat econòmica 3. Rendibilitat financera 4. Descomposició de la rendibilitat financera. El palanquejament financer 5. Altres mesures de rendibilitat 5.1. El EBITDA 5.2. Benefici per acció (earnings PER share) 5.3. El PER (price earnings ràtio) 6.Casos pràctics 8. Altres comptes anuals l. L'estat de canvis en el patrimoni net 2. Estat de fluxos d'efectiu 2.1. Anàlisi dels fluxos per activitats 2.2. Interpretació financera de l'estat de fluxos d'efectiu 2.3. Elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu 3. La memòria 3.1. Contingut de la memòria [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió financera de la pyme [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió financera de la pyme [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducció PART 1: EL FINANÇAMENT DE LA PIME 1. Finançament a llarg termini: finançament propi 1. Introducció 2. El capital social 2.1 Les accions 2.1.1 Valor de les accions 2.1.2 Drets de les accions 2.1.3 Tipus d'accions 2.1.4 Operacions amb accions 3. Autofinançament 3.1 Autofinançament de manteniment: amortitzacions 3.2 Autofinançament d'enriquiment: reserves 4. Política de dividends 2. Finançament a llarg termini: finançament alié 1. El préstec 1.1 Contingut del contracte 1.2 Anàlisi de risc 1.3 Garanties creditícies 1.4 Tipus de préstecs 1.5 Elements de cost en els préstecs 1.6 Negociació bancària d'un préstec 1.7 Quadre bancari i quadre comptable d'amortització 2. El lísing 2.1 Característiques del lísing 2.2 Quadre bancari i quadre comptable amortització 2.3 Cost del lísing financer 2.4 Classes de lísing financer 2.5 Avantatges del lísing financer 3. El renting 3.1 Característiques del renting 3.2 Avantatges del renting 3. Instruments de finançament a llarg termini especialment dirigits a les pimes 1. Les societats de garantia recíproca 1.1 Funcions de les societats de garantia recíproca 1.2 Tipus d'avals 1.3 Cost del ava1 2. El capital de risc 2.1 Tipus de capital de risc 2.2 Formes de capital de risc 3. Els préstecs participatius 3.1 Característiques legals del préstec participatiu 3.2 Condicions financeres del préstec participatiu 3.3 Efecte del préstec participatiu intragrupo 3.4 Efecte del préstec participatiu en la capacitat d'endeutament 4. Finançament a curt termini : el finançament del circulant 1. La pòlissa de crèdit 1.1 Cost de la pòlissa de crèdit 1.2 Negociació bancària de la pòlissa de crèdit 2. El descompte d'efectes comercials 2.1 Tipus d'efectes comercials 2.2 Tipus de descompte 2.3 Cost real i tae del descompte 2.4 Negociació bancària de la línia de descompte 3. El factoring 3.1 Tipus de factoring i serveis que ofereixen 3.2 Contingut del contracte de factoring [DESCRIPCION2] => 3.3 Cost del factoring 3.4 Avantatges del factoring 3.5 Empreses candidates al factoring 4. El confirming 4.1 Cost del confirming 4.2 Avantatges del confirming 4.3 Empreses candidates al confirming 5. La negociació bancària l. Recomanacions inicials 2. Fases de la negociació bancària 3. Recomanacions finals PART 11: LA GESTIÓ DEL CIRCULANT OPERATIU 6. La gestió de clients 1. La gestió del risc comercial 1.1 Cost d'un impagament 1.2 Actitud de l'empresa enfront del risc comercial 1.2.1 Gestió interna del risc comercial 1.2.3 Gestió externa del risc comercial 1.3 Actitud de l'empresa enfront d'un impagament 2. La gestió de cobraments 2.1 Negociació del termini de cobrament 2.2 Mesures per a escurçar el termini de cobrament 7. La gestió de proveïdors 1. La negociació amb proveïdors 1.2 Negociació inicial 1.3 Negociacions posteriors 2. Els avantatges d'externalitzar la negociació amb proveïdors 8. La gestió d'estocs 1. Els costos associats a la gestió d'estocs 2. Mesures per a controlar el cost dels estocs 9. La gestió de tresoreria 1. Objectius de la gestió de tresoreria 2. Pressupost de tresoreria 3. Cas pràctic PART 111: ESTRUCTURA FINANCERA ÒPTIMA I PLANIFICACIÓ FINANCERA 10. El disseny de l'estructura financera òptima 1. La solvència empresarial: el fons de maniobra 1.1 El fons de maniobra comptable i el fons de maniobra mínim 1.2 Les necessitats operatives de fons (NOF) 2. Composició de l'estructura financera òptima 11. La planificació financera 1. Cas pràctic RECOMANACIÓ FINAL [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Introducció PART 1: EL FINANÇAMENT DE LA PIME 1. Finançament a llarg termini: finançament propi 1. Introducció 2. El capital social 2.1 Les accions 2.1.1 Valor de les accions 2.1.2 Drets de les accions 2.1.3 Tipus d'accions 2.1.4 Operacions amb accions 3. Autofinançament 3.1 Autofinançament de manteniment: amortitzacions 3.2 Autofinançament d'enriquiment: reserves 4. Política de dividends 2. Finançament a llarg termini: finançament alié 1. El préstec 1.1 Contingut del contracte 1.2 Anàlisi de risc 1.3 Garanties creditícies 1.4 Tipus de préstecs 1.5 Elements de cost en els préstecs 1.6 Negociació bancària d'un préstec 1.7 Quadre bancari i quadre comptable d'amortització 2. El lísing 2.1 Característiques del lísing 2.2 Quadre bancari i quadre comptable amortització 2.3 Cost del lísing financer 2.4 Classes de lísing financer 2.5 Avantatges del lísing financer 3. El renting 3.1 Característiques del renting 3.2 Avantatges del renting 3. Instruments de finançament a llarg termini especialment dirigits a les pimes 1. Les societats de garantia recíproca 1.1 Funcions de les societats de garantia recíproca 1.2 Tipus d'avals 1.3 Cost del ava1 2. El capital de risc 2.1 Tipus de capital de risc 2.2 Formes de capital de risc 3. Els préstecs participatius 3.1 Característiques legals del préstec participatiu 3.2 Condicions financeres del préstec participatiu 3.3 Efecte del préstec participatiu intragrupo 3.4 Efecte del préstec participatiu en la capacitat d'endeutament 4. Finançament a curt termini : el finançament del circulant 1. La pòlissa de crèdit 1.1 Cost de la pòlissa de crèdit 1.2 Negociació bancària de la pòlissa de crèdit 2. El descompte d'efectes comercials 2.1 Tipus d'efectes comercials 2.2 Tipus de descompte 2.3 Cost real i tae del descompte 2.4 Negociació bancària de la línia de descompte 3. El factoring 3.1 Tipus de factoring i serveis que ofereixen 3.2 Contingut del contracte de factoring [DESCRIPCION2_VAL] => 3.3 Cost del factoring 3.4 Avantatges del factoring 3.5 Empreses candidates al factoring 4. El confirming 4.1 Cost del confirming 4.2 Avantatges del confirming 4.3 Empreses candidates al confirming 5. La negociació bancària l. Recomanacions inicials 2. Fases de la negociació bancària 3. Recomanacions finals PART 11: LA GESTIÓ DEL CIRCULANT OPERATIU 6. La gestió de clients 1. La gestió del risc comercial 1.1 Cost d'un impagament 1.2 Actitud de l'empresa enfront del risc comercial 1.2.1 Gestió interna del risc comercial 1.2.3 Gestió externa del risc comercial 1.3 Actitud de l'empresa enfront d'un impagament 2. La gestió de cobraments 2.1 Negociació del termini de cobrament 2.2 Mesures per a escurçar el termini de cobrament 7. La gestió de proveïdors 1. La negociació amb proveïdors 1.2 Negociació inicial 1.3 Negociacions posteriors 2. Els avantatges d'externalitzar la negociació amb proveïdors 8. La gestió d'estocs 1. Els costos associats a la gestió d'estocs 2. Mesures per a controlar el cost dels estocs 9. La gestió de tresoreria 1. Objectius de la gestió de tresoreria 2. Pressupost de tresoreria 3. Cas pràctic PART 111: ESTRUCTURA FINANCERA ÒPTIMA I PLANIFICACIÓ FINANCERA 10. El disseny de l'estructura financera òptima 1. La solvència empresarial: el fons de maniobra 1.1 El fons de maniobra comptable i el fons de maniobra mínim 1.2 Les necessitats operatives de fons (NOF) 2. Composició de l'estructura financera òptima 11. La planificació financera 1. Cas pràctic RECOMANACIÓ FINAL [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Fiscalitat de la Pyme [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fiscalitat de la Pyme [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PRIMERA PART: TRACTAMENT COMPTABLE DE L'IMPOST DE SOCIETATS EN LA PIME. 1. Marc legal 2. Fiscalitat de l'empresari individual 2.1. Aplicació del règim d'estimació directa normal (edn) 2.2. Aplicació del règim d'estimació directa simplificada (eds) 2.3. Aplicació del règim d'estimació objectiva per mòduls (eo) 3. La fiscalitat de les societats 4. La comptabilitat de l'Impost de societats: les diferències temporals i les diferències temporàries 4.1. Definició de diferències permanents i temporals segons l'enfocament del compte 4.2. Definició de diferències temporàries segons l'enfocament delbalance 4.3. Informació en els comptes anuals de l'efecte impositiu segons el PGC 2007 pimes 4.4. Procediment de càlcul de l'efecte impositiu segons el pgc i el pgc pimes. 4.5. Casos pràctics d'aplicació 5. Principals diferències temporàries i permanents al tancament de l'exercici. 5.1. Diferències permanents 5.2. Diferències temporàries procedents del compte de resultats 5.3. Deducibilidad de fons de comerç. 5.4. Derogació de la llibertat d'amortització. 5.5. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 5.6. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 5.7. Deduccions i bonificacions pendents d'aplicació 6. Règim especial d'empreses de dimensió reduïda 6.1. Concepte 6.2. Incentius fiscals a les empreses de dimensió reduïda 6.2.1. Amortitzacions d'immobilitzat material nou 6.2.2. Adquisició en règim d'arrendament financer 6.2.3. Dotació global en la deterioració del valor dels crèdits 6.2.4. Tipus de gravamen 6.2.5. Casos pràctics 7. Tractament de les deduccions i bonificacions de la quota 7.1. Deduccions per a evitar la doble imposició 7.2. Deduccions per a incentivar determinades activitats 7.3. Bonificacions de la quota integra 7.4. Casos pràctics 8. Tractament comptable de les microempreses 9. Comptabilització en el cas de l'empresari individual 10. Denominació. El perquè del seu nom. Principi de neutralitat [DESCRIPCION2] => IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 11. Naturaleza 12. Características del impuesto 13. Delimitación del hecho imponible 13.1 Definición del hecho imponible. Artículo 4 de la Ley 37/1992 del IVA(IVA) 13.2 ¿Qué es, a efectos de IVA, un empresario o profesional? Artículo 5 de la UVA 13.3 Ejemplos: ¿Cuáles de estas operaciones estarán sujetas a IVA? 13.4 Operaciones no sujetas al IVA. Artículo 7 de la IVA 13.5 Entregas de bienes, definición. Artículo 8 de la IVA 13.6 Operaciones asimiladas a las entregas de bienes: los autoconsumos de bienes. Artículo 9 de la IVA 13.7 Prestaciones de servicios, definición. Artículo 11 de la IVA 13.8 Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios: los autoconsumos de servicios. Artículo 12 de la IVA 13.9 ¿cuáles de estas operaciones son entregas de bienes y cuáles prestaciones de servicios? 13.10 Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes (AIB). Hecho imponible propio. Artículo 13 de la IVA 13.11 Importaciones: hecho imponible. Artículo 17 de la IVA 13.12 ¿cuáles de estas operaciones serán adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) y cuáles importaciones? 14 Exenciones en operaciones interiores 14.1 Definición, características y consecuencias. Artículo 20 de la IVA 14.2 Clases de exenciones 15 Lugar de realización del hecho imponible 15.1 Reglas de localización del impuesto. Entregas de bienes. Artículo 68 de la IVA 15.2 Reglas de localización del impuesto. Prestaciones de servicios. Regla general. Artículo 69 y ss. de la IVA 15.4 Reglas de localización del Impuesto. Cláusula de cierre 15.5 Reglas de localización del Impuesto. Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes. Artículo 71 de la LIVA 15.6 Reglas de localización del impuesto. Ejemplos ycuestiones. 16 Devengo del impuesto 16.1 Concepto y reglas generales. Artículo 75 de la LIVA 13 16.2 Devengo del impuesto. reglas especiales. Artículo 75 de la LIVA 16.3 Devengo del impuesto. Importaciones. Artículo 77 de la LIVA 16.4 Devengo del impuesto. Cuestiones y dudas 17 Base imponible [DESCRIPCION3] => 17.1Base imposable. Regles de determinació. Regla general. Article 78 de la LIVA 17.2 Base imposable. Regles de determinació. Regles especials. Article 79 de la LIVA 17.3 Base imposable. Suposat d'interés: les subvencions 17.4 Modificació de la base imposable. Article 80 de la LIVA 18 Subjecte passiu 18.1 Subjecte passiu. Regla general de determinació. Article 84 de la LIVA 18.2 Subjecte passiu. Regles especials determinació. La inversió del subjecte passiu (ISP). Article 84 de la LIVA 19 El tipus impositiu 19.1 El tipus impositiu. El tipus general. Article 90 de la LIVA 19.2 El tipus impositiu. Els tipus reduïts. Article 91 de la LIVA 20 Deduccions i devolucions 20.1 Deduccions i devolucions. Conceptes bàsics 20.2 Deduccions i devolucions. Requisits subjectius 20.3 Deduccions i devolucions. Operacions la realització de les quals origina el dret a la deducció. Article 94 de la LIVA 20.4 Deduccions i devolucions. Exclusions i restriccions del dret a deduir. Article 96 de la LIVA 20.5 Deduccions i devolucions. Requisits formals Articles 98 i 99 de la UVA 20.7 Deduccions i devolucions. Règim de deduccions en sectors diferenciats de l'activitat. Article 101 de la IVA 20.8 Deduccions i devolucions. La prorrata: anotacions prèvies 20.9 Deduccions i devolucions. La prorrata: concepte i classes. Article 102 et seq. de la IVA 20.10 Deduccions i devolucions. la prorrata: la seua aplicació 20.11 Deduccions i devolucions. la prorrata. els béns deinversion [DESCRIPCION1_VAL] => PRIMERA PART: TRACTAMENT COMPTABLE DE L'IMPOST DE SOCIETATS EN LA PIME. 1. Marc legal 2. Fiscalitat de l'empresari individual 2.1. Aplicació del règim d'estimació directa normal (edn) 2.2. Aplicació del règim d'estimació directa simplificada (eds) 2.3. Aplicació del règim d'estimació objectiva per mòduls (eo) 3. La fiscalitat de les societats 4. La comptabilitat de l'Impost de societats: les diferències temporals i les diferències temporàries 4.1. Definició de diferències permanents i temporals segons l'enfocament del compte 4.2. Definició de diferències temporàries segons l'enfocament delbalance 4.3. Informació en els comptes anuals de l'efecte impositiu segons el PGC 2007 pimes 4.4. Procediment de càlcul de l'efecte impositiu segons el pgc i el pgc pimes. 4.5. Casos pràctics d'aplicació 5. Principals diferències temporàries i permanents al tancament de l'exercici. 5.1. Diferències permanents 5.2. Diferències temporàries procedents del compte de resultats 5.3. Deducibilidad de fons de comerç. 5.4. Derogació de la llibertat d'amortització. 5.5. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 5.6. Crèdits per pèrdues fiscals a compensar 5.7. Deduccions i bonificacions pendents d'aplicació 6. Règim especial d'empreses de dimensió reduïda 6.1. Concepte 6.2. Incentius fiscals a les empreses de dimensió reduïda 6.2.1. Amortitzacions d'immobilitzat material nou 6.2.2. Adquisició en règim d'arrendament financer 6.2.3. Dotació global en la deterioració del valor dels crèdits 6.2.4. Tipus de gravamen 6.2.5. Casos pràctics 7. Tractament de les deduccions i bonificacions de la quota 7.1. Deduccions per a evitar la doble imposició 7.2. Deduccions per a incentivar determinades activitats 7.3. Bonificacions de la quota integra 7.4. Casos pràctics 8. Tractament comptable de les microempreses 9. Comptabilització en el cas de l'empresari individual 10. Denominació. El perquè del seu nom. Principi de neutralitat [DESCRIPCION2_VAL] => IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 11. Naturaleza 12. Características del impuesto 13. Delimitación del hecho imponible 13.1 Definición del hecho imponible. Artículo 4 de la Ley 37/1992 del IVA(IVA) 13.2 ¿Qué es, a efectos de IVA, un empresario o profesional? Artículo 5 de la UVA 13.3 Ejemplos: ¿Cuáles de estas operaciones estarán sujetas a IVA? 13.4 Operaciones no sujetas al IVA. Artículo 7 de la IVA 13.5 Entregas de bienes, definición. Artículo 8 de la IVA 13.6 Operaciones asimiladas a las entregas de bienes: los autoconsumos de bienes. Artículo 9 de la IVA 13.7 Prestaciones de servicios, definición. Artículo 11 de la IVA 13.8 Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios: los autoconsumos de servicios. Artículo 12 de la IVA 13.9 ¿cuáles de estas operaciones son entregas de bienes y cuáles prestaciones de servicios? 13.10 Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes (AIB). Hecho imponible propio. Artículo 13 de la IVA 13.11 Importaciones: hecho imponible. Artículo 17 de la IVA 13.12 ¿cuáles de estas operaciones serán adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) y cuáles importaciones? 14 Exenciones en operaciones interiores 14.1 Definición, características y consecuencias. Artículo 20 de la IVA 14.2 Clases de exenciones 15 Lugar de realización del hecho imponible 15.1 Reglas de localización del impuesto. Entregas de bienes. Artículo 68 de la IVA 15.2 Reglas de localización del impuesto. Prestaciones de servicios. Regla general. Artículo 69 y ss. de la IVA 15.4 Reglas de localización del Impuesto. Cláusula de cierre 15.5 Reglas de localización del Impuesto. Adquisiciones lntracomunitarias de Bienes. Artículo 71 de la LIVA 15.6 Reglas de localización del impuesto. Ejemplos ycuestiones. 16 Devengo del impuesto 16.1 Concepto y reglas generales. Artículo 75 de la LIVA 13 16.2 Devengo del impuesto. reglas especiales. Artículo 75 de la LIVA 16.3 Devengo del impuesto. Importaciones. Artículo 77 de la LIVA 16.4 Devengo del impuesto. Cuestiones y dudas 17 Base imponible [DESCRIPCION3_VAL] => 17.1Base imposable. Regles de determinació. Regla general. Article 78 de la LIVA 17.2 Base imposable. Regles de determinació. Regles especials. Article 79 de la LIVA 17.3 Base imposable. Suposat d'interés: les subvencions 17.4 Modificació de la base imposable. Article 80 de la LIVA 18 Subjecte passiu 18.1 Subjecte passiu. Regla general de determinació. Article 84 de la LIVA 18.2 Subjecte passiu. Regles especials determinació. La inversió del subjecte passiu (ISP). Article 84 de la LIVA 19 El tipus impositiu 19.1 El tipus impositiu. El tipus general. Article 90 de la LIVA 19.2 El tipus impositiu. Els tipus reduïts. Article 91 de la LIVA 20 Deduccions i devolucions 20.1 Deduccions i devolucions. Conceptes bàsics 20.2 Deduccions i devolucions. Requisits subjectius 20.3 Deduccions i devolucions. Operacions la realització de les quals origina el dret a la deducció. Article 94 de la LIVA 20.4 Deduccions i devolucions. Exclusions i restriccions del dret a deduir. Article 96 de la LIVA 20.5 Deduccions i devolucions. Requisits formals Articles 98 i 99 de la UVA 20.7 Deduccions i devolucions. Règim de deduccions en sectors diferenciats de l'activitat. Article 101 de la IVA 20.8 Deduccions i devolucions. La prorrata: anotacions prèvies 20.9 Deduccions i devolucions. La prorrata: concepte i classes. Article 102 et seq. de la IVA 20.10 Deduccions i devolucions. la prorrata: la seua aplicació 20.11 Deduccions i devolucions. la prorrata. els béns deinversion [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22123150 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Pla de viabilitat en la Pyme [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pla de viabilitat en la Pyme [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Descripció de la idea de negoci 3. Pla de màrqueting 3.1 Anàlisi de l'entorn i possibles clients. 3.2 Anàlisi de la competència 4. Pla de producció 5. Pla econòmic financer 5.1 Pla d'inversió 5.2 Pla de finançament 6. Pla d'explotació 7. Estat de previsió de tresoreria 8. Anàlisi mitjançant ràtios 9. Pla de viabilitat d'empreses en concurs. 3.3 Evolució econòmica 3.4 Evolució patrimonial 3.5 Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Descripció de la idea de negoci 3. Pla de màrqueting 3.1 Anàlisi de l'entorn i possibles clients. 3.2 Anàlisi de la competència 4. Pla de producció 5. Pla econòmic financer 5.1 Pla d'inversió 5.2 Pla de finançament 6. Pla d'explotació 7. Estat de previsió de tresoreria 8. Anàlisi mitjançant ràtios 9. Pla de viabilitat d'empreses en concurs. 3.3 Evolució econòmica 3.4 Evolució patrimonial 3.5 Capacitat de reembossament 10. Conclusions 11. Cas pràctic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp114686 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Aguilar Jara [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Auditor de Cuentas. Preparador examen ROAC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp152187 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Bonmatí Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la AECE en la Comunidad de Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni35563 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Contratado. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp51996 [NOMBRE_PERSONA] => José Enrique [APELLIDOS] => Contell García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio - Auditoría. Grant Thornton, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp65470 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Gomá Guitart [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Broseta Abogados, SLP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp306604 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Luis [APELLIDOS] => González Amat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni2109 [NOMBRE_PERSONA] => Gregorio [APELLIDOS] => Labatut Serer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G6049 [EMAIL_FACULTAD] => Gregorio.Labatut@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp391158 [NOMBRE_PERSONA] => Maite [APELLIDOS] => Merino García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni25840 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Molina Llopis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament de Comptabilitat. Universitat de València [NPI] => H2274 [EMAIL_FACULTAD] => rmolina@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp391160 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Piñerio Sabalate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Training Manager Anfix Software. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp381232 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Plana Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director. Auren Corporate, SP, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni24271 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Pozuelo Campillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => G9159 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Pozuelo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni2535 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Antonio [APELLIDOS] => Rodríguez Collell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comptabilitat. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => H1140 [EMAIL_FACULTAD] => vcollell@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp127170 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Santana Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable departamento contable PYME [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58162 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Bustos Contell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor. Universitat de València [NPI] => H1637 [EMAIL_FACULTAD] => ebustos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Programa

Introducció al concepte de pime i de comptabilitat
+
Pla General de Comptabilitat de Pymes
+
Introducción al software ERP (Entreprise Resource Planning) para Pymes
+
Anàlisi d'Estats Comptables
+
Gestió financera de la pyme
+
Fiscalitat de la Pyme
+
Pla de viabilitat en la Pyme
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS